Gå direkte til innhold
 

Postdoktorstipend i havbruk

Havbruksprogrammet lyser ut fem to-årige postdoktorstipender innenfor alle relevante temaer i programmet.

Personlig Postdoktorstipend Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Innenfor 0-vekst i budsjettet settes det av midler til 5 to-årige postdoktorstipender, tilsvarende ca. 5,5 millioner kroner til dette tiltaket for 2019, totalt ca. 11 millioner kroner over 2 år. Det kan bli endringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

HAVBRUK har i flere år prioritert rekruttering i sine prosjektutlysninger. De siste årene har programmet også lyst ut egne personlige postdoktorstipender. Denne ordningen har vært positivt mottatt i forskningsmiljøene og HAVBRUK lyser derfor ut 5 nye postdoktorstipender med oppstart 2019. Utlysningen er tematisk åpen og det kan søkes innenfor alle programmets prioriteringer slik beskrevet i Programplan for HAVBRUK. Stipendmidlene kan også søkes av personer i faste stillinger, f.eks. ved godkjente forskningsinstitutter.

Generelle krav

  • Den norske versjonen av utlysningen er juridisk bindende
  • Søknader som faller utenfor forskningsområdene gitt i programplanen for HAVBRUK vil bli avvist

Vi vil prioritere prosjekter med best faglig kvalitet. I tillegg vil vi vektlegge:

  • Bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruk er førende for all prosjektstøtte i HAVBRUK. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi der Rene, trygge og produktive hav er ett av 10 prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.
  • På samme måte er prinsippene for god fiskevelferd, etisk produksjon, sunn og trygg mat grunnleggende for all aktivitet i programmet.
  • Forskning om klimaendringer – konsekvenser og tilpasninger er høyt prioritert i nasjonale planer. Havbruksprogrammet legger generelt vekt på forskning som styrker kunnskapen om klimatilpasninger, utslippsreduksjoner og mer miljøvennlig energi.
  • Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere for å løse havbrukets kunnskapsbehov. Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen, vil bli prioritert ved tildeling av forskningsmidler. Samarbeid med forskningsmiljøer i EU, USA, Canada, Kina, Japan, India, Chile og Brasil prioriteres høyt.
  •  Regjeringen og Stortinget ønsker en forsterket og helhetlig nordområdesatsing, der forskning inngår som en tung komponent. Havbruksprogrammet vil prioritere aktiviteter som kan bidra til å realisere nordområdesatsingen.

Utenlandsstipend

Dersom prosjektet innvilges, kan stipendiaten søke om utenlandsstipend, samt forlengelse av postdoktorstipendperioden ved utenlandsopphold. Mer informasjon og ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Kontaktpersoner