Gå direkte til innhold
 

Støtte til internasjonalt samarbeid i 2019

HAVBRUK har satt av 2 millioner kroner til internasjonal prosjektetablering og stipender til gjesteforsker og utenlandsopphold.

Personlig Gjesteforskerstipend Velg
Personlig Utenlandsstipend Velg
Prosjektetableringsstøtte Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Innenfor 0-vekst i budsjettet settes det av inntil 2 millioner kroner til dette tiltaket for 2019. Det kan bli endringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Generelle krav

  • Den norske versjonen av utlysningen er juridisk bindende.
  • Samme prosjektleder kan bare sende en søknad om støtte.

Vi vil prioritere prosjekter med best faglig kvalitet. I tillegg vil vi vektlegge:

  • Bærekraftig vekst og utvikling i norsk havbruk er førende for all prosjektstøtte i HAVBRUK. Dette er i tråd med Forskningsrådets bærekraftsstrategi der Rene, trygge og produktive hav er ett av 10 prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.
  • På samme måte er prinsippene for god fiskevelferd, etisk produksjon, sunn og trygg mat grunnleggende for all aktivitet i programmet.
  • Forskning om klimaendringer – konsekvenser og tilpasninger er høyt prioritert i nasjonale planer. Havbruksprogrammet legger generelt vekt på forskning som styrker kunnskapen om klimatilpasninger, utslippsreduksjoner og mer miljøvennlig energi.
  • Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere for å løse havbrukets kunnskapsbehov. Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen, vil bli prioritert ved tildeling av forskningsmidler. Samarbeid med forskningsmiljøer i EU, USA, Canada, Kina, Japan, India, Chile og Brasil prioriteres høyt.
  •  Regjeringen og Stortinget ønsker en forsterket og helhetlig nordområdesatsing, der forskning inngår som en tung komponent. Havbruksprogrammet vil prioritere aktiviteter som kan bidra til å realisere nordområdesatsingen.
  • Havbruksprogrammet oppfordrer til flere kvinnelige prosjektledere. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Prioriteringer
Det lyses ut midler til internasjonal prosjektetableringsstøtte, personlig gjesteforskerstipend og personlig utenlandsstipend. Samarbeid med forskningsmiljøer i EU, USA, Canada, Kina, Japan, India, Chile og Brasil gis særlig prioritet, men  samarbeid med forskningsmiljøer i andre land er også aktuelt. For prosjektetableringsstøtte for samarbeid med land innenfor EU finnes egne virkemidler - se PES2020 og vil derfor ikke bli prioritert.

Kontaktpersoner