Gå direkte til innhold
 

40 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor havbruk

Bedrifter kan søke om midler til prosjekter som starter opp i 2019 og som varer i inntil tre år. Utlysningen omfatter alle temaer i HAVBRUKs programplan.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

HAVBRUK har også en utlysning av forskerprosjekter og postdoktorstipender med søknadsfrist 12.9.2018.

Legg merke til at et innovasjonsprosjekt i næringslivet også kan være utgangspunkt for et prosjekt i SkatteFUNN.no. Gå til nettsidene for mer informasjon om dette.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen inngår i en større utlysning. Se mer informasjon i lenken til høyre på siden. Denne delutlysningen har en antatt ramme på 40 millioner kroner til nye innovasjonsprosjekter i næringslivet med oppstart i 2019. Midlene skal dekke en prosjektperiode på inntil 36 måneder. Om lag 20 millioner kroner er øremerket til prosjekter som tar opp problemstillinger innenfor havbruksteknologi. Dersom det ikke er tilstrekkelig mange søknader med høy nok kvalitet innenfor dette temaet, vil midlene bli bevilget til andre søknader. Innovasjonsprosjektene i HAVBRUK mottar normalt 1-3 millioner kroner per år i støtte fra Forskningsrådet og støtten utgjør opptil 50 % av godkjente prosjektkostnader.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Om programmet

Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning.

HAVBRUK er et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk fram til konsument. Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå i tillegg til rensefisk. Bærekraftig vekst i norsk havbruk er førende for all prosjektstøtte i HAVBRUK. På samme måte er god fiskevelferd, etisk produksjon, sunn og trygg mat grunnleggende for all aktivitet i programmet.

Dette er nærmere beskrevet i revidert programplan for HAVBRUK. Se lenke til høyre.

Generelt om Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et virkemiddel for å støtte norsk næringsliv. Prosjektene vi støtter skal bestå av forskningsaktiviteter som er nødvendige for at bedriftene i prosjektet skal lykkes med en innovasjon (verdiskapende fornyelse). Det dere kan søke om støtte til, er å utvikle ny kunnskap gjennom industriell forskning og/eller eksperimentell utvikling. Markeds- og konkurrentanalyser kan ikke være en del av prosjektet.

Støtten fra Forskningsrådet skal få fram innsats og handlinger i prosjektet og hos partnerne i målgruppen som ikke ville skjedd dersom støtten ikke var blitt gitt.

Hvem kan søke?

Bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner som  er  registrert med organisasjonsnummer i Norge.

Forskningsmiljøer, nasjonale og internasjonale, kan delta i prosjektet som samarbeidspartner med en utførende rolle, men de kan ikke bidra med egeninnsats.

Øvrige internasjonale partnere kan delta i prosjektet, men deres egenfinansierte kostnader vil ikke utløse støtte fra Forskningsrådet.

Prosjektene i HAVBRUK har vanligvis en varighet på 24-36 måneder.

Tematiske føringer 

Utlysningen inkluderer alle temaer i programplanen, men er inndelt i to delområder:

  • a) HAVBRUK: Alle områder i HAVBRUKs programplan med unntak delområdet b) HAVTEK som er beskrevet i punkt b nedenfor.
  • b) HAVTEK: Stort fellesløft for havteknologi mellom MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2, og MARINFORSK, se nærmere beskrivelse nedenfor.

I punkt 17 i malen for prosjektbeskrivelse skal søker oppgi hvilket delområde søknaden er rettet mot.

Delområde a) HAVBRUK

Dette delområdet inkluderer alle temaer. Her kan du søke om støtte til prosjekter innenfor alle forskningsområder som er beskrevet i programplanen, som for eksempel farmasi, fôr og genetikk. HAVBRUK har satt av 20 millioner kroner til prosjekter innenfor dette delområdet.

Merk at søknader innenfor havbruksteknologi skal rettes til delområde b) HAVTEK. 

Delområde b) HAVTEK

Forskningsrådet oppfordrer til tverrsektorielt samarbeid mellom forskningsmiljøer og bedrifter i de havbaserte næringene; Oljeselskap, rederier, verft, kraftselskaper, oppdrettsselskaper, fiskeriselskaper, foredlingsindustri og leverandørindustri. Det oppfordres spesielt til å inkludere sluttbrukere i samarbeidet.

Hensikten er å fremme grønn vekst, teknologiutvikling, og kunnskapsoverføring på tvers av havbaserte næringer. Mer om satsingen og mål og prioriteringer for de enkelte programmene finnes på deres hjemmesider, se lenker til høyre.

Forskningsrådet har øremerket til sammen 92 millioner kroner for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av næringene i høstens IPN-utlysning.

HAVBRUK har satt av 20 millioner til dette temaet som har som formål å:

  • mobilisere teknologisk leverandørindustri til å utvikle løsninger og teknologi, inkludert digitale løsninger, for utvikling innenfor fiskeri og havbruk inkludert foredlingsindustrien, fornybarsektoren og andre nye havbaserte næringer
  • mobilisere leverandørindustrien i alle sektorer til å finne nye løsninger for de havbaserte næringene som bidrar til energieffektivisering og reduserte CO2-utslipp

Samarbeid mellom aktører på tvers av de havbaserte næringene vil telle positivt i vurderingen av søknadene.

Forskningsrådets havteknologisatsing er et samarbeid mellom programmene MAROFF, HAVBRUK, ENERGIX, PETROMAKS2 og MARINFORSK. Bedrifter skal sende søknaden til det programmet som anvendelsen av løsningene nærmest faller inn under, bortsett fra prosjekter som går ut på å utvikle fartøyer og/eller bruke maritim teknologi. Disse skal uansett sende søknad til delområde b-HAVTEK i MAROFF, selv om anvendelsen er i andre havnæringer. Bedrifter som har prosjekter som kan falle inn under flere programmer og som dermed er usikre på hvor de skal sende søknaden, kan sende søknaden til delområde b-HAVTEK i MAROFF.

Søknader som passer i delområde havteknologi, vil automatisk kunne bli flyttet til øvrige programmer som også lyser ut midler til havteknologi.

For at prosjekt skal kunne få støtte fra HAVBRUK, må følgende være innfridd:

  • Søknaden skal være strategisk forankret i søkerbedriften og eventuelt andre bedrifter som deltar som samarbeidspartnere.
  • All innsats og alle finansieringsbidrag i prosjektet skal være avklart med de aktuelle prosjektpartnere.

Slik prioriterer vi søknader 

HAVBRUK ønsker å ha en prosjektportefølje der flere av prosjektene har stort potensial for bærekraftig verdiskaping.

Ved prioritering mellom søknader vil HAVBRUK legge særlig vekt på faglig kvalitet, programmets mål og prioriteringer, i tillegg til nytte for samfunn og næring. For å få en balanse i prosjektporteføljen, vil man også ta hensyn til hvordan innkomne søknader og igangværende prosjekter fordeler seg på programmets prioriterte områder og aktører.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Forutsetning for støtte 

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014).

All støtte som gis i Innovasjonsprosjekt i næringslivet skal gå til foretak til delvis dekning av deres prosjektkostnader, herunderkostnader til kjøp av FoU-tjenester. Forskningsorganisasjoner kan delta i Innovasjonsprosjekter i næringslivet som leverandører av oppdragsforskning, og skal ikke bidra i prosjektet med egenfinansiert innsats.

Legg merke til at bedrifter som deltar som samarbeidspartnere i et prosjekt ikke kan være underleverandør i det samme prosjektet – og omvendt.  

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Prosjektskisser og -dialog

Bedrifter som har benyttet seg av skissetilbudet, skal oppgi skissenummeret i pkt. 17 i malen for prosjektbeskrivelse.

Kontaktpersoner