Gå direkte til innhold
 

Støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

HAVBRUK2 lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske FoU-interesser internasjonalt.

Annen støtte Velg

Meldinger:

HAVBRUK2 lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske FoU-interesser internasjonalt. Dersom ikke alle krav gitt i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

2 millioner kroner. Utlysningen lukkes når alle midlene er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknader som ikke faller inn under programområdet til HAVBRUK2 vil avvist.

Hvem kan søke?
Norske forskningsinstitusjoner, universiteter/høyskoler, næringslivsaktører, offentlige virksomheter, interesseorganisasjoner med nasjonal gjennomslagskraft og grupperinger av disse.

Støttenivå:
For søknader fra næringslivsaktører vil det kunne gis støtte på inntil 50 % av støtteberettigede kostnader. For forskningsinstitusjoner kan det være aktuelt å gi støtte på inntil 75 %. Støttenivået vil vurderes individuelt i hver enkelt søknad.

Forskningsrådet dekker kun kostnader som er påløpt etter at søknaden har blitt sendt inn. Støtten utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av rapportering av faktisk medgåtte kostnader.

Det kan gis tilsagn til prosjekter med inntil tre års varighet.

Formål:
Formålet er å fremme norske forskningsinteresser i det strategiske arbeidet som foregår på EUs forskningsarena, og arbeide for at nasjonale prioriteringer og forskningsbehov blir en del av de planer som til slutt realiseres i form av nye utlysninger. Det overordnete målet er økt norsk deltakelse i Horisont 2020 og i andre europeiske satsinger innen næringsrettet forskning.

Støtten skal stimulere norske aktører til å delta i faglige fora, interessegrupper etc. som opererer som innspillsarenaer for forskjellige initiativer på den europeiske forskningsarenaen (ERA). Dette kan f.eks. være rammeprogrammet (Horisont 2020), teknologiplattformer, «Public-Private-Partnerships» og lignende initiativ. Forumet/aktiviteten det søkes om støtte til å delta i, må være et formelt organ innenfor ERA, ikke en løs interessegruppering.

I denne utlysningen tilbys det støtte til medvirkning i strategiske prosesser i EU. Støtten forutsetter et aktivt nasjonalt koordineringsarbeid som kan omfatte etablering/drift av en nasjonal "EU-skyggegruppe", "speilplattform" eller lignende. Dersom det allerede finnes en nasjonal gruppe for informasjons- og koordineringsarbeid på området kan midlene benyttes til å orientere denne gruppen inn på EU-arenaen. Prosjektene som støttes skal ivareta det nasjonale helhetsperspektivet.

Aktiviteter som støttes:

  • Timekostnader for bedrifter, opp til 1,2 promille av nominell årslønn og maks 1 100 kroner timen. Utlysningen dekker ikke lønnskostnader for ansatte i fast stilling ved offentlige universiteter, høyskoler, institusjoner eller myndighetsorganer.
  • Frikjøp av personale (ved universiteter og høyskoler).
  • Direkte kostnader knyttet til reise og opphold i forbindelse med møter i EU.
  • Deltakelse i EU-fora-møter/workshops, inkludert noe for- og etterarbeid, typisk 3-4 dager, og noe begrenset oppfølgingsarbeid ved lederroller.
  • For - og etterarbeid i forbindelse med arrangering av nasjonal «skyggegruppe»/samarbeidsmøter/workshops.
  • Arrangementskostnader til nasjonal «skyggegruppe»/informasjons- og koordineringsmøter.


 

Kontaktpersoner