Gå direkte til innhold
 

34 millioner til prosessering, bioraffinering og anvendelse av tare

Forskning på prosessering og bioraffinering er viktig for å øke verdien av biomassen fra tareproduksjon. Forskningsrådet styrker dette området ved å lyse ut midler til å etablere en forskerstyrt kunnskapsplattform.

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
12.09.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Parallelt med denne utlysningen utlyser HAVBRUK og BIOTEK2021 egne midler. (se egne utlysninger)

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Innenfor 0-vekst i budsjettet settes det av ca. 7 mill. kroner til dette tiltaket for 2019, totalt ca. 34 mill. kroner over 5 år. Det kan bli endringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Tematisk prioritering

Det lyses ut inntil 34 millioner kroner til ett prosjekt som etablerer en kunnskapsplattform som beskrevet i denne utlysningen. Prosjektet kan ha en varighet på 4 til 5 år og skal utvikle samhandling og innovasjoner langs verdikjeden som muliggjør satsing på storskala prosessering og bioraffinering av makroalger.

Plattformen skal ivareta den nasjonale koordineringen av FoU og næringsutvikling langs verdikjeden mot produkter og markedsmuligheter på dette området som er svært viktig for etablering av bioøkonomien. Det trengs betydelig tverrfaglig kunnskap og nettverksbygging for å etablere prosessering og bioteknologisk kunnskap og metodikk som ivaretar kvalitet og produktmuligheter. Innovasjoner fra leverandørindustrien vil være viktig for å realisere dette.

Det inviteres til et arbeidsmøte 6. juni, kl. 11.00 til 15.00 i Forskningsrådet. Vi ønsker å samle relevante aktører fra akademia og industri for å opparbeide felles forståelse for plattformens innretning og dermed etablere et best mulig grunnlag for gode prosjektsøknader. Hensikten med møtet er å invitere til dialog og nettverksbygging mellom deltakerne. Interesserte bes melde seg på til Steinar Bergseth.

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene HAVBRUK og BIOTEK2021.

Bakgrunn

I utvikling av bioøkonomien er tare en vesentlig del av den marine biomassen som skal bidra til mat, fôr og andre produkter samfunnet trenger. Flere norske FoU-miljøer har god kunnskap om dette, og det er etablert bedrifter med utnyttelse av tare som forretningsidé. Det er behov for å samle ressurser og fokusere på utnyttelse av tare i industriell skala der det blant annet må utvikles prosesseringsmetodikk som ivaretar tarens kvaliteter, og som ved bioraffinering gir samfunnsnyttige, høyverdige produkter. Norske miljøer hevder seg allerede godt på disse områdene internasjonalt, og det er viktig å videreføre dette. 

Generelle krav

  • Søknader som faller utenfor det prioriterte temaet, vil bli avvist.
  • Søknader som ikke følger de generelle kravene til søknadstypen og/eller krav gitt i utlysningen, som for eksempel de økonomiske rammene, vil bli avvist.

Vi vil prioritere prosjekt med best faglig kvalitet. I tillegg vil vi vektlegge:

  • Bærekraftig vekst og utvikling er førende for all prosjektstøtte. Dette er i tråd med  Forskningsrådets bærekraftsstrategi PDF - 4,5 MB der Rene, trygge og produktive hav er ett av 10 prioriterte kunnskapsområder med basis i FNs bærekraftsmål for å møte bærekraftsutfordringene i Norge og globalt.
  • Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen, vil bli prioritert ved tildeling av forskningsmidler. 
  • Strategi og plan for datahåndtering skal være i overenstemmelse med FAIR-prinsippene.
  • Regjeringen og Stortinget ønsker en forsterket og helhetlig nordområdesatsing, der forskning inngår som en tung komponent. Forskningsrådet vil prioritere aktivitet som kan bidra til å realisere nordområdesatsingen.
  • Rekruttering er viktig, og det oppfordres til å inkludere doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater i prosjektsøknadener.
  • Forskningsrådet oppfordrer til flere kvinnelige prosjektledere. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon (RRI), kommunikasjon og implementering

Det er viktig å sikre at forskningen i størst mulig grad samspiller med samfunnsinteresser og er til gagn for samfunnet. Det betyr at et bredt sett av aktører og perspektiver må tas inn i planlegging og gjennomføring. Det er nødvendig å utvikle arbeidsformer og nettverk hvor det samhandles tettere mellom FoU-institusjoner, næringsliv, virkemiddelapparat, forvaltning, politikk og privat kapital. Prosjektet skal involvere aktuelle aktører og/eller interessenter for å ivareta dette, og ha et aktivt forhold til samfunnsansvarlig forskning og innovasjon. En plan for dette skal beskrives i søknaden. Rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon som er utarbeidet av teknologiprogrammene i Forskningsrådet, er retningsgivende for innholdet i denne planen.

Kommunikasjon om forskningen og forskningsresultatene til sentrale beslutningstakere, forvaltning, næringsliv og allmenhet er svært viktig for implementering av forskningsresultater. Søknaden skal inneholde en kommunikasjonsplan med beskrivelse av konkrete tiltak og aktiviteter rettet mot ulike målgrupper. For å oppnå effektiv resultatspredning fra prosjektet må det legges betydelig vekt på både vitenskapelig publisering og brukerrettet kommunikasjon. Sluttbrukere må prioriteres spesielt.

For å oppnå god implementering og etablering av næringsaktivitet bør det opprettes en brukergruppe som knyttes til prosjektet. Det er også viktig at brukere involveres tidlig i prosjektetableringsfasen.

Samfunnsansvarlig forskning og innovasjon, kommunikasjon og implementering av resultater bør utgjøre en egen arbeidspakke i prosjektet og utgifter til dette vil kunne føres som prosjektkostnader.

Forutsetning for støtte

Foretak kan delta som partnere i prosjekter, men kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader i denne utlysningen.

Utenlandsstipend for stipendiater og forlengelse av postdoktorstipend ved utenlandsopphold

Dere kan inkludere utenlandsstipender for doktorgrads- og postdoktorstipendiater i søknaden. Dersom søknaden innvilges, kan dere også i løpet av prosjektperioden søke om utenlandsstipender og forlengelse av postdoktorstipendperioden tilsvarende varigheten av utenlandsoppholdet. Mer informasjon og ordningen UTENLANDSSTIPEND.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

 

Kontaktpersoner