Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Stort program for havbruksforskning (HAVBRUK2)

Frist Utlysning
10.04.2019
13:00 CEST
115 millioner kroner til Forskerprosjekt og Unge forskertalenter innenfor havbruk Velg

Meldinger:

Tittelen på alle søknader blir offentliggjort på Forskningsrådets nettside i en oversikt over søknader under behandling.
I forbindelse med søknadsvurderingen kan prosjektsammendraget bli videresendt til eksperter som er aktuelle til å vurdere søknaden. Tittelen og sammendraget må derfor ikke inneholde sensitiv informasjon.

Mål for programmet:

Stort program for havbruksforskning skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskningen.

Delmål

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet

 • utvikle kunnskap for god samfunnsforankring og forvaltning av havbruk
 • utvikle kunnskap for bærekraftige metoder for bedre fiskehelse
 • utvikle grunnleggende forståelse av fiskens livsløp og biologi som sikrer en robust produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle løsninger og teknologi for bærekraftig produksjon
 • bidra til kunnskap for å utvikle og ta i bruk råvarer til fiskefôr som er trygge, sunne og bærekraftige i et globalt perspektiv
 • utvikle kunnskap for økt ny akvatisk bioproduksjon
 • utvikle grunnleggende kunnskap for genetisk forbedring av akvatiske organismer

Målgrupper

 • Næringsliv og næringens organisasjoner
 • Politikere og myndigheter
 • Forskningsmiljøene
 • Allmenhet og medier

Stort program for havbruksforskning skal være et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi. Programmet har et klart næringsfokus og retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, inkludert foredling og marked (nytt fra 2017). Programmet dekker først og fremst verdikjeden for laksefisk, men også produksjon av andre arter, med hovedvekt på arter på lavere trofisk nivå.  

Prosjekter som har fått støtte

Disse prosjektene har til nå fått støtte fra HAVBRUK2-programmet. I oversikten finner du både sammendrag og annen nøkkelinformasjon om alle programmets prosjekter.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Stort program for havbruksforskning retter seg mot hele forskningssystemet, fra universiteter, høgskoler og offentlig finansierte forskningsinstitutter, til private bedrifter i hele verdikjeden.

Varighet:

x

Totalbudsjett:

Stort program for havbruksforskning har et årlig budsjett på om lag 190 millioner kroner.

Egenfinansiering i Innovasjons- og Kompetanseprosjekter kommer i tillegg.

Programmet avløste programmet HAVBRUK – en næring i vekst fra og med 2016. Årlige tildelinger for nye prosjekter:


Innvilget 2018: 145 millioner kroner
Innvilget 2017: 220 millioner kroner
Innvilget 2016: 237 millioner kroner
Innvilget 2015: 156 millioner kroner

Programmet avløser programmet HAVBRUK – en næring i vekst, som hadde årlige tildelinger for nye prosjekter:
Budsjett 2015: 50 millioner kroner
Budsjett 2014: 35 millioner kroner
Budsjett 2013: 28,5 millioner kroner

Kontaktpersoner