Gå direkte til innhold
 

Innovasjon i havbruk - åpen utlysning

HAVBRUK lyser ut 12 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor alle relevante temaer i programmet.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
15.10.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Innenfor 0-vekst i budsjettet settes det av inntil 4 millioner kroner til dette tiltaket for 2015, totalt 12 millioner kroner over tre år. Det kan bli endringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Generelle krav

 • Den norske versjonen av utlysningen er bindende.
 • Søknader som ikke følger de generelle kravene til søknadstypen og / eller krav gitt i utlysningen, som for eksempel de økonomiske rammene, vil bli avvist.
 • Prosjektperioden kan være inntil 3 år.
 • Støttegraden til innovasjonsprosjekter i Havbruksprogrammet vil kunne være inntil 50 prosent av prosjektets godkjente totalkostnader. Annen offentlig finansieringsstøtte, for eksempel støtte fra SkatteFUNN, vurderes positivt, men den totale offentlige støtten kan ikke overstige 50 prosent av prosjektkostnadene.

Generelle føringer

 • Målet for innovasjonsprosjekter er å stimulere til forskning i næringslivet både innenfor oppdretts- og leverandørindustrien. Det legges vekt på kompetansebygging også i de brukerstyrte prosjektene.
 • Forskning om klimaendringer – konsekvenser og tilpasninger er høyt prioritert i nasjonale planer. Havbruksprogrammet vil generelt vektlegge forskning som styrker kunnskapen om klimatilpasninger, utslippsreduksjoner og mer miljøvennlig energi.
 • Internasjonalt samarbeid blir stadig viktigere for å løse havbrukets kunnskapsbehov. Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen, vil bli prioritert ved tildeling av forskningsmidler. Samarbeid med forskningsmiljøer i EU, USA, Canada, Kina, Japan, India, Chile og Brasil prioriteres høyt.
 • Regjeringen og Stortinget ønsker en forsterket og helhetlig nordområdesatsing, der forskning inngår som en tung komponent. Havbruksprogrammet vil prioritere aktivitet som kan bidra til å realisere nordområdesatsingen.
 • Rekruttering er viktig og det oppfordres til at doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater inngår i prosjektsøknadene.
 • Havbruksprogrammet oppfordrer til flere kvinnelige prosjektledere og vil ved ellers like forhold prioritere søknader fra kvinnelige prosjektledere.

Tematikk

 • Denne utlysningen av Innovasjonsprosjekter i næringslivet kan rettes mot alle fag- og tematiske områder i programmet. Det er bedriftens strategi som er avgjørende.
 • For 2014 vil Havbruksprogrammet ha særlig oppmerksomhet rettet mot forskning for miljømessig bærekraftig produksjon i alle ledd i havbruksnæringen.
Som en hjelp i arbeidet med søknader kan Forskningsrådet arrangere såkalte skissemøter med søker. Ta kontakt med Havbruksprogrammet for nærmere informasjon.

Dokumenter

Kontaktpersoner