Gå direkte til innhold
 

Stor satsing på leverandørindustrien til havbruk

I en fellesutlysning mellom programmene MAROFF og HAVBRUK lyses det ut 26 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet. Fokus er på havbruksteknologi og utlysningen er særlig rettet mot leverandørindustrien.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Velg
Søknadsfrist:
15.10.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Innenfor 0-vekst i budsjettet settes det av inntil 9 millioner kroner til dette tiltaket for 2015, totalt 26 millioner kroner over tre år. Det kan bli endringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Den norske versjonen av utlysningen er bindende.

Bakgrunnen for fellesutlysningen

Det er ønskelig med vekst i den næringsstyrte forskningen, og leverandørindustrien knyttet til marine næringer vil kunne hente kompetanse og synergi ved økt samarbeid med maritim og offshore leverandørindustri. For 2015 vil derfor Forskningsrådet ha særlig oppmerksomhet rettet mot FoU knyttet til havbruksteknologi som kan bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen. Utlysningen er særlig rettet mot leverandørindustrien knyttet til oppdrettsteknologi og er en fellesutlysning mellom programmene HAVBRUK og MAROFF (Maritim virksomhet og offshore operasjoner)
 

Avgrensning mot MAROFFs øvrige utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2015

Målgruppene for MAROFF er rederinæringen, verftsindustrien og utstyr- og tjenesteleverandører til alle typer skip og til havbruksanlegg, som nærmere beskrevet i programplanen for MAROFF, som det finnes en lenke til i høyre spalte. I programplanen er det også beskrevet MAROFFs prioriteringer. I denne fellesutlysningen vil bedrifter knyttet til havbruksnæringen kunne søke om prosjekter rettet mot havbruksanlegg og fartøyer til bruk i forbindelse med havbruk. Søknader rettet mot øvrige tema i MAROFFs programplan, henvises til MAROFF's ordinære utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2015.
 

Avgrensning mot HAVBRUKs øvrige utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2015

Målgruppene for HAVBRUK er alle deler av havbruksnæringen, inkludert leverandørindustrien. (se Programplan). I denne fellesutlysningen vil bedrifter som leverer teknisk utstyr til havbruksnæringen kunne søke. Brukerstyrte søknader rettet mot øvrige tema i HAVBRUKs programplan, henvises til HAVBRUKs ordinære utlysning av Innovasjonsprosjekter for 2015.

Spesifikke temaer

  • I denne fellesutlysningen for 2015 inviteres det særlig til søknader rettet mot FoU knyttet til havbruksteknologi som kan bidra til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.
  • Utlysningen er særlig rettet mot leverandørindustrien knyttet til oppdrettsteknologi og fartøyer som brukes i havbruksnæringen.
  • Innovasjonsprosjektene vil kunne inkludere industriell forskning, utvikling, pilotering og demonstrasjon, men må inneholde en betydelig forskningskomponent.

Generelle føringer

  • Målet for innovasjonsprosjekter er å stimulere til forskning i næringslivet både innenfor oppdretts- og leverandørindustrien. Det legges vekt på at det skjer kompetansebygging også i de brukerstyrte prosjektene.
  • I denne utlysningen prioriteres søknader der forskningsoppgavene krever en samlet innsats fra flere ulike aktører for å nå målene, og der resultatene kommer til nytte for flere bedrifter i næringen. Den offentlige støtten skal bidra til at det blir gjennomført prosjekter der den samlede nytten er større enn nytten for de enkelte deltagerne.
  • Alternativt vil det også gis støtte til prosjekter med få deltakende bedrifter. Disse kan gjerne være nære samarbeidspartnere, for eksempel kunder eller underleverandør til søkerbedriften. For slike prosjekter stilles det krav om betydelig forskningsinnhold, høy innovasjonsgrad og/eller stor risiko samt vesentlig samfunnsnytte i tillegg til den rent bedriftsøkonomiske avkastningen som begrunnelse for at prosjektet trenger offentlig støtte.
  • Internasjonalt samarbeid som bidrar til å høyne kvalitet, relevans og nytte i forskningen blir stadig viktigere for å løse havbrukets kunnskapsbehov og vil bli prioritert ved tildeling av forskningsmidler. 
  • Forskningsrådet ønsker en bedre kjønnsbalanse i prosjektene. I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.
Som en hjelp i arbeidet med søknader kan Forskningsrådet arrangere såkalte skissemøter med søker. Ta kontakt med HAVBRUK eller MAROFF for nærmere informasjon.

Dokumenter

Kontaktpersoner