Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

HAVBRUK - en næring i vekst (HAVBRUK)

Frist Utlysning
Det finnes ingen aktive utlysninger i programmet

Mål for programmet:

Mål for programmet

 • Framskaffe kunnskap for å oppnå økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig vekst i norsk havbruk.
 • Norske forskningsmiljøer utvikler kunnskap på ledende internasjonalt nivå.

Delmål
Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kunnskap og innovasjon slik at:

 • Norsk havbruk er miljømessig bærekraftig og fremmer velfungerende kystsamfunn.
 • Norsk oppdrettsfisk er frisk og er produsert innenfor høyeste krav til dyrevelferd.
 • Fôr og fôrråstoff i norsk havbruk hentes fra bærekraftige kilder og gir sunn og trygg sjømat.
 • Norsk havbruk omfatter et mangfold av arter.
 • Norsk havbruk er verdensledende innenfor utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.
 • Norsk oppdrettsfisk er robust og tolerant for endringer i miljø- og produksjonsforhold.

Målgrupper

 • Havbruksnæringen – inkludert leverandørnæringen, kundegrupper og andre interessenter.
 • Forskningsmiljøer i Norge (f.eks. universiteter, institutter, høgskoler og private).
 • Offentlige myndigheter, gjennom sitt ansvar for å forvalte ressursene og legge til rette for næringsutvikling.
 • Utdanningsmiljøer som driver forskningsbasert undervisning rettet mot havbrukssektoren.

Prioriterte arter for HAVRUK

 • Laks og ørret har høyest prioritet i programmet
 • Blant andre oppdrettsarter prioriteres torsk
 • Forskning på øvrige arter vil kunne støttes gjennom prosjekter der næringen eller forvaltningen er involvert (Innovasjonsprosjekter i næringslivet)

 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Havbruksnæringen inkludert leverandører, forskningsinstitutter, universitets- og høgskolesektoren

Varighet:

2006-2015

Totalbudsjett:

Totalbudsjettet for hele programperioden er 1,1 milliard kroner i offentlige midler. Bidrag fra FHF og egenfinansiering fra næringslivet (i Innovasjons- og Kompetanseprosjekter) kommer i tillegg.

Årlige tildelinger i nye prosjekter:

Budsjett 2014: 35 millioner kroner
Budsjett 2013: 28,5 millioner kroner
Budsjett 2012: 20 millioner kroner

Dokumenter

Kontaktpersoner