Gå direkte til innhold
 

Utlysning av forskerprosjekter for 2006

Forskerprosjekt Velg
Søknadsfrist:
15.06.2005 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

9-11 mill kr pr år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Programmet ønsker i årets utlysning søknader til to typer forskerprosjekter:

  1. forskerprosjekter i størrelsesorden opp til 4 mill. kr. pr. år i inntil 5 år.
  2. forskerprosjekter i størrelsesorden opp til 2 mill. kr. pr. år i inntil 3 år.

1.  Forskerprosjektsøknader på opp til 4 mill. pr år med varighet på inntil 5 år
Forskerprosjektsøknader på opp til 4 mill. kr. pr år med varighet på inntil 5 år (med evaluering etter 3 år) bør være av en strategisk art med en langsiktig plan (5 år) for oppbygging av kompetanse og utvikling av eksisterende miljøer. Søknadene vil først og fremst bli vurdert etter vitenskapelig kvalitet og relevans for programmet, men også etter institusjonens styrke og strategiske anvendelse av forskningsmidlene. Det kreves en vesentlig egenfinansiering fra søkerinstitusjonen og eventuelt andre kilder, som tillegg til midlene som søkes fra programmet. Prosjektene forventes å inkludere samarbeid med andre norske miljøer og samarbeid med internasjonale miljøer. Prosjektbeskrivelser for søknadene kan være på opp til 15 sider. Institusjons-CV kan legges ved under ”andre vedlegg” i e-søknad.

2.  Forskerprosjektsøknader på opp til 2 mill. kroner pr. år med varighet inntil 3 år
Forskerprosjektsøknader på 2 mill. kr. pr. år vil bli vurdert etter vitenskapelig kvalitet og relevans. I tillegg oppfordres søkere til å vektlegge samarbeid med andre nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. Det er ønskelig at søkerinstitusjonene tilfører en vesentlig egenfinansiering som tillegg til bevilgningen fra programmet. Prosjektbeskrivelser for søknadene kan være på opp til 10 sider.

Tematiske føringer for alle søknader:

Tematisk fokus for programmet er forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer som særlig rammer marginaliserte befolkninger i lav- og mellominntektsland. Dette inkluderer problemstillinger knyttet til ett eller flere områdene skissert i programplanens kap. 6, nærmere bestemt:

  • Anvendt forskning på utvikling og evaluering av nye metoder for forebygging, diagnose og behandling av fattigdomsrelaterte sykdommer, samt mer effektiv og rettferdig bruk av eksisterende metoder for forebygging, diagnose og behandling av fattigdomsrelaterte sykdommer.
  • Anvendt intervensjonsforskning på individuelle og strukturelle årsaker til helseproblemer.
  • Anvendt helsesystem- og helsetjenesteforskning på kvalitet og tilgang til helsetjenester. 

Generelle føringer for alle søknader:

  • I denne utlysningen ønskes doktor- og post doktor stipendiater kanalisert gjennom forskerprosjekter. Det vil ikke bevilges midler til prosjekter bestående utelukkende av et individuelt stipend.
  • Alle søknadene skal skrives på engelsk, og vil bli vurdert av internasjonale eksperter.
  • Forskerprosjekter kan kun søkes av universiteter/høyskoler og forskningsinstitutter. Typisk vil et slikt prosjekt omfatte ett eller flere doktor-/postdoktorstipender, samt driftsmidler evt. gjesteforskerstipender og/eller midler til mindre utstyrsenheter. Eventuelle utenlandsopphold bør være en inkludert del av stipendene.
  • Beslutning om tildeling av midler tas av programstyret for Global helse og bevilgningsvedtak ventes i løpet av høsten 2005.