Gå direkte til innhold
 
  • 1. Om programmet
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad

Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM) — Avsluttet

Frist Utlysning
Dette programmet er avsluttet

Mål for programmet:

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til grunnleggende forskning innenfor alle fagområder, der høy vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Gjennom den åpne arenaen vil Forskningsrådet støtte de aller beste forskningsprosjektene, uavhengig av om forskningen er teoretisk eller anvendelsesorientert. Støtte gis uavhengig av om forskningstemaet eller forskningsfeltet faller innenfor eller utenfor Forskningsrådets prioriterte satsingsområder.

Det er kun tillatt å sende inn én søknad pr. prosjektleder til Fri prosjektstøtte for 2013. Søknad om arrangementsstøtte er unntatt fra denne regelen.

En prosjektleder kan ikke søke om støtte til forskerprosjekt dersom vedkommende allerede leder et pågående forskerprosjekt under FRIPRO (se spesielle føringer for forskerprosjekt).

Søknaden kan sendes til én av følgende aktiviteter:

Fri prosjektstøtte for humanistiske fag (FRIHUM)
Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)
Fri prosjektstøtte for samfunnsvitenskap (FRISAM)

Søknaden vil bli behandlet i den aktiviteten den er sendt inn til. Imidlertid vil Forskningsrådet, i samråd med søker, kunne flytte søknaden til behandling i en annen aktivitet innenfor Fri prosjektstøtte dersom faglige årsaker tilsier det.

For mer informasjon om utlysninger innenfor de forskjellige aktivitetene og søknadsbehandling av disse, se FRIPROs programnettsider.
 

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

Norsk forskningsinstitusjon (universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, institusjoner med forskning som viktig del av virksomheten) og nordisk forskningsutførende institusjon finansiert av Nordisk Ministerråd eller fra forskningsinstitusjon finansiert fra minst tre nordiske lands myndigheter inklusiv Norge. Merk at nordiske institusjoner bare kan søke om midler til forskerprosjekt.

Varighet:

Ikke tidsbegrenset (løpende)

Totalbudsjett:

Den samlede budsjettrammen for Fri prosjektstøtte er ved denne utlysningen ca 520 mill. kroner. Budsjettrammen for FRISAM vil være ca 60 mill. kroner, og skal dekke de nye prosjektenes samlede prosjektperiode fra og med 2013. Midlene skal også dekke eventuelle bevilgninger til ERC-søknader innenfor Forskningsrådets insentivordninger.

Kontaktpersoner