Gå direkte til innhold
 

820 millioner kroner til Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend til grensesprengende og nyskapende prosjekter innenfor alle fagområder

Vi lyser ut midler til fri, grunnleggende forskning innenfor alle fagområder. FRIPRO støtter denne typen forskning fordi den er viktig for vitenskapelig og faglig fornyelse, og den kan danne grunnlag for mer anvendt forskning, næringsutvikling og politikkutforming.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
10.04.2019 13:00 CEST

Meldinger:

06.03: For Mobilitetsstipend (Annen støtte) har vi presisert hvilken informasjon invitasjonsbrevet skal inneholde.

12.02.: Vi har justert reglene for fratrekk på alder og erfaring for Unge forskertalenter og erfaring for Mobilitetsstipend.

23.01.2019: Satser for personalkostnader er korrigert.

Hvis du skal søke om Mobilitetsstipend, må du velge søknadstypen "Annen støtte" i listen over.

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende. Dersom det finnes informasjon på andre nettsider som gjelder denne utlysningen, og som er motstridende med informasjon i utlysningen, er det utlysningen (del 2 og 3, inkludert vedlegg) som gjelder.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Det er 820 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter. Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Budsjettet inkluderer 24 millioner kroner til grunnforskningsprosjekter innenfor feltene fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Formål med utlysningen

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag, og hvor prosjektideene kommer fra forskerne selv. Denne utlysningen omfatter midler til tre typer forskningsprosjekter for forskere i ulike stadier av karrieren. Utlysningen har som mål å

  • få fram grensesprengende forskning med vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
  • fremme karriere for unge forskertalenter
  • bidra til økt internasjonal mobilitet tidlig i forskerkarrieren

Midler med spesielle føringer

Midler til fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid

Som et resultat av klimaforliket i Stortinget, inngår det i denne utlysningen 24 millioner kroner til grunnforskningsprosjekter av typen Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend innenfor feltene fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid.

Innkomne søknader til årets FRIPRO-utlysning som er relevante for disse midlene, vil bli vurdert på lik linje med øvrige innkomne FRIPRO-søknader. De som når opp i konkurransen vil få tildelt midler fra FRIPRO. I tillegg vil bevilgende organ for FRIPRO tildele inntil 24 millioner kroner til søknader som er relevante for disse midlene.

Hvis du mener at søknaden din er relevant for disse midlene, må du skrive ordet "Energy" i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

Luxembourg-samarbeid

Norges forskningsråd og Luxembourgs forskningsråd (Fonds National de la Recherche Luxembourg, FNR) har inngått en avtale som skal legge til rette for samarbeid mellom forskere i de to landene. Avtalen innebærer at for prosjekter med samarbeidspartnere i Luxembourg, vil FNR dekke prosjektkostnadene for disse forskerne. Prosjekter som skal delfinansieres av FNR, må inkludere denne finansieringen som egenfinansiering i søknadsskjemaet og legge ved budsjett, budsjettspesifikasjon og GANTT-diagram i henhold til FNR-mal. Samarbeidet gjelder søknadstypene Forskerprosjekt og Unge forskertalenter.

Innkomne søknader til årets FRIPRO-utlysninger som har Luxembourg-samarbeid, vil bli vurdert på lik linje med øvrige innkomne FRIPRO-søknader. De som når opp i konkurransen, vil få tildelt midler fra FRIPRO. FRIPRO-tildelingen utløser støtte fra FNR.

Les mer om Luxembourg-avtalen på FRIPROs nettsider.

Hvis søknaden din har planlagt finansiering fra FNR, må du skrive ordet "Luxembourg" i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

Hvem kan søke?

Alle søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend (Annen støtte) må være sendt inn fra en godkjent forskningsorganisasjon. Se liste over hvilke organisasjoner som kan sende inn søknader, i PDF-en "Definisjon av forskningsorganisasjon" til høyre på siden.

Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i prosjektene.

Endringer i søknadstypene våre – hva betyr det for deg?

Vi jobber med å endre søknadstypene våre og 2019 er et overgangsår. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har som felles formål å støtte fornyelse og utvikling i forskningen på tvers av alle fag og tematiske områder. Vi samler alle våre utlysninger av midler til disse tre søknadstypene til én søknadsfrist. Samtidig tar vi i bruk felles krav og vurderingskriterier, på tvers av alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet. Du finner mer informasjon om dette her: Forskningsmidler i 2019.

Hvilke søknadstyper lyser FRIPRO ut midler til?

FRIPRO lyser nå ut midler til disse søknadstypene:

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjekt-
periode
Støtte­beløp
Forskerprosjekt Godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse. 3-6 år 4-12 mill. kroner
Unge
forskertalenter
2-7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Kan ikke ha fylt 40 år.  3-4 år

4-8 mill. kroner

 

Mobilitetsstipend (Annen støtte) Maks 7 år etter disputas for godkjent doktorgrad. Du kan søke før du har levert avhandlingen. 3 år (to i utlandet + ett i Norge)

3,0-3,9 mill. kroner


Hva prioriteres når søknader blir valgt ut til bevilgning?

Søknader som blir valgt ut til bevilgning, oppfyller alle krav til prosjektlederen, søknaden og vedlegg (se del 3 av utlysningen for den søknadstypen som er aktuell for deg). I tillegg er de vurdert til å oppfylle formålene med utlysningen.

Kun søknader med hovedkarakter 6 eller 7 fra ekspertpanelene er aktuelle for finansiering fra FRIPRO. Ved valg av søknader til bevilgning, vil bevilgende organ legge spesiell vekt på at prosjektene har høy vitenskapelig kvalitet og at de er grensesprengende og faglig nyskapende (vurderingskriteriet "Excellence").

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet og relevans for utlysningen, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Dokumenter

Kontaktpersoner