Gå direkte til innhold
 

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad

Har du søkt ERC og gått videre til trinn 2, men likevel ikke fått midler? Da kan du få støtte til å forberede ny søknad. Forskningsrådet gir inntil 500 000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

Prosjektetableringsstøtte Velg

Meldinger:

Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende for denne utlysningen.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Budsjettet for 2017 er på 10 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hvem kan få støtte:

Principal Investigator (PI) på en søknad om Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) eller Advanced Grant (AdG) som har kommet til trinn 2, men som ikke får midler fra ERC. Søkerinstitusjonen eller -bedriften må være norsk.

Betingelse:

Du må sende inn ny søknad til ERC til den første eller andre utlysningen av aktuell søknadstype etter at du har mottatt evalueringsresultatet. I praksis vil dette si fristen som kommer ett eller to år etter fristen for den første søknaden. Den nye søknaden må tilfredsstille alle formelle krav. Hvis den første søknaden ble sendt til Starting Grant-utlysningen og du ikke lenger tilfredsstiller krav til tid etter disputas, kan den nye søknaden sendes til Consolidator Grant-utlysningen. Det samme gjelder overgangen mellom Consolidator Grant og Advanced Grant.

Søknadsfrist:

Det er løpende frist og du oppfordres til å sende søknad om støtte så tidlig som mulig etter at du har fått evalueringsresultatet.

Støttebeløp:

Inntil 500 000 kroner totalt.

Hva kan støtten dekke:

Støtten skal brukes til å forbedre grunnlaget for en ny søknad til ERC. Midlene kan bare dekke utgifter som påløper i perioden fra vi har mottatt søknaden og til den nye søknaden til ERC sendes inn. Utgifter som kan dekkes:

  • Lønn til PI i forbindelse med forbedring av søknaden.
  • Direkte utgifter til eksperimenter, innhenting av data og bruk av infrastruktur for å skaffe resultater som kan styrke søknaden.
  • Reise- og konferanseutgifter for PI, inkludert utgifter til forskningsopphold ved en annen institusjon, dersom det kan bidra til å styrke søknaden.

"Bagatellmessig støtte"

Bedrifter vil få utbetalt midler fra Forskningsrådet som "bagatellmessig støtte". Det betyr at bedriften maksimalt kan motta 200 000 Euro fra det offentlige i løpet av en periode på tre regnskapsår. Les mer om reglene her PDF - 61 KB

Rapportering og utbetaling av støtte.

Støtten er betinget av at det sendes inn ny søknad til ERC og utbetales etterskuddsvis. Når ERC-søknaden er sendt inn må du sende oss rapport og regnskap.  All rapportering skal skje elektronisk. Rapporten må inneholde følgende vedlegg:

  1. Bekreftelse på innsendt søknad.
  2. Skjemaet "prosjektregnskapsrapport": fylles ut og signeres for å dokumentere påløpte kostnader i prosjektperioden. Timelister og annen dokumentasjon skal ikke vedlegges, men må kunne fremlegges på forespørsel.  

Kontaktpersoner