Gå direkte til innhold
 

210 millioner til fri prosjektstøtte innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Det blir også lagt stor vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene.

Unge forskertalenter Velg
Annen støtte Velg
Forskerprosjekt Velg
Arrangementsstøtte Velg
Søknadsfrist:
27.05.2015 13:00 CEST

Meldinger:

• FRIPRO Toppforsk er en ny søknadstype i FRIPRO. Vær oppmerksom på at du kan være prosjektleder på en søknad om FRIPRO Toppforsk selv om du har et pågående FRIPRO-prosjekt. Alle som skal søke om midler til FRIPRO Toppforsk, må bruke søknadstypen "Annen støtte".
• Søknadstypen personlig postdoktorstipend blir ikke lenger utlyst i FRIPRO.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

I FRINATEK er 210 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter som starter i 2016. Midlene skal dekke Forskningsrådets bevilgninger til de nye prosjektene i hele prosjektperioden. I tillegg bidrar IKTPLUSS med inntil 60 millioner kroner øremerket prosjekter relatert til IKT og e-vitenskap.

FRIPRO Toppforsk-prosjekter er planlagt finansiert gjennom Fellesløft III som er en samfinansiering mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet. Fellesløft III forutsetter en økt bevilgning til FRIPRO fra Kunnskapsdepartementet for å dekke Forskningsrådets del av Fellesløftet. Denne bevilgningen vil komme i tillegg til budsjettet beskrevet over. Dersom økningen ikke blir en realitet, vil et fåtall FRIPRO Toppforsk-søknader bli innvilget innenfor FRIPROs ordinære budsjett. Se mer informasjon på FRIPROs nettsider.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende for denne utlysningen.

Søkere fra universitets- og høyskolesektoren (UoH) skal benytte seg av modellen for totalkostnadsberegning av prosjektkostnader, TDI-modellen, der denne er innført. Søkere må ta kontakt med økonomiansvarlig ved egen institusjon for informasjon og bistand ved utfylling av budsjettdelen av søknaden. Spesifikasjonsfeltet i det elektroniske søknadsskjemaet skal benyttes for å forklare kostnadselementene. Søkere fra institusjoner som ikke har innført TDI-modellen, skal likevel synliggjøre alle kostnader i prosjektet. Se mer informasjon her.

Som et resultat av Klimaforliket i Stortinget, inngår det i denne utlysningen også midler til prosjekter innenfor feltet fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid, herunder: energieffektivisering, klimavennlig kraft (inkludert biokraft), CO2-nøytral oppvarming (inkludert biovarme), et energisystem for fremtiden, rammer og samfunnsanalyse, CO2-fangst og -lagring samt miljøvennlig transport.

I denne utlysningen inngår det 60 millioner kroner øremerket til prosjekter relatert til IKT og e-vitenskap som en del av Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS. IKTPLUSS vil velge prosjekter basert på en strategisk vurdering av hvor godt prosjektene bidrar til å oppfylle ett eller flere av målene for IKTPLUSS. Følgende to mål vektlegges spesielt:

 • I hvilken grad prosjektet bidrar til å bygge sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte forskningstema
 • I hvilken grad prosjektet vil få frem radikale og grensesprengende resultater

Krav til prosjektleder

 • Du kan bare være prosjektleder for én søknad om forskningsmidler i årets FRIPRO-utlysning (enten FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter eller FRIPRO mobilitetsstipend).
 • En prosjektleder kan bare ha ett pågående prosjekt om gangen med finansiering fra FRIPRO, inkludert prosjekter finansiert innenfor de to tidligere fellesløftene og Forskningsrådets tidligere insentivordninger for ERC-søknader. Som pågående prosjekt regnes alle prosjekter som har startet før 2016. Du kan søke om midler til et nytt prosjekt i denne utlysningen dersom prosjektet har planlagt start etter at det pågående prosjektet er avsluttet, eller etter sluttdato oppgitt i den opprinnelige kontrakten for det pågående prosjektet. De eneste unntakene er at du kan sende inn en søknad om FRIPRO Toppforsk og/eller arrangementsstøtte selv om du allerede er prosjektleder for et prosjekt i FRIPRO.

Se også kravene knyttet til hver enkelt søknadstype.

Vurderingskriterier

Det blir lagt stor vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene. Se FRIPROs nettsider for informasjon om vurderingskriteriene.

Andre føringer

 • Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet vil arbeide for å oppnå en god kjønnsbalanse i forskergruppen, og hvordan prosjektet kan bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og til MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) der dette er relevant.
 • Forskningsrådet vil ta hensyn til om søknader som er aktuelle for finansiering ivaretar etikk, miljø og kjønnsperspektiver i forskningen på en tilfredsstillende måte.
 • Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet, skal prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres. Dernest skal prosjekter som bidrar til kjønnsbalanse i forskning, rekruttering av kvinner til høyere stillingsnivåer og/eller til fag med lav kvinneandel, kunne gis prioritet ved tilnærmet lik faglig kvalitet.      

Søknaden vil bli avvist dersom den ikke oppfyller følgende krav

 • Søknadsbeløpet må være innenfor budsjettrammen som gjelder for søknadstypen.
 • Planlagt prosjektperiode må være i samsvar med reglene som gjelder for søknadstypen.
 • Prosjektet skal starte i løpet av 2016, og det skal søkes om midler fra Forskningsrådet for 2016.
 • Kravene til prosjektleders alder og/eller erfaring må være oppfylt.
 • Prosjektbeskrivelse etter fastlagt mal må være vedlagt.
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder må være vedlagt og følge krav til CV som gjelder for søknadstypen. (Gjelder ikke søknadstypen arrangementsstøtte.)
 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på engelsk.
 • For søknadstypen FRIPRO Toppforsk må skjemaet "Allocations sought from the Research Council" være utfylt og vedlagt søknaden.
 • Du kan ikke være prosjektleder for en søknad om forskerprosjekt, unge forskertalenter eller FRIPRO mobilitetsstipend dersom du allerede leder et prosjekt med finansiering fra FRIPRO. Se detaljer under «Krav til prosjektleder» ovenfor.
 • Du må sørge for at søknaden din er med på en liste over alle FRIPRO Toppforsk-søknader som blir sendt til Forskningsrådet fra søkerinstitusjonen din. Ledelsen ved søkerinstitusjonen må sende denne listen til Fripro@forskningsradet.no innen 29.05.2015. Søknader som ikke er ført opp i listene fra institusjonene, vil bli avvist.

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger

Vær oppmerksom på at søknaden kan forbedres og sendes inn flere ganger før søknadsfristen. Så snart det foreligger en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi at den lagres og sendes inn. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

Andre nettsider

Kontaktpersoner