Gå direkte til innhold
 

408 millioner til forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte

Fri prosjektstøtte innenfor medisin, helse og biologi.

Forskerprosjekt Velg
Unge forskertalenter Velg
Annen støtte Velg
Arrangementsstøtte Velg
Søknadsfrist:
26.04.2018 13:00 CEST

Meldinger:

• Når du oppretter en søknad, må du velge et delprogram/tema/fagområde fra en nedtrekksliste. Hvis prosjektet ditt dekker flere av de oppgitte temaene/fagområdene, velg det fagområdet hvor hoveddelen av forskningen hører til. Du kan utdype fagområdet/-ene i fritekst i feltet "Disiplin(er)/fagfelt" i søknadsskjemaet. Forskningsrådet vil benytte valgt tema/fagområde som veiledning til en første sortering av søknadene i søknadsbehandlingen og til statistikk og analyse.
• Skal du søke om FRIPRO mobilitetsstipend, velg søknadstypen "Annen støtte" over.
• Som en del av søknadsbehandlingen av unge forskertalenter, vil Fagkomiteen intervjue prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil etter planen foregå i uke 47 (19.-23. november), og aktuelle kandidater vil bli kontaktet av Forskningsrådet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

I FRIMEDBIO er 408 millioner kroner tilgjengelig for nye prosjekter som starter i 2019. Beløpet kan bli justert på bakgrunn av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Midlene skal dekke Forskningsrådets bevilgninger til de nye prosjektene i hele prosjektperioden. Utover dette bidrar IKTPLUSS med inntil 63 millioner kroner øremerket prosjekter relatert til IKT. IKTPLUSS-midlene er felles for alle aktivitetene i FRIPRO, og vil bli tildelt relevante søknader uavhengig av om de er sendt inn til FRIMEDBIO, FRIHUMSAM eller FRINATEK.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Utlysningsteksten finnes også på engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

De ulike søknadstypene har forskjellige krav og begrensninger. En oppsummering er vist i tabellen under. For detaljer, les videre og i del 3 av utlysningen for søknadstypen som er aktuell for deg.

Søknadstype Krav til prosjektleder Prosjektlengde Støtte-beløp
Forskerprosjekt Minst 6 år siden disputasdato for godkjent doktorgrad Inntil 4 år 5-10 mill. kr
Unge forskertalenter 2-8 år siden disputasdato for godkjent doktorgrad, under 40 år gammel, du kan søke denne søknadstypen maks tre ganger og få støtte maks én gang Inntil 4 år 4-8 mill. kr
FRIPRO mobilitetsstipend Maks 6 år siden disputasdato for godkjent doktorgrad 3 år (2 år i utlandet og 1 år i Norge) 2,95–3,8 mill. kr
Arrangementsstøtte -

Konferansen må gjennomføres i kalenderåret etter søknadsfristen

Inntil      250 000 kr


Krav til prosjektleder

  • Du kan bare være prosjektleder for én søknad om forskningsmidler i årets FRIPRO-utlysninger, enten forskerprosjekt, unge forskertalenter eller FRIPRO mobilitetsstipend.
  • En prosjektleder kan bare ha ett pågående prosjekt om gangen med finansiering fra FRIPRO. Men du kan være prosjektleder for en søknad om forskerprosjekt, unge forskertalenter eller FRIPRO mobilitetsstipend hvis startdatoen til det nye prosjektet er etter sluttdatoen oppgitt i den opprinnelige kontrakten for det pågående prosjekt. Du kan altså ikke søke om et nytt prosjekt hvis det vil gi overlapp i de opprinnelige prosjektperiodene. FRIPRO-prosjekter inkluderer prosjekter finansiert innenfor de tidligere fellesløftene, samt Forskningsrådets tidligere insentivordning for ERC-søknader (for prosjekter med startdato i 2014 eller tidligere). Du kan søke om arrangementsstøtte selv om du har et pågående FRIPRO-prosjekt.

Se også kravene knyttet til hver enkelt søknadstype.

Du skal spesifisere kostnadene i prosjektet

Du må synliggjøre alle prosjektkostnader i kostnadsplanen i søknadsskjemaet, og spesifisere dem i spesifikasjonsfeltet. Se mer informasjon her.

Søkere fra universitets- og høyskolesektoren (UoH) skal benytte modellen for totalkostnadsberegning av prosjektkostnader, TDI-modellen, der denne er innført. Ta kontakt med økonomiansvarlig ved egen institusjon for informasjon og bistand ved utfylling av budsjettdelen av søknaden. Se mer informasjon om TDI-modellen her.

IKTPLUSS-midler

I årets FRIPRO-utlysninger bidrar Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS med inntil 63 millioner kroner øremerket prosjekter av typen forskerprosjekt og unge forskertalenter relatert til IKT (ca. 40 millioner kroner) og e-vitenskap (ca. 23 millioner kroner). IKTPLUSS vil velge prosjekter etter hvor godt prosjektene bidrar til å oppfylle ett eller flere av målene for IKTPLUSS. Følgende to mål vektlegges spesielt:

  • I hvilken grad prosjektet bidrar til å bygge sterke, robuste og internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer som opererer i forskningsfronten og innenfor satsingens prioriterte forskningstema.
  • I hvilken grad prosjektet vil få frem radikale og grensesprengende resultater.

For prosjekter innenfor e-vitenskap vil det i tillegg bli lagt vekt på i hvilken grad prosjektet kombinerer metodeutvikling innenfor beregningsteknologi og/eller analyse av store mengder vitenskapelige data med anvendelser innenfor fag som energi, miljø, hav, mat, økonomi, transport og helse.

Innkomne søknader til årets FRIPRO-utlysninger som er relevante for IKTPLUSS, vil bli vurdert på lik linje med øvrige innkomne FRIPRO-søknader. De som når opp i konkurransen vil få tildelt midler fra FRIPRO. I tillegg vil IKTPLUSS tildele inntil 63 millioner kroner til prosjekter som oppfyller de tematiske føringene over, og som har oppnådd samlet vurdering 6 eller 7 i panelvurderingen.

Hvis du mener at søknaden din er relevant for IKTPLUSS-midlene, må du skrive ordet "IKTPLUSS" i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

Luxembourg-samarbeid

Norges forskningsråd og Luxembourgs forskningsråd (Fonds National de la Recherche Luxembourg, FNR) har inngått en avtale som skal legge til rette for samarbeid mellom forskere i de to landene. Avtalen innebærer at for prosjekter med samarbeidspartnere i Luxembourg, vil FNR dekke prosjektkostnadene for disse forskerne. Prosjekter som skal delfinansieres av FNR, må inkludere denne finansieringen som egenfinansiering i søknadsskjemaet og legge ved budsjett, budsjettspesifikasjon og GANTT-diagram i henhold til FNR-mal. Samarbeidet gjelder søknadstypene forskerprosjekt og unge forskertalenter.

Innkomne søknader til årets FRIPRO-utlysninger som har Luxembourg-samarbeid, vil bli vurdert på lik linje med øvrige innkomne FRIPRO-søknader. De som når opp i konkurransen vil få tildelt midler fra FRIPRO. FRIPRO-tildelingen utløser støtte fra FNR.

Les mer om Luxembourg-avtalenFRIPROs nettsider.

Hvis søknaden din har planlagt finansiering fra FNR, må du skrive ordet "Luxembourg" i feltet "Andre relevante programmer/aktiviteter/prosjekter" i søknadsskjemaet.

Føringer ved utvelgelse av søknader for bevilgning

Forskningsrådet vil ta hensyn til om søknader som er aktuelle for finansiering ivaretar etikk, miljø og kjønnsperspektiver i forskningen på en tilfredsstillende måte.

Blant prosjekter med tilnærmet lik faglig kvalitet, skal søknader med kvinnelig prosjektleder prioriteres. Dernest skal prosjekter som bidrar til kjønnsbalanse i forskning, rekruttering av kvinner til høyere stillingsnivåer og/eller til fag med lav kvinneandel, kunne gis prioritet.

Søknaden skal beskrive hvordan prosjektet vil arbeide for å oppnå en god kjønnsbalanse i forskergruppen, og hvordan prosjektet kan bidra til å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og til MNT-fag (matematikk, naturvitenskap og teknologi) der dette er relevant.

Se også føringene beskrevet for hver enkelt søknadstype i del 3 av utlysningen.

Søknaden vil bli avvist dersom den ikke oppfyller følgende krav

  • Kravene til søknaden må være oppfylt (se "Krav til søknaden" i del 3 av utlysningen – spesielle føringer for den enkelte søknadstypen).
  • Prosjektet må starte mellom 1.1.2019 og 1.12.2019, du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2019 og det må være budsjettert med personalkostnader i 2019.
  • Kravene til prosjektleder må være oppfylt (se "Krav til prosjektleder" over og i del 3 i utlysningen – spesielle føringer for den enkelte søknadstypen).
  • Alle obligatoriske vedlegg må være vedlagt og oppfylle kravene til vedlegg beskrevet for hver enkelt søknadstype (se "Krav til vedlegg" i del 3 i utlysningen – spesielle føringer for den enkelte søknadstypen).

Du kan søke om utenlandsstipend senere

For doktorgrads- og postdoktorstipendiater

Forskningsinstitusjoner som mottar støtte fra Forskningsrådet til doktorgrads- og postdoktorstipendiater, kan søke om utenlandsstipend for disse stipendiatene for utenlandsopphold på 3–12 måneder. Dette kan institusjonen søke om etter at prosjektet er i gang og stipendiaten er ansatt, gjennom en egen utlysning for utenlandsstipend. For postdoktorstipendiatene kan institusjonen i tillegg søke om forlengelse av stipendperioden, tilsvarende utenlandsoppholdets lengde. Du finner utlysningen her.

For prosjektledere av unge forskertalenter-prosjekter

Prosjektledere for innvilgede søknader kan søke om utenlandsstipend for utenlandsopphold av 3–12 måneders varighet til seg selv, gjennom FRIPROs utlysning av utenlandsstipend (løpende søknadsfrist). Du finner utlysningen her.

Søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

Datahåndteringsplaner

For alle prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet, skal prosjektansvarlig vurdere behovet for en datahåndteringsplan. Vi vil be om at en datahåndteringsplan utarbeides for de prosjektene som bevilges støtte. Dersom prosjektansvarlig mener at det ikke er behov for en datahåndteringsplan må dette begrunnes. Les mer om Åpen tilgang til forskningsdata her.

Kontaktpersoner