Gå direkte til innhold
 
 • 1. Om programmet
 • 2. Om utlysningen
 • 3. Opprett søknad

Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)

Frist Utlysning
Løpende Utenlandsstipend for FRIMEDBIO-stipendiater Velg

Mål for programmet:

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena for midler til forskning innenfor alle fagområder.

FRIPRO skal fremme:

 • Vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • Dristig og nyskapende forskning
 • Karriere for unge forskertalenter

Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. Det blir også lagt stor vekt på dristighet og faglig fornyelse i vurderingen av søknadene.

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet for forskere tidlig i sin karriere, og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger. Det forventes derfor at stipendiater i forskningsprosjekter har et utenlandsopphold i løpet av stipendperioden, og at prosjektledere for innvilgede forskerprosjekt- og unge forskertalenter-søknader søker finansiering fra the European Research Council (ERC). For FRIPRO Toppforsk er det et krav om at prosjektledere for innvilgede søknader må søke ERC om støtte før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO.

Forskningsrådet ber institusjonsledelsen bidra til god kjønnsbalanse blant prosjektlederne.

FRIPRO har følgende søknadstyper:

 • FRIPRO Toppforsk
 • Forskerprosjekt
 • Unge forskertalenter
 • FRIPRO mobilitetsstipend
 • Arrangementsstøtte
 • Utenlandsstipend
 • Prosjektetableringsstøtte

FRIPRO Toppforsk skal gi gode forskningsmiljøer mulighet til å utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. FRIPRO Toppforsk utlyses i 2015 og 2017, med søknadsfrist i mai.

Forskerprosjekt er prosjekter som skal ledes av etablerte forskere som har erfaring godt utover en postdoktorperiode. Forskerprosjekt utlyses hvert år, med søknadsfrist i april/mai.

Unge forskertalenter er beregnet på unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. Unge forskertalenter utlyses hvert år, med søknadsfrist i april/mai.

FRIPRO mobilitetsstipend er et treårig stipend hvor man tilbringer to år ved en utenlandsk forskningsinstitusjon og et tredje år i Norge. FRIPRO mobilitetsstipend utlyses hvert år, med søknadsfrist i april/mai.

Arrangementsstøtte er støtte til større internasjonale forskerkonferanser som arrangeres jevnlig og som går på omgang mellom ulike land. Arrangementsstøtte utlyses hvert år, med søknadsfrist i april/mai.

Utenlandsstipend er støtte til utenlandsopphold for stipendiater som har finansiering gjennom FRIPRO, og for prosjektledere for unge forskertalenter-prosjekter. Utenlandsstipend har løpende søknadsfrist (du kan søke hele året).

Prosjektetableringsstøtte er støtte til forbedring av søknader til ERC for forskere som har kommet til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Prosjektetableringsstøtte har løpende søknadsfrist (du kan søke hele året) og du finner utlysningen for denne søknadstypen her.

Du finner mer informasjon på FRIPROs nettsider, i utlysningene og under spesielle føringer for hver av søknadstypene.

Søknaden skal sendes til én av følgende aktiviteter:

 • Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)
 • Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
 • Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK)

Søknaden vil bli behandlet i den aktiviteten den er sendt inn til. Hvis søknaden ligger i skjæringsfeltet mellom to aktiviteter, kan Forskningsrådet etter avtale med søker flytte søknaden til en annen aktivitet innenfor FRIPRO.

Se FRIPROs nettsider for mer informasjon om FRIPRO og søknadsbehandlingen.

Generelt mottar programmet/aktiviteten søknad fra:

FRIPRO mottar kun søknader fra norske forskningsinstitusjoner (se "Definisjon av forskningsinstitusjon", PDF ligger i kolonnen til høyre) og nordiske forskningsutførende institusjoner finansiert av Nordisk Ministerråd eller av minst tre nordiske lands myndigheter inkludert Norge. Merk at nordiske institusjoner bare kan søke om midler til forskerprosjekt.

Varighet:

Ikke tidsbegrenset (løpende)

Totalbudsjett:

FRIPRO er en finansieringsordning som ikke er tidsbegrenset og som har budsjetter som fastsettes årlig. Budsjettet for utlysningene er beskrevet i hver utlysning/aktivitet (se listen over).

Mer om søknadsbehandlingen

Dokumenter

Kontaktpersoner