Gå direkte til innhold
 

14 millioner til nordområdesatsing og mobilisering av bedrifter i Nord-Norge til økt bruk av FoU

Utlysningen skal styrke nordområdesatsing gjennom å mobilisere flere bedrifter til økt bruk av FoU. Prosjektet som støttes, vil være en integrert del av den felles nordområdesatsingen, samtidig som det virker sammen med eksisterende prosjekter og aktiviteter i FORREGION.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

14 millioner kroner. Total ramme er avhengig av størrelse på årlige bevilgninger over statsbudsjettet.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Utlysningen skal styrke nordområdesatsing gjennom å mobilisere flere bedrifter til økt bruk av FoU. Prosjektet som støttes, vil være en integrert del av den felles nordområdesatsingen, samtidig som det virker sammen med eksisterende prosjekter og aktiviteter i FORREGION.

Forskningsrådet og de eksterne ekspertene vil benytte følgene kriterier ved vurdering av regionale satsinger:

1) Strategisk innretning
2) Mål, resultat og effekter
3) Kvalitet i gjennomføring, prosjektplan
4) Kjønn, kommunikasjon, internasjonalisering og bærekraft
 
For å oppnå bevilgning fra Forskningsrådet må alle kriterier vurderes til minimum karakteren B. For mer informasjon se dokument "vurderingskriterier". PDF - 127 KB .


Forankring 

FORREGION nordområdesatsing forankres i fylkeskommunenes og Sametingets omforente overordnede prosjektbeskrivelse. Prosjektet må virke sammen med de eksisterende prosjekter og aktiviteter i FORREGION og må være forankret i regionale forsknings- og utviklingsstrategier.


Virkemidler 

Hoveddelen av midlene benyttes til virkemidlene som er definert i programplanen til FORREGION. Virkemidlene er kompetansemegling, forprosjekter, nettverksmøter, og mobilitet (forsker, næringsliv eller student til låns).

Det er anledning til å eksperimentere med virkemidlene. Dette må beskrives i søknaden.


Utstyr 

Utstyr er ikke en godkjent prosjektkostnad.


Finansiering 

Finansiering gjennom andre regionale, nasjonale og internasjonale programmer kan ikke inngå i bedriftenes egenandel i forprosjektene.
 

Forutsetning for støtte 

Det kan settes av midler til forprosjekter og personmobilitet uten at de enkelte forprosjektene er definert ved oppstart av prosjektet. På grunn av forvaltningsloven og statsstøtteregelverket må Forskningsrådet godkjenne hvert enkelt forprosjekt og forsker til låns, som har egen notifisering.

Kontaktpersoner