Gå direkte til innhold
 

Støtte fra fylkeskommune til mobilitet fra FoU-institusjon til bedrift

En liten eller mellomstor bedrift kan låne høyt kvalifisert personale fra en FoU-institusjon gjennom denne utlysningen. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for midlene og søkere må derfor ta kontakt med fylkeskommunen for nærmere informasjon før det sendes en søknad.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Siste dato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for Mobilitetsprosjekter vil være tilgjengelig i mai.


Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Fylkeskommunene og kapasitetsløftene har egne budsjetter for mobilitet. Det er ikke alle fylkeskommuner som støtter mobilitet. Fylker som tilbyr støtte til mobilitet fra FoU-institusjon til bedrift vises til høyre på siden. Kontakt din fylkeskommune for nærmere informasjon om tilgjengelige midler.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Se fylkeskommunens nettsider for mer informasjon. Det er ikke alle fylker som har midler til personmobilitet, så ta kontakt med fylkeskommunen før det sendes søknad.

Mobilitet fra FoU-miljø til næringsliv
Målet med mobilitet fra FoU-miljø til næringsliv er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utviklings- (FoU) og nyskapingsvirksomhet sammen med ansatte i bedriften i en periode. Ordningen passer for forskere som ønsker å lære mer og bidra i bedrifters FoU arbeid, og for bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode. Bedriftens kompetansebehov er utgangspunktet for å rekruttere en forsker.

Følgende krav og retningslinjer må følges:

Støtte til lån av høyt kvalifisert personale:
Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter og søkerbedriften må være en SMB (Definisjon finner du her: http://www.forskningsradet.no/no/Statsstotteregelverket/1254004171884#Små og mellomstore foretak)

Bedriftene kan få støtte til lån av en forsker hvis følgende krav er oppfylt:

  • Forskeren skal ikke erstatte andre ansatte, men engasjeres (midlertidig ansettes) i en nyopprettet funksjon i bedriften som mottar støtte. Forskeren skal ha rett til å vende tilbake til sin opprinnelige arbeidsgiver
  • Forskeren må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring
  • Forskeren skal jobbe med forskning og utviklings- og nyskapingsvirksomhet i bedriften
  • Støtteandelen skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene i et tidsrom på høyst tre år per foretak og per forsker
  • Støtteberettigede kostnader er alle personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren

Finansiering:
Støtteandelen skal ikke overstige 50 % av de støtteberettigede kostnadene. Ordningen er omfattet av EØS statsstøtteregelverket og blir utbetalt som støtte til lån av høyt kvalifisert personale (paragraf 28).

Søknaden
Søknaden består av et elektronisk søknadsskjema og en prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse må følges. Søker laster opp og sender inn prosjektbeskrivelsen sammen med det elektroniske søknadsskjemaet. Det er fylkeskommunen som inngår kontrakt med bedriften.