Gå direkte til innhold
 

Forprosjekter i bedrifter

Bedrifter kan søke fylkeskommunen om midler til forprosjekt via denne utlysningen. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for midlene og søkere må derfor ta kontakt med fylkeskommunen for nærmere informasjon før de sender en søknad.

Forprosjekt Velg

Meldinger:

Siste dato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning for Forprosjekter vil være tilgjengelig i mai.

Bedrifter må ta kontakt med fylkeskommunen før søknad om forprosjekt sendes inn. Kontaktinformasjon finnes til høyre på siden.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Fylkeskommunene har ulike prioriteringer for midlene til forprosjekter. Kontakt din fylkeskommune for nærmere informasjon.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Hva er et forprosjekt?
Forprosjekter er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at arbeidet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjekt bør være en forberedelse til å delta i andre finansieringsordninger for forskning, som regionale forskningsfond, Forskningsrådets innovasjonsprogrammer eller SkatteFUNN.

Hvem kan søke?
Både små og store bedrifter kan søke, men bedriften må ha liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften søker om støtte fra den fylkeskommunen der den har adresse. Fylkeskommunene har ulike prioriteringer og disse legger føringer for hvilke bedrifter som kan søke. Du må derfor ta kontakt med fylkeskommunen før du utformer søknaden. Kontaktinformasjon til fylkeskommunene ligger til høyre på denne siden.

Hvordan søke?
Du kontakter mobiliseringsprosjektet i fylkeskommunen i regionen bedriften er lokalisert. Se kontaktinformasjon til høyre på siden. Etter dialog med kompetansemegler og fylkeskommune oppretter du søknad via denne utlysningen. Søknaden består av et elektronisk søknadsskjema, en Prosjektbeskrivelse og CV for prosjektleder. Du må følge mal for prosjektbeskrivelse. Malen finner du på sidene til fylkeskommunen.  Du laster opp og sender inn prosjektbeskrivelsen og CV'en i PDF sammen med det elektroniske søknadsskjemaet.

Hvem er godkjente FoU-partnere?
Forskningsrådet har utarbeidet en definisjon og avgrensning av begrepet forskningsinstitusjon og en liste over godkjente forskningsinstitusjoner.
FoU-partnere velges fra denne listen. 

Hvilke typer prosjekter kan få støtte?

Støtten blir tildelt i henhold til statsstøtteregelverket. Statsstøtteregelverket legger føringer for hva slags aktiviteter det er lov å støtte, hvilke kostnader det offentlige kan dekke og hva som er maksimal støtteandel. Det tilbys ulike prosjekttyper og støtteandel kan variere så dette må sjekkes hos din fylkeskommune.

Hvilke kostnader støttes?
a) Personal- og indirekte kostnader
b) Innkjøp av FoU-tjenester
c) Andre driftskostnader

Merk: forprosjektmidler er ikke støtte til skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer.

Egenfinansiering i prosjektene kan være både timer og kontanter. Regionen kan kreve at deler av egenfinansieringen skal være kontanter. Timekostnader skal være faktisk utbetalt lønn, ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn.

Husk å sjekke med ditt fylke om de tilbyr denne ordningen og hvilke retningslinjer de har for:

  • Typer av prosjekter som kan få støtte
  • Frister for innsending av søknader
  • Maksimalt søknadsbeløp og støtteandel
  • Maksimal prosjektlengde