Gå direkte til innhold
 

Vi lyser ut midler til kommersielle milepælsprosjekter

Forskningsrådet lyser ut kommersialiseringsstøtte til milepælsprosjekter, hvor prosjektfokus er å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen, for å avklare viktige spørsmål, som vil være avgjørende for videre veivalg. Utlysningen retter seg mot nye prosjekter som ikke har eller har hatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR, SAMANSVAR og FORNY2020.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Aktiv

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 25 millioner kroner per år, fordelt proporsjonalt på fire kvartaler. Det er mulig å søke om inntil 500 000 kroner per prosjekt.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:


Les nøye hele utlysningsteksten og søknadsdokumentene som finnes i menyen til høyre. Legg merke til at utlysningsteksten består av to deler. Den første delen er beskrevet her, mens tilgang til den andre delen fås ved å klikke på knappen "Velg" ovenfor.

Legg merke til at i forbindelse med omlegging til nye nettsider i Forskningsrådet vil det stenges for mottak av nye søknader i tidsrommet 5. april til ca. 15. mai. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai. 

Hva er et milepælsprosjekt?

Et milepælsprosjekt er et kort kommersialiseringsprosjekt med søkelys på å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å komme videre i kommersialiseringsløpet. Hensikten er å avklare viktige spørsmål som kan være avgjørende for videre veivalg. Resultatene fra et fullført milepælsprosjekt vil kunne danne grunnlag for en påfølgende søknad om ordinær kommersialiseringsstøtte. 

Søknader må vise til lovende forskningsresultater, som er tilstrekkelig modne, og med potensial for å utgjøre vesentlige forbedringer i forhold til "state-of-the-art".

Hvem kan søke?

Offentlig finansierte forskningsorganisasjoner, teknologioverføringskontorer og oppstartsbedrifter i henhold til statsstøtteregelverkets definisjon av slike, kan søke.

Hva kan det søkes støtte til?

Typiske aktiviteter er avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av konsept, teknologi eller prototype, "proof of concept", demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, patentering, og etablering av kontakt med mulige kunder og brukere. Støtten dekker inntil 100 % av kostnadene.

TRL nivå

Milepælsprosjekter retter seg mot prosjekter på TRL nivå 2–7.

Vurderingskriterier

For informasjon om vurderingskriteriene, se her PDF - 153 KB .

Prioriteringer

Utlysningen prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og/eller samfunnsmessig verdiskaping, høy realisme og gjennomføringsevne samt effektiv bruk av støttemidler. Prosjekter kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer. Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres for de søknader som ellers vurderes likt.

Rettigheter?

Prosjektet må beviselig være basert på resultater fra forskning utført ved en norsk offentlig finansiert forskningsorganisasjon. Oppstartsselskaper må legge ved bekreftelse (se mal under obligatoriske vedlegg) fra organisasjonen som har eiendomsrett til forskningsresultatene som skal kommersialiseres. Organisasjonen må bekrefte at prosjektet er basert på forskning fra gitt organisasjon, at forskningsresultatene ikke er publisert tidligere samt at selskapet har nødvendige rettigheter til å kommersialisere resultatene. Prosjekter som er basert på å kommersialisere allerede publiserte forskningsresultater ansees å falle utenfor målgruppen.

Støtte til teknologioverføringskontorer

Støtten til teknologioverføringskontorer kan kun gå til dekning av kostnader ved deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktiviteter, i henhold til kravene i ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.1.1 punkt 19b. Både prosjektansvarlig teknologioverføringskontor og eventuelle samarbeidspartnere som skal motta støtte må da falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon. Eventuelle andre samarbeidspartnere kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. Teknologioverføringskontorene må sikre at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak, i form av for eksempel gunstig prisede rettigheter til resultater. Samarbeidsavtalen må sikre at rettigheter til resultater blir fordelt på en måte som er i henhold til ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon punkt 28.

Kunnskapsoverføring er definert slik:

‘knowledge transfer’ means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets.

Forskningsorganisasjon er definert slik:

‘research and knowledge dissemination organisation’ or ‘research organisation’ means an entity (such as universities or research institutes, technology transfer agencies, innovation intermediaries, research-oriented physical or virtual collaborative entities), irrespective of its legal status (organised under public or private law) or way of financing, whose primary goal is to independently conduct fundamental research, industrial research or experimental development or to widely disseminate the results of such activities by way of teaching, publication or knowledge transfer. Where such entity also pursues economic activities, the financing, the costs and the revenues of those economic activities must be accounted for separately. Undertakings that can exert a decisive influence upon such an entity, for example in the quality of shareholders or members, may not enjoy a preferential access to the results generated by it.

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet,
må kunnskapsoverføringsaktiviteten enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med eller på vegne av andre slike enheter, og alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Støtte til oppstartsselskaper

Støtten til oppstartsselskaper utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i EUs Gruppeunntaksforordning

Av artikkel 22 følger bl.a. følgende betingelser:

  • Færre enn 10 ansatte
  • Foretaket må være lite
  • Det må være unotert
  • Det er under fem år siden det ble registrert
  • Det har ikke tatt over aktiviteten til et annet foretak
  • Det har ikke delt ut utbytte
  • Det er ikke dannet gjennom en fusjon 

I tillegg til kravene som følger av artikkel 22, har Forskningsrådet følgende tilleggskrav:

  • Selskapet kan maksimum ha 2 millioner kroner i balanse.

Ved vurderingen av størrelsen på foretaket, må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25% eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25% eller mer i. Se definisjon av SMB i Gruppeunntaksforordningens vedlegg I, samt EUs veileder til SMB-definisjonen PDF - 1,2 MB .

Søker må sette seg nøye inn i statsstøtteregelverket. Støtten til nystartede bedrifter faller inn under gruppeunntaksforordning artikkel 22 og er kumulativt begrenset oppad til 0,4 millioner euro.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad. 

Kontaktpersoner