Gå direkte til innhold
 

Inntil 70 millioner til kommersielle verifiseringsprosjekter

Denne utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR, SAMANSVAR og FORNY2020. Teknologioverføringskontorer og oppstartsselskap i samarbeid med disse kan søke. Prosjekter må være basert på resultater fra forskning utført ved våre offentlige finansierte forskningsorganisasjon.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 70 millioner kroner.

Prosjektsøknader på inntil 500 000 kroner, vil bli vurdert som et milepælsprosjekt og vil få en forenklet behandling og raskere svar på søknaden.

Øvrige prosjekter kan søke om inntil 5 millioner kroner i støtte for en periode på inntil tre år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Les nøye hele utlysningsteksten og søknadsdokumenter som finnes i kolonnen til høyre. Legg merke til at utlysningsteksten består av to deler. Den første delen er beskrevet her, mens tilgang til den andre delen fås ved å klikke på knappen "Velg" ovenfor. 

Hva er et kommersielt verifiseringsprosjekt?

Kommersialiseringsstøtte skal brukes til å avklare usikkerhet knyttet til den kommersielle anvendelsen av lovende forskningsresultater, spørsmål som ved å forbli uløst, hindrer prosjektet i å komme videre i kommersialiseringen. Prosjektsøknader må kunne vise til forskningsresultater som er tilstrekkelig modne til å kunne bidra til vesentlige forbedringer i forhold til "state of the art". Kommersialiseringsprosjekter skal være kommersielt rettet og drevet, ikke forskningsdrevne.

Kommersialiseringsstøtte er ikke ment å være et alternativ til privat kapital, prosjekter som allerede har annen finansiering eller ansees å være i posisjon til å kunne oppnå annen finansiering vil kunne vurderes til å falle utenfor målgruppen. Virkemidlet er heller ikke ment å finansiere hele kommersialiseringsfasen og støtter heller ikke generell produkt- og selskapsutvikling.

Hva er et milepælsprosjekt?

Et milepælsprosjekt er et kortere og mindre kommersialiseringsprosjekt. Fokus er å raskt få avklart den mest kritiske milepælen. Et positivt utfall av et milepælsprosjekt vil kunne danne grunnlaget for en ny søknad om et vanlig kommersialiseringsprosjekt. Søknader på inntil kr. 500 000 vil automatisk bli klassifisert som milepælsprosjekter. Disse vil bli vurdert av administrasjonen i FORNY -programmet og søkere kan forvente svar på søknaden etter ca. 2-4 uker.

Hvem kan søke?

Teknologioverføringskontorer som representerer en offentlig finansiert norsk forskningsorganisasjon, og oppstartsselskaper i samarbeid med disse kan søke. Prosjektet må være basert på resultater fra forskning utført ved en norsk offentlig finansiert forskningsinstitusjon. Oppstartsselskaper må ha avklart med forskningsinstitusjonens teknologioverføringskontor at de har de nødvendige rettigheter til å videreutvikle forskningsresultatene til kommersiell anvendelse.  

Hva kan det søke støtte til?

Typiske aktiviteter kan være avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial, uttesting av konsept, teknologi eller prototype, demonstrasjon, utvikling av forretningsmodell, sikring av rettigheter og etablering av kontakt med kunder og brukere. Støtten dekker inntil 100 % av kostnadene.

Prioriteringer

Konkurransen prioriterer prosjekter med høy forventet kommersiell og / eller samfunnsmessig avkastning, høy realisme og gjennomføringsevne samt effektiv bruk av støttemidler.

Prosjekter kan være relatert til alle typer fagfelt og bransjer.

Prosjekter med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres når søknadene ellers vurderes likt

Vurderingskriterier

For informasjon, se vurderingskriteriene PDF - 103 KB .

Statsstøtte

Støtten til teknologioverføringskontorer (se mer om dette under) kan kun gå til prosjekter der aktivitetene er av ikke-økonomisk karakter. Dette gjelder både for prosjekteier og samarbeidspartnere, jf. ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.1.1 punkt 19b. Samarbeidspartnere som ikke faller inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forskningsorganisasjon kan ikke motta støtte fra Forskningsrådet i disse prosjektene. Teknologioverføringskontorene må sikre at det ikke går indirekte støtte til samarbeidende foretak.

Støtte til bedrifter gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22, og kan kun gis til oppstartsselskap som

  • ikke er mer enn 5 år gammel
  • ikke har flere enn 10 ansatte
  • ikke er en del av et konsern

Ytterligere og mer detaljerte betingelser for støtten fremgår under, og søkerbedrifter må sette seg nøye inn i disse. Støtten til oppstartsselskap er i denne utlysningen begrenset til 5 millioner kroner, mens samlet støtte som faller inn under gruppeunntaksforordning artikkel 22 er begrenset oppad til 0,8 millioner euro.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Støtte til teknologioverføringskontorer

For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta verifiseringsmidler fra FORNY2020, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet faller innenfor ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.1.1 punkt 19 b). Artikkel 19 b) omtaler kunnskapsoverføringsaktiviteter som en del av en forskningsinstitusjons ikke-økonomiske aktivitet, under visse forutsetninger.

Kunnskapsoverføringsaktivitetene må enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv (inkludert av dens avdelinger og datterselskaper), eller i samarbeid med eller for andre slike enheter. Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Støtte til oppstartsselskaper

Støtten til små, innovative, nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den blir gitt med hjemmel i artikkel 22 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 651/2014 av 17. juni 2014, publisert i Den Europeiske Unions tidende 26.6.2014, L 187/1 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907).

I FORNY2020-sammenheng må en nystartet bedrift falle inn under Kommisjonsforordningens definisjon av mikrobedrift (se Gruppeunntaksforordningens Annex I, art 2 (3)). Den må da ha færre enn 10 ansatte, og en årlig omsetning og/eller total balanse på maksimum 2 millioner EUR.

Ved vurderingen av om en bedrift faller inn under definisjon av mikrobedrift  SME definition user guide 2015 PDF - 735 KB t må man ta i betraktning tall på ansatte og omsetning/balanse også i selskaper som har en eierandel på 25% eller mer i bedriften, eller som bedriften selv har en eierandel på 25% eller mer i.

Det er i tillegg et krav at bedriften er unotert og at den ikke har eksistert i mer enn fem år, det vil si at det ikke skal ha gått mer enn fem år siden den ble registrert. Bedriften kan ikke ha utbetalt utbytte, og den kan ikke være etablert gjennom en fusjon.

Arkivering av forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift/FoU-organisasjon oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Kontaktpersoner