Gå direkte til innhold
 

Lokale prosjektmidler til teknologioverføringskontorer for 2018 og 2019

Vi lyser ut 120 millioner kroner til teknologioverføringskontorer (TTO) som representerer norske forskningsorganisasjoner.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
22.11.2017 13:00 CET

Meldinger:

Legg merke til at søknaden kan lagres og sendes inn på "Mitt nettsted" flere ganger. Så snart dere har en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi at den lagres og sendes inn. Søknaden kan deretter endres helt fram til søknadsfristen. Det er kun den siste innsendte versjonen av søknaden som vil bli tilgjengelig for Forskningsrådets saksbehandler og som vil bli behandlet. OBS: Husk å bruke "mal for prosjektbeskrivelse" (lenke til høyre).

Utlysningen offentliggjøres kun på norsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Totalt 120 millioner kroner for 2018 og 2019.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Teknologioverføringskontorer (TTO-er) som representerer og forvalter immaterielle verdier for norske, offentlig finansierte universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak kan søke om lokale prosjektmidler.

De lokale prosjektmidlene skal brukes til

  • raskt og effektivt å avklare om ideer og forskningsresultater er egnet for kommersialisering
  • å kvalifisere ideene for neste finansieringssteg eller –kilde (private eller offentlige finansieringsordninger, verifiseringsmidler fra FORNY2020 inkludert)

Tildelte midler skal styres og forvaltes etter retningslinjene som framgår av denne utlysningen og avtalen som inngås med Forskningsrådet etter at søknaden er akseptert.

Definisjon av TTO

Et teknologioverføringskontor (TTO) defineres her som et selskap helt eller delvis eiet av en eller flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller som i henhold til avtale på vegne av slike institusjoner forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og ideer generert av disse. TTO-en må falle inn under statsstøtteregelverkets definisjon av forsknings- og kunnskapsformidlingsorganisasjon:

"en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, teknologioverføringsbyråer, innovasjonsformidlere, forskningsrettede fysiske eller virtuelle samarbeidende enheter), uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling eller å oppnå bred spredning av resultatene av slik virksomhet gjennom undervisning, publisering eller teknologioverføring. Når en slik enhet også utøver økonomisk virksomhet, skal kostnadene og inntektene fra denne virksomheten regnskapsføres atskilt. Foretak som kan utøve avgjørende innflytelse på en slik enhet, for eksempel i egenskap av aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene den oppnår".

For at en TTO skal kunne tildeles lokale prosjektmidler, er det en forutsetning at TTO-ens arbeid med kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater kan karakteriseres som ikke-økonomisk aktivitet i henhold til EFTAs overvåkningsorgans (ESA) retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon paragraf 19 b). Se Retningslinjer for støtte til TTO PDF - 93 KB . Dette innebærer også at lokale prosjektmidler kun kan brukes til prosjekter hvor det ikke allerede er opprettet et selskap som har overtatt rettighetene til resultatene eller hvor rettighetene allerede er lisensiert ut.

Hva kan midlene brukes til?

Midlene skal brukes til prosjekter som teknologioverføringskontoret har besluttet at skal prioriteres og utvikles frem til forretning. Midlene kan ikke brukes til prosjekter som har pågående prosjektstøtte fra FORNY2020, eller til driftsutgifter som ikke er relatert til konkrete teknologioverføringsprosjekter. Midlene skal hovedsakelig brukes til tidligfase verifisering. En andel av midlene kan likevel benyttes til avsluttede verifiseringsprosjekter, hvis teknologioverføringskontoret mener det er mest hensiktsmessig for den totale resultatoppnåelsen.

Maksimalt beløp som kan brukes på et prosjekt lokalt er 1 million kroner.

Vurderingskriterier

Teknologioverføringskontoret vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

  • Idétilfang og potensiale: Kriteriet omhandler i hvilken grad søker har tilfang av forskningsbaserte ideer av god kvalitet, om det er et stort potensiale i tilknyttede forskningsmiljøer, og i hvilken grad søker utnytter forskningsmiljøenes unike styrker. Kriteriet omhandler også i hvilken grad forholdende ligger til rette for kommersialisering av forskningsresultater ved forskningsinstitusjonen/e som søker representerer.
  • Arbeidsmetodikk og ressurser: Kriteriet omhandler hvordan søker jobber med kommersialiseringsarbeidet og hvilken tilgang søker har på ressurser og kompetanse.
  • Økosystem: Kriteriet omhandler hvordan søker utnytter regionens unike kapasiteter, hvordan søker kobler prosjekter til relevante kunder og markeder, i hvilken grad søker kobler prosjektene sine med kapital, samt hvordan søker samarbeider med andre TTO-er.
  • Finansiering og kostnader: Kriteriet omhandler hvordan søker finansierer kommersialiseringsarbeidet samt hvor kostnadseffektivt dette gjøres. Kriteriet innebærer også en vurdering av i hvilken grad eier bidrar til finansieringen.
  • Resultater: Kriteriet omhandler en kvantitativ vurdering av resultater fra søkers arbeid med å løfte forskningsbaserte ideer fra idéstadiet til de neste trinnene i kommersialiseringsfasen, og om søker har forvaltet tidligere mottatte lokale prosjektmidler på en god måte.

I tillegg vil søknaden bli vurdert ut i fra følgende seleksjonskriterier:

  • Drift i henhold til statsstøtteregelverket
  • Økonomisk drift
  • Relevans for programmets målsetting og utlysning

Kontaktpersoner