Gå direkte til innhold
 

Verifiseringsmidler 2017 II

Vi lyser ut inntil 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter med oppstart i siste halvdel av 2017. Kommersialiseringsaktører og nystartede bedrifter kan søke. Prosjektet må være basert på resultater fra forskning utført ved en offentlig finansiert forskningsinstitusjon.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
26.04.2017 13:00 CEST

Meldinger:

Legg merke til at søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Så snart dere har en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi at den lagres og sendes inn. Denne kan deretter endres helt fram til søknadsfristen. Det er kun den siste innsendte versjonen av søknaden som vil bli tilgjengelig for Forskningsrådets saksbehandler og som vil bli behandlet. OBS: Husk på å bruke "mal for prosjektbeskrivelse" vedlagt her.
Utlysningen offentliggjøres på norsk og engelsk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Utlysningen har en antatt ramme på 50 millioner kroner til nye verifiseringsprosjekter med oppstart i siste halvdel av 2017. Rammen skal dekke prosjekter på inntil 5 mill. kr i støtte og for en periode på inntil tre år.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Hva er et verifiseringsprosjekt?

Verifiseringsmidlene skal svare på spørsmål knyttet til kommersielle og forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske utfordringer Målet er at verifiseringsaktivitetene skal redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv, kunder og investorer, vil gå inn og bidra til videre kommersialisering og industrialisering etter endt prosjektperiode. FORNY2020s verifiseringsprosjekter skal være forretningsdrevne og forretningsstyrte, og ikke forskningsdrevne.

Hvem kan søke?

Kommersialiseringsaktører som representerer en offentlig finansiert norsk forskningsinstitusjon, og nystartede bedrifter kan søke. Prosjektet må være basert på resultater fra forskning utført ved en offentlig finansiert forskningsinstitusjon.

Støtten til kommersialiseringsaktører kan kun gå til prosjekter der aktivitetene er av ikke-økonomisk karakter. Dette gjelder både for prosjekteier og samarbeidspartnere, jf. statsstøtteregelverkets artikkel 19b.

Med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22, kan støtte gis til bedrifter som ikke

 • er mer enn 5 år gammel
 • har flere enn 10 ansatte
 • er en del av et konsern

Støtten til bedrifter er i denne utlysningen begrenset til 5 millioner, mens samlet støtte som faller inn under gruppeunntaksforordning artikkel 22 er begrenset oppad til 0,8 millioner euro.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Hva kan dere søke støtte til?

Verifiseringsmidler skal brukes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på spørsmål som en kunde, industripartner, investor eller annen relevant partner vil ha svar på før de tar en beslutning om å investere i utvikling eller kjøp av et produkt, en tjeneste eller en prosess.

Se mal for prosjektbeskrivelse DOCX - 45 KB .

Organisering av prosjektet

Prosjektet må styres riktig fra start, derfor oppfordrer vi til at:

 • kontraktspartner får ansvaret for å organisere teamet
 • prosjektteamet er tverrfaglig og inkluderer forretnings-/finans- og økonomi-/kommersiell kompetanse, teknologisk- og fagkompetanse og annen relevant kompetanse avhengig av prosjektets egenart og modenhet.
 • søker tenker på bruker- og kundeperspektivet helt fra starten av.
 • prosjektleder har kompetanse fra forretning/forretningsutvikling og gjerne ledererfaring fra den aktuelle bransjen, og bør i de aller fleste prosjektene allokere en vesentlig del av arbeidstiden sin til å drive prosjektet framover
 • prosjektet har en styringsgruppe der alle samarbeidspartnerne er representert, der det i tillegg skal være med noen utenfor prosjektet som har god kunnskap om forretningsområdet.

Det kan stilles krav til prosjektet basert på informasjon som fremkommer i søknadsbehandlingen.

Forutsetninger for at dere kan få finansiering

For å være omfattet av verifiseringsordningen i FORNY2020, må følgende være innfridd:

 • Prosjektet skal kunne vise til en stor kommersiell eller samfunnsmessig nytteverdi.
 • Samarbeidspartnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet.
 • All økonomisk og annen innsats i prosjektet, skal være avklart.
 • Prosjektet må ha rettigheter til å utvikle teknologien videre.
 • Prosjektet må ikke være forbi verifiseringsfasen ved at næringsliv, kapitalaktører eller annen offentlig aktør allerede har tatt ansvar for videre kommersialisering og industrialisering.

Prosjektene vil bli fulgt tett opp underveis i prosjektperioden og kan bli nedskalert eller evt. få terminert bevilgningen, dersom forutsetningene for bevilgning ikke lenger er tilstede.

Prioriteringer

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Kriterier for vurdering av prosjektet

Søknadene vil bli vurdert ut fra vurderingskriteriene PDF - 222 KB .