Gå direkte til innhold
 

FORNY StudENT – 2017

Støtte til studententreprenørskapsprosjekter som baserer seg på kunnskap studentene har tilegnet seg i løpet av studiet eller forskningsresultater ved universiteter og høyskoler.

Annen støtte Velg

Meldinger:

15.2.2017: Vi har opprettet STUD-ENT som en egen ordning - se lenke til høyre.

Dette er en planlagt utlysning og det vil komme endringer i utlysningsteksten og i dokumentene tilhørende denne. Det er derfor svært viktig at søkere som allerede er i gang med å skrive søknad tilpasser denne til den oppdaterte utlysningen når denne foreligger.
Vi anbefaler alle som planlegger å søke støtte fra FORNY StudENT om å melde seg på nyhetsbrevet vårt, slik at vi kan sende ut informasjon direkte til dere når den oppdaterte utlysningen er tilgjengelig. Se lenke til høyre.

Planlagt behandlingsfrist er 29. mars, men merk at denne er veiledende.

Status:

Kansellert

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler for 2017 vil publiseres i god tid før behandlingsfristen.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målsetting med ordningen

Hovedmålet med FORNY StudENT er å bidra til at nye suksessbedrifter baseres på ideer fra studenter og øke antallet kunnskapsintensive arbeidsplasser i Norge. FORNY StudENT har i tillegg som ambisjon å bidra til å styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren.

FORNY StudENT skal bidra til læring både i Forskningsrådet og universitets- og høyskolesektoren om hvordan arbeidet med å fremme studententreprenørskap kan innrettes på en hensiktsmessig og god måte.

Målgruppe

FORNY StudENT retter seg mot masterstudenter i siste studiefase og nylig utdannede masterkandidater fra universiteter og høyskoler som

 • har en kunnskaps- eller forskningsbasert ide med forretningspotensial
 • har gründerevner og/eller skolering i entreprenørskap
 • ønsker faglig og kommersiell bistand for å realisere ideen sin
 • vil jobbe med realisering av ideen som et fulltidsprosjekt etter avlagt mastergradseksamen

En eller flere masterstudenter/-kandidater kan stå bak en ide, og som hovedregel er det disse personene som eier ideen. Sammen skal de etablere et prosjektteam og bestemme hvem av dem som skal være ansvarlig prosjektleder. Søknad om FORNY StudENT kan tidligst sendes inn 6 måneder før prosjektleder forventer å avlegge eksamen, og senest 12 måneder etter at prosjektleder har avlagt eksamen.

Prosjektleder/-teamet må forankre prosjektet i et relevant fagmiljø ved et norsk universitet- eller en norsk høyskole og kople et mentorteam med faglig relevant kompetanse, entreprenørskaps­kompetanse og markedskompetanse til prosjektet. Det er ikke krav om at prosjektleder har studert eller avlagt mastergradseksamen ved den universitets- og høyskoleinstitusjonen der prosjektet blir forankret.

Prosjektleder oppfordres til å utarbeide prosjektbeskrivelsen i samarbeid med prosjektteamet, UH-institusjonen og mentorteamet.  

Universitetenes og høyskolenes rolle

Søknad om FORNY StudENT skal sendes inn av et universitet eller høyskole på vegne av student/studentgruppe. Et universitet eller en høyskole kan sende inn flere søknader på vegne av flere studenter/studentgrupper.

Ved betinget vedtak om bevilgning, forutsettes det at ansvaret for prosjektet skal overføres til bedriften som studenten/studentgruppen etablerer/har etablert.

Når et universitet eller en høyskole sender inn en søknad, innebærer det at institusjonen har tro på studententreprenørskapsprosjektet og forplikter seg, dersom prosjektet får innvilget FORNY StudENT-midler, til å

 • delta med en faglig mentor i prosjektet
 • bli enige om en avtale om å gi prosjektet tilgang til bruk av nødvendig infrastruktur og utstyr, relevant fagkompetanse og også arbeidsplass for prosjektleder og -teamet ved behov
 • avgi en kort sluttrapport til Forskningsrådet på egen innsats i prosjektet

Mange universiteter og høyskoler jobber allerede aktivt med å støtte opp under studenter med innovative ideer. Gjennom FORNY StudENT får institusjonene mulighet til å løfte frem de mest lovende studentideene og bidra til at disse kan settes ut i livet. Alle universiteter og høyskoler som tar del i ordningen, forutsettes å være en del av et økosystem med entreprenørskaps- og kommersialiseringskompetanse (TTO, forskningspark, inkubator, klynge etc.) som prosjektene v/prosjektleder kan koples opp mot.

Krav til prosjektet

Alle prosjekter skal som minimum ha en navngitt prosjektleder, en navngitt faglig mentor fra universitetet/høyskolen som søknaden sendes fra, samt en navngitt mentor med entreprenørskaps-/markedskompetanse.

Eierskapet til ideen som prosjektet bygger på, skal være avklart. I dette ligger at det skal være avklart om det er andre enn prosjektleder som har rettigheter til ideen og hvordan fordelingen av eierskapet er mellom de ulike idehaverne.  

For å kunne få støtte fra FORNY StudENT, må prosjektleder og eventuelle andre masterstudenter/-kandidater som inngår i prosjektteamet, etablere et aksjeselskap, der prosjektleder er daglig leder. Dersom selskapet allerede er etablert, kan det ikke være mer enn 2 år gammelt. Det forventes at bedriften eies helt eller delvis (minimum 51 %) av masterstudenten(e)/-kandidaten(e), og at det opprettes et styre med nødvendig kompetanse til å støtte selskapet gjennom prosjektperioden. Støtten fra Forskningsrådet vil bli utbetalt til dette selskapet1.

I løpet av prosjektperioden skal prosjektet avklare spørsmål knyttet til forretningsmodell, herunder kommersielle, forretningsmessige, konseptuelle og teknologiske aspekter, og det å starte og drifte et bærekraftig selskap. Det kan arbeides med:

 • å bekrefte og verifisere at prosjektets ide kan gjennomføres
 • å definere kundegrupper til produktet eller tjenesten og avklare hvordan bedriften skal tilnærme seg kundene
 • planer for realisering av innovasjonen utover prosjektets varighet, så som
  • tekniske utfordringer som må løses
  • hvordan skaffe nødvendig kapital
  • hvordan eventuell produksjon skal settes opp
  • etc. 

Et FORNY StudENT-prosjekt kan først starte opp etter at prosjektleder har avlagt sin mastergradseksamen. 

Søknadsbeløp og utbetaling

Hvert prosjekt kan maksimalt søke om 1 million kroner. Midlene skal finansiere reelle kostnader i prosjektet for en periode på inntil 12 måneder, herunder lønn og utviklings­kostnader. Midlene kan ikke benyttes til å finansiere etableringen av masterstudentenes/-kandidatenes aksjeselskap.

Støtten gis med hjemmel i EUs gruppeunntaksforordning artikkel 22. Denne bestemmelsen inneholder en del vilkår for tildeling av støtte. Blant disse er at bedriften ikke kan være mer enn 5 år gammel (i denne utlysningen innskjerpet til 2 år), kan ikke ha fler enn 10 ansatte eller være en del av et konsern. For flere detaljer, se fotnoten.

Utbetalingene fra Forskningsrådet vil skje i rater på 50-30-20 prosent av bevilget sum. Første utbetaling skjer ved prosjektoppstart etter at kontrakt er inngått mellom Forskningsrådet og prosjektleder på vegne av bedriften.

Prosjekter med varighet på mer enn 6 måneder skal sende inn en kortfattet midtveisrapport som viser framdrift i henhold til prosjektplanen.

Siste utbetaling skjer etter at regnskaps- og sluttrapport er levert og godkjent. Regnskapsrapport skal føres av autorisert regnskapsfører, og det er kun faktiske inntekter og kostnader som skal føres. Disse skal finnes igjen i bedriftens regnskap.

Krav til søknaden

Søknaden skal beskrive:

 • ideen som ligger til grunn for prosjektet, og hvorfor den er kunnskapsbasert og innovativ
 • hvordan ideens forretningspotensial skal realiseres, hvilke behov ideen vil bidra til å løse og hvem den er tenkt rettet inn mot
 • hvem som er rettighetshavere til ideen
 • hvem som skal jobbe med å videreutvikle ideen; prosjektleder (masterstudenten/-kandidaten) og sammensetningen av prosjektteamet
 • hvem som skal være prosjektets mentorer; faglig og kommersielt
 • hvordan universitetet/høyskolen (søker) skal bidra inn i prosjektet.
 • planlagte aktiviteter gjennom prosjektperioden, inkl. 2-3 milepæler
 • prosjektets budsjett og hvilke planlagte aktiviteter pengene skal brukes på gjennom prosjektperioden

Se også malen for prosjektbeskrivelse Word - 48 KB og ledetekster i denne.

Prioriteringer og vurderingskriterier

Forskningsrådet vil prioritere prosjekter som:

 • har en godt beskrevet kunnskapsbasert ide med høy innovasjonsgrad. Det skal begrunnes hvorfor det er behov for ideen/innovasjonen eller hvordan det skal skapes et slikt behov.
 • har et stort kommersielt potensial gjennom en god beskrivelse av hvordan man blir bedre enn konkurrentene og opprettholder konkurransefortrinn og hvordan man skal lage en lønnsom forretningsmodell
 • viser god kundeforståelse som hvem kundene er, deres behov og hva dere kan tilby
 • har prosjektteam med riktig kompetanse til å gjennomføre prosjektplanen
 • viser hva universitet/høgskole skal bidra med slik at studenten/studentgruppen kan gjennomføre kommersialiseringen av ideen deres, og at disse bidragene har høy relevans for prosjektet og er av både prosjektfaglig og praktisk karakter
 • har god søknadskvalitet som beskriver prosjektet lettfattelig og har en realistisk prosjektplan for prosjektperioden med aktiviteter, milepæler og overslag over hvordan pengene skal brukes

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil prosjekter med kvinnelig prosjektleder prioriteres.

Fotnote: Støtten til små, innovative, nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den er vurdert å falle innenfor artikkel 22 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 651/2014 av 17. juni 2014, publisert i Den Europeiske Unions tidende 26.6.2014, L 187/1 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907).

I FORNY2020-sammenheng må en nystartet bedrift falle inn under Kommisjonsforordningens definisjon av mikrobedrift (se forordningens Annex I, art 2 (3)). Den må da ha færre enn 10 ansatte, og en årlig omsetning og/eller total balanse på maksimum 2 millioner EUR. Bedriften anses som en autonom mikrobedrift dersom den ikke har eierbedrifter som har en andel på 25% eller mer av kapital eller stemmerettigheter (den høyeste av disse) og bedriften selv ikke har en tilsvarende stor eierandel i andre bedrifter. Hvis bedriften ikke er autonom, må det avklares om den er en partnervirksomhet (eierandel fra og med 25% til og med 50%) eller en tilknyttet virksomhet (eierandel større enn 50%). Avhengig av hvilken kategori virksomhet faller i, må alle eller en andel av tallene fra disse andre bedriftene legges til bedriftens egne tall. Beregningen er forskjellig for de to kategoriene, og denne beregningen vil avgjøre om bedriften er innenfor de grenseverdiene som er opprettet i definisjonen av mikrobedrift.

Det er i tillegg et krav at bedriften er unotert og at den ikke har eksistert i mer enn fem år, det vil si at det ikke skal ha gått mer enn fem år siden den ble registrert. Bedriften kan ikke ha utbetalt utbytte, og den kan ikke være etablert gjennom en fusjon. 

Maksimalt støttebeløp er 0,8 millioner EUR (ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 22).

For mer informasjon, se Forskningsrådets informasjonsside om statsstøtteregelverket.

Kontaktpersoner