Gå direkte til innhold
 

Strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging

Kommersialiseringsaktører i Norge kan søke om finansiering til strukturforbedring, kompetanseheving og nettverksbygging.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
15.02.2017 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Inntil 20 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Søker

Søkeren må være en kommersialiseringsaktør, her definert som en organisasjon helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater generert av denne.

Kommersialiseringsaktøren skal

 • legge til rette for å spre kunnskap om muligheter for anvendelse av forskningsresultater
 • forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner
 • videreutvikle potensielt kommersialiserbare resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser.

Kommersialiseringsaktørenes mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med målsettingene i FORNY2020s programplan.

Føringer for denne utlysningen  

I sammendraget til NIFU-rapporten Virkemiddelapparatet for kommersialisering av forskning – status og utfordringer beskrives det at TTO-funksjon synes å være velorganisert ved de eldste universtetene, mens det må arbeides videre med organisering og etablering av TTO-funksjon ved de nyeste universitetene. Denne rapporten gir føringer for utlysingen. Vi vil kategorisere søknadene og gi dem prioritering i følgende rekkefølge:

 1. prosjekter som bygger opp ny TTO-funksjon
 2. prosjekter som fremmer samarbeid eller arbeidsdeling mellom kommersialiseringsaktører
 3. prosjekter som videreutvikler og/eller spesialiserer kommersialiseringsaktører.

Vi vil støtte tiltak initiert av

 • kommersialiseringsaktører i Norge for å utvikle kompetanse i egen organisasjon eller utvikle egne virksomhetskritiske nettverk
 • to eller flere kommersialiseringsaktører i Norge for økt samhandling, erfaringsutveksling, gjensidig kompetanseheving og økt bruk av hverandres spisskompetanse.

Vi vil prioritere prosjekter som

 • bygger opp og fremmer innovasjonskultur (som bl.a. idéspeiding og håndtering av prosjekter med kommersielt potensial hos universiteter). Det skal være samarbeid mellom kommersialiseringsaktøren og det tilknyttede universitetet, med deltakelse og egeninnsats fra universitetet
 • hever kompetansen ved de nyeste kommersialiseringsaktørene, herunder prosjekter med hospitering hos andre kommersialiseringsaktører i eller utenfor Norge
 • fremmer samarbeid, læring og arbeidsdeling mellom kommersialiseringsaktører
 • bygger nettverk mot industrielle miljøer for bedre samarbeid med eksisterende bedrifter

Dokumenter

Kontaktpersoner