Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 - lokale prosjektmidler for 2016 og 2017

Forskningsrådet lyser ut omkring 120 millioner kroner til kommersialisering av forskningsresultater og kunnskapsbaserte idéer i 2016 og 2017. Søkere og forvaltere av midlene skal være kommersialiseringsaktører (KAer) som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak. Midlene skal forvaltes etter Forskningsrådets/FORNY2020s retningslinjer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
25.11.2015 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

120 millioner kroner, avhengig av bevilgningene til FORNY2020 i statsbudsjettene for 2016 og 2017 og Forskningsrådets prioriteringer.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting

Midlene skal brukes til å bringe forskningsresultater og idéer fra norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak fram mot markedet.  De tildelte lokale prosjektmidlene styres og forvaltes av KA etter retningslinjer som framgår av denne utlysningen og avtalen som inngås med Forskningsrådet/FORNY2020 etter at søknaden eventuelt er akseptert.

Denne utlysningen gjelder bevilgninger både for 2016 og 2017.

Hva kan finansieres

Lokale prosjektmidler skal brukes til finansiering av verifiseringsprosjekter. Et prosjekt som finansieres med lokale prosjektmidler skal ha som mål å bringe en eller flere idéer frem til neste finansieringskilde på en effektiv måte.  Midler kan anvendes for finansiering av tidlig og rask verifisering av lovende prosjektidéer, og raskt og kostnadseffektivt å kunne drive fram de lovende prosjektene til neste finansieringssteg/-kilde. Den neste finansieringskilden kan være ulike offentlige finasieringsordninger, inklusive FORNY2020, eller private finansieringer.

KA skal ha besluttet at prosjektet skal prioriteres og utvikles frem til forretning før det får tildelt lokale prosjektmidler. Midlene kan ikke brukes til prosjekter som allerede har får prosjektstøtte fra FORNY2020, eller til driftsutgifter som ikke er relatert til konkrete prosjekter som skal bringes frem til markedet.

Maksimalt beløp som kan tildeles et prosjekt lokalt, er 1 million kroner.

Prosjekter som har mottatt lokale prosjektmidler kan kvalifisere til senere FORNY-midler gjennom vanlige sentrale søkeprosesser.

Om forvaltning av lokale prosjektmidler

Beslutningen for tildeling av lokale prosjektmidler til et prosjekt skal foretas av en komité med eksterne og interne medlemmer i et eget møte hvor prosjektene skal presenteres.  Prosessen skal beskrives i søknaden, og det skal framgå hvem som vil bli involvert i beslutningen (stilling/posisjon. Ikke personnavn). Det kreves en særskilt rapportering om bruken av de lokale prosjektmidlene og hva midlene har resultert i.  Denne rapporten vil inngå i den halvårlige MRS-rapporteringen til FORNY2020 om ressursbruk og framgang. 

Målgruppe

Målgruppe for denne utlysningen er KAer som representerer og forvalter immaterielle verdier fra norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og universitetssykehus/helseforetak.

En KA defineres her som et selskap helt eller delvis eiet av en eller flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner, eller som i henhold til avtale på vegne av slike institusjoner forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og idéer generert av disse. Organisasjonen skal legge til rette for og spre kunnskap om muligheter for anvendelse av forskningsresultater, forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og videreutvikle potensielt kommersialiserbare resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser. KAens mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting. Krav som definert i statsstøtteregelverket må være oppfylt1.

Kriterier for vurdering av søkere

Søker vil bli vurdert av et eksternt panel ut fra følgende kriterier:

  • tilfang av forskningsbaserte idéer med stort kommersielt potensial
  • kompetanse til å identifisere kommersielt  potensial i forskningsresultater og ideer
  • demonstrert evne til å etablere prosjektteam med relevant teknisk og kommersiell kompetanse fra egen stab eller fra et rekrutteringsnettverk
  • demonstrert kundeinvolvering fra å koble prosjektene til relevante markeder, kunder og behov
  • erfaring med finansieringsaktører for å forsyne prosjektene med kapital
  • oppnådde resultater ift verdiskaping i prosjekter man har involvert seg i historisk, og
  • dokumenterte egne ressurser egnet til å forvalte lokale prosjektmidler og skape verdier fra offentlig finansiert forskningsmiljøer

I tillegg vil søknaden bli vurdert administrativt av Forskningsrådet ut fra følgende seleksjonskriterier:

  • relevans for programmets målsetting og utlysningen
  • etikk, miljø, kjønnsbalanse
  • addisjonalitet

Søknaden

Søknaden kan omfatte perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2017, og må inneholde tilstrekkelig informasjon til at panelet og administrasjonen kan gjennomføre en vurdering av ovennevnte kriterier. I tillegg må søknaden inneholde søkers offisielle årsmelding for 2014 (årsregnskap med noter og styrets årsberetning), selskapets budsjett for 2016 og historiske data fra 2014 som støtter søknaden. Benytt FORNY2020s   rapporteringsskjema for resultatoppnåelse (MRS) for 2014 XLSX - 28 KB . Søkere som allerede har sendt inn årsregnskap og årsmelding, samt MRS for 2014, trenger ikke å vedlegge dette.
Dersom det er foretatt vesentlige endringer i selskapet som ikke framgår av årsregnskapet for 2014, må dette kort beskrives. Søker kan i løpet av søknadsbehandlingen bli bedt om å legge fram en mer detaljert kostnadsoversikt for 2014 enn den som normalt framgår av årsregnskapet.  Søker kan også bli bedt om å legge fram ytterligere opplysninger som ekspertpanelet, administrasjonen eller programstyret ønsker for en forsvarlig søknadsbehandling.

Utvalgte søkere vil bli bedt om å presentere søknaden for et ekspertpanel. Dette vil skje på  Gardermoen i tidsrommet 11.-15. januar 2016.  Beskjed om endelig tidspunkt vil bli sendt til de aktuelle søkerne i uke 49.

 


 

 1  For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta lokale prosjektmidler fra FORNY2020, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet faller innenfor ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.2.1 punkt 19 b). Artikkel 19 b) omtaler kunnskapsoverføringsaktiviteter som en del av en forskningsinstitusjons ikke-økonomiske aktivitet, under visse forutsetninger. Kunnskapsoverføringsaktivitetene må enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv (inkludert av dens avdelinger og datterselskaper), eller i samarbeid med eller for andre slike enheter. Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud. [Tilbake]

 

Kontaktpersoner