Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 verifiseringsmidler 2015 II

Nystartede bedrifter basert helt eller delvis på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
15.04.2015 13:00 CEST

Meldinger:

Merk at søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Så snart det foreligger en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi at den lagres og sendes inn. Denne kan deretter endres helt frem til søknadsfristen. Det er kun den siste innsendte versjonen av søknaden som vil bli tilgjengelig for Forskningsrådets saksbehandler og som vil bli behandlet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

100 millioner kroner (fordelt over prosjektenes løpetid)

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting med ordningen

FORNY2020 er et av Forskningsrådets virkemidler for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet - og et offentligvirkemiddel som skal styrke og skape nytt forskningsbasert næringsliv i Norge. Programmets viktigste oppgave er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet og gjøre prosjektene investorklare. Programmet retter seg mot alle fag- og næringsområder.

FORNY2020s verifiseringsprosjekter skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Verifiseringsmidlene skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv og investorer vil gå inn og bidra til videre kommersialisering og industrialisering.

Prosjektene vil bli fulgt opp underveis i prosjektforløpet og ville kunne opp- og nedskaleres eller termineres, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.

For mer informasjon om programmet, se .
 

Søker

FORNY2020s verifiseringsmidler kan søkes av nystartede bedrifter1 helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og av kommersialiseringsaktører2 som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Krav til prosjektet

Utlysningen gjelder nye prosjekter som ikke har eller har hatt finansiering fra FORNY2020 verifisering tidligere. (FORNY2020 åpner for videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter. Dette søkes gjennom en egen utlysing med løpende frist.)

Prosjektsøknader som ble sendt inn til fristen 3. september 2014 og fikk avslag, kan ikke søke denne gangen. Derimot er det fullt mulig for disse prosjektene å omarbeide søknadene og søke ved neste utlysning med frist 6. september 2015 for midler for 2016.

Merk: tilsvarende forutsetning planlegges tatt inn i utlysningen med søknadsfrist 6. september 2015, dvs. samme prosjekt kan bare søke FORNY2020s verifiseringsmidler en gang i løpet av en 12-måneders periode.

Det forutsettes at

 • prosjektets forretningskonsept er nytt på et internasjonalt marked
 • det er avklart hvem som er rettighetshavere
 • behovet og muligheten for rettighetsbeskyttelse er undersøkt uten at det er avdekket noe som kan være til hinder for kommersiell utnyttelse
 • det er utpekt en prosjektleder og etablert et tverrfaglig team som kan gjennomføre verifiseringsprosjektet

Det forutsettes videre at søker i søknaden

 • beskriver idégrunnlaget – hva prosjektet bygger på og hva som er innovasjonen
 • beskriver utfordringen – hvilket problem som skal løses
 • beskriver aktuelle fremtidige markeder, inngangsmarkedet og hovedmarkedet
 • beskriver forretningskonseptet og presenterer beregninger av det kommersielle potensialet, inkludert lønnsomhet og investeringsbehov
 • beskriver hvor langt man er kommet i dialogen med første kunde
 • redegjør for realiseringen av innovasjonen
 • beskriver selve verifiseringsprosjektet og suksesskriteriene for dette

Mer om organisering av prosjektteamet 

Sammensetningen av og kompetansen i prosjektteamet er et vesentlig moment i vurderingen av prosjektet: 

 • Kontraktspartner organiserer teamet og rekrutterer prosjektleder.
 • Prosjektteamet bør være multidisiplinært og kan inkludere fag-, forretningsutviklings-, finans/økonomi-, design- og annen relevant kompetansen avhengig av prosjektets natur og modenhet. Vi oppfordrer søkere til å tenke helhetlig slik at bruker- og kundeperspektivet kommer i fokus i tidlig fase.
 • Prosjektleder bør være en person med forretningsutviklingskompetanse og gjerne ledererfaring fra den aktuelle bransjen, og bør i de aller fleste prosjektene allokere en vesentlig del av sin tid til å drive prosjektet fremover.
 • Ved likeverdig kvalitet og relevans vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.

Se for øvrig malen for prosjektbeskrivelse og ledetekster i denne.

Prioriteringer

 FORNY2020 vil prioritere prosjekter som

 • har et reelt behov for risikoreduksjon (jf. målsettingen ovenfor)
 • har et konkret idégrunnlag og en høy innovasjonsgrad
 • har et stort kommersielt potensial eller stor forventet samfunnsnytte
 • viser forståelse for fremtidig markeds/kunders/brukers behov
 • involverer potensielle kunder og forankrer partnere tidlig i verifiseringsprosjektet
 • har definert klare suksesskriterier og målbare milepæler
 • er bemannet med de ressurser og den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Støtteverdige aktiviteter

Verifiseringsmidler skal benyttes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på spørsmålene som en industripartner, investor eller offentlig aktør vil ha svar på før beslutning tas om å investere i utvikling av produktet, tjenesten eller prosessen. Eksempler på slike aktiviteter:

Bekrefte eller avkrefte konseptets anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 • verifiserer kunden, markedet og utviklingstendenser
 • verifisere forretningskonseptet opp mot reelle kunders behov og krav
 • skissere en kommersialiseringsstrategi
 • identifisere inngangsbarrierer i de aktuelle markedene
 • identifisere konkurrerende løsninger, både de direkte og indirekte
 • videreutvikle kalkyler for utviklingskostnader, investeringer, andre kostnader ved produksjon, distribusjon og salg og markedsføring, samt estimater på marginene

Verifisere idéens innovasjonsgrad og muligheten for å oppnå beskyttelse

 • vurdere behovet for og eventuelt etablere en strategi for beskyttelse av rettigheter gjennom patentering og andre former for beskyttelse
 • avklare "freedom to operate" og behovet for tilgang til andres immaterielle rettigheter
 • sikre immaterielle rettigheter

Verifisere teknologien

 • avklare gjennom utvikling av pilot, prototype eller demoversjon om teknologien fungerer tilfredsstillende og kan levere det kunden har behov for
 • identifisere kompletterende teknologier eller tjenester som er nødvendig for å realisere konseptet
 • avklare produserbarhet
 • avklare at myndighetskrav oppfylles

Avklare behovet for kompetanse og etablere nettverk av partnere og leverandører

 • definere kompetansebehovet og identifisere personer som er avgjørende for vellykket gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i dag og i fremtiden
 • definere behovet for partnere, rådgivere, leverandører og distributører og starte arbeidet med inngåelse av avtaler med disse

Realisering

 • verifisere de planlagte aktivitetene og prosjektets resultater fortløpende mot samarbeidspartneres og kapitalaktørers behov og krav
 • sikre videre finansiering 

Kriterier for vurdering av prosjekter

Søknadene vil bli vurdert ut fra vurderingskriterier som definert i vedlegg til utlysingen (se høyre marg) samt ut fra følgende seleksjonskriterier:

 • addisjonalitet
 • etikk
 • kjønnsbalanse i prosjektet
 • miljøkonsekvenser 

Fotnoter:

1Støtten til små, innovative, nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den er vurdert å falle innenfor artikkel 22 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 651/2014 av 17. juni 2014, publisert i Den Europeiske Unions tidende 26.6.2014, L 187/1 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907).

I FORNY2020-sammenheng må en nystartet bedrift falle inn under Kommisjonsforordningens definisjon av mikrobedrift (se forordningens Annex I, art 2 (3)). Den må da ha færre enn 10 ansatte, og en årlig omsetning og/eller total balanse på maksimum 2 millioner EUR. Bedriften anses som en autonom mikrobedrift dersom den ikke har eierbedrifter som har en andel på 25% eller mer av kapital eller stemmerettigheter (den høyeste av disse) og bedriften selv ikke har en tilsvarende stor eierandel i andre bedrifter. Hvis bedriften ikke er autonom, må det avklares om den er en partnervirksomhet (eierandel fra og med 25% til og med 50%) eller en tilknyttet virksomhet (eierandel større enn 50%). Avhengig av hvilken kategori virksomhet faller i, må alle eller en andel av tallene fra disse andre bedriftene legges til bedriftens egne tall. Beregningen er forskjellig for de to kategoriene, og denne beregningen vil avgjøre om bedriften er innenfor de grenseverdiene som er opprettet i definisjonen av mikrobedrift.

Det er i tillegg et krav at bedriften er unotert og at den ikke har eksistert i mer enn fem år, det vil si at det ikke skal ha gått mer enn fem år siden den ble registrert. Bedriften kan ikke ha utbetalt utbytte, og den kan ikke være etablert gjennom en fusjon. 

Maksimalt støttebeløp er 0,8 millioner EUR (ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 22). [tilbake]
 

2For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta verifiseringsmidler fra FORNY2020, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet faller innenfor ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.2.1 punkt 19 b). Artikkel 19 b) omtaler kunnskapsoverføringsaktiviteter som en del av en forskningsinstitusjons ikke-økonomiske aktivitet, under visse forutsetninger. Kunnskapsoverføringsaktivitetene må enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv (inkludert av dens avdelinger og datterselskaper), eller i samarbeid med eller for andre slike enheter. Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud. [tilbake]
 

Kontaktpersoner