Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 Verifisering - utvidelse

FORNY2020 verifiseringsmidler – utvidelse skal finansiere videreføringer av prosjekter som har eller har hatt finansiering fra FORNYs verifiseringsmidler. Det er en forutsetning at det pågående eller gjennomførte prosjektet har gitt svært gode resultater. Utvidelsen skal løfte opp de aller mest lovende prosjektene med store ambisjoner og potensial, slik at det bidrar til rask og vellykket realisering i markedet.

Annen støtte Velg

Meldinger:

Utlysningen blir avsluttet 3. januar 2017.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Tilgjengelige midler er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for det gjeldende året.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

B-2 Søknadsfrist:

Dette er en løpende utlysning med to behandlingsfrister i 2016. Innsendingsfristene er:

 • For første tildelingsrunde i 2016 må søknaden sendes inn senest onsdag 18. mai kl. 23:59.
 • For andre tildelingsrunde i 2016 må søknaden sendes inn senest mandag 3. oktober kl. 23:59.

Søknadsskjemaet er åpent og tilgjengelig i hele utlysningsperioden.

Målsetting med FORNY2020s verifiseringsmidler

FORNY2020 er et av Forskningsrådets virkemidler for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet, og et virkemiddel som skal styrke og skape nytt og konkurransekraftig nærings- og samfunnsliv i Norge.

Programmets viktigste oppgave er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet og bidra til å avklare forhold knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter. Målsetting er å gjøre prosjektene investor- eller kundeklare slik at næringsliv og kapitalaktører vil ta over og føre løsningene ut til markedet.

Programmet retter seg mot alle fag- og næringsområder. Les mer om programmet i FORNY2020s programplan PDF - 504 KB .

Målsettingen med FORNY2020 verifiseringsmidler - utvidelse

Finansieringsordningen skal bidra til at de mest lovende prosjektene med hensyn til kommersielt potensial og innovasjonsgrad sikres realisering og vekst gjennom påfølgende oppkapitalisering fra private aktører.

Det stilles store krav til prosjektene, både når det gjelder bekreftelse av kommersielt potensial, markeds- og risikoforståelse og teamets gjennomføringsevne. I tillegg er det en forutsetning at en tredjepart er med og tar risiko i denne fasen.

Hvem kan søke?

Søker kan være en nystartet bedrift[1] eller en kommersialiseringsaktør[2] som gjennomfører eller har gjennomført et FORNY2020 verifiseringsprosjekt, men som har behov for en ytterligere finansiering for å nå målsettingen om at en kunde, industripartner eller investor vil gå inn og bidra til realisering.

Søker kan også være nystartede bedrifter eller kommersialiseringsaktør som har et pågående prosjekt med meget lovende resultater, men som har avdekket behov for f.eks. nødvendig oppskalering som ikke var med i den opprinnelige prosjektplanen.

I noen tilfeller står kommersialiseringsaktøren som prosjektansvarlig på et FORNY2020s verifiseringsmiddelprosjekt som nå er lagt ut i et nyetablert selskap. Søknad om utvidelsen må da sendes inn av det nystartede selskapet.

Krav til prosjektet

Det er et krav

 • at prosjektet har eller har hatt FORNY2020 verifiseringsmidler
 • at prosjektet har beskrevet kommersialiseringsløpet fram til markedslansering, lisensiering eller salg av teknologien.
 • at strategisk valgt kunde, industripartner eller investor er identifisert, har et vesentlig bidrag inn i prosjektet og tar reell finansiell risiko

Prioriteringer

FORNY2020 vil prioritere prosjekter som

 • så langt er gjennomført med svært lovende resultat, og der alle resultatene så langt tilsier at et stort kommersielt potensial vil la seg realisere
 • har en klar og realistisk plan for hvordan de skal sikre markedsadgang og utvikle seg i markedet
 • har en tydelig bekreftelse fra kunde eller partner om kjøp eller samarbeid gitt at produktet, tjenesten eller prosessen har spesifikke egenskaper
 • legger opp til at forsøk og tester utføres i stor skala eller i reelle omgivelser og forhold slik produktet, tjenesten eller prosessen faktisk skal anvendes ved kommersiell bruk
 • har et godt dokumentert behov for utvidelsen av prosjektet og budsjettøkningen
 • er ledet og bemannet med nødvendig faglig og kommersiell kompetanse for denne sektoren/bransjen og adgang til tilstrekkelige ressurser

Støtteverdige aktiviteter

 • Utvikling av forretningsmessige forhold som er nødvendig for å realisere innovasjonen – unntak er alle forhold som kan sies å være driftsforhold. 
 • Verifisering av teknologi, metode og annet under realistiske forhold.

Kriterier for vurdering av prosjekter

Søknadene vil bli vurdert ut fra vurderingskriterier definert i vedlegg som du finner her DOCX - 23 KB .

 


[1] Støtten til små, innovative, nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den er vurdert å falle innenfor artikkel 22 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 651/2014 av 17. juni 2014, publisert i Den Europeiske Unions tidende 26.6.2014, L 187/1 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907).

I FORNY2020-sammenheng må en nystartet bedrift falle inn under Kommisjonsforordningens definisjon av mikrobedrift (se forordningens Annex I, art 2 (3)). Den må da ha færre enn 10 ansatte, og en årlig omsetning og/eller total balanse på maksimum 2 millioner EUR. Bedriften anses som en autonom mikrobedrift dersom den ikke har eierbedrifter som har en andel på 25% eller mer av kapital eller stemmerettigheter (den høyeste av disse) og bedriften selv ikke har en tilsvarende stor eierandel i andre bedrifter. Hvis bedriften ikke er autonom, må det avklares om den er en partnervirksomhet (eierandel fra og med 25% til og med 50%) eller en tilknyttet virksomhet (eierandel større enn 50%). Avhengig av hvilken kategori virksomhet faller i, må alle eller en andel av tallene fra disse andre bedriftene legges til bedriftens egne tall. Beregningen er forskjellig for de to kategoriene, og denne beregningen vil avgjøre om bedriften er innenfor de grenseverdiene som er opprettet i definisjonen av mikrobedrift.

Det er i tillegg et krav at bedriften er unotert og at den ikke har eksistert i mer enn fem år, det vil si at det ikke skal ha gått mer enn fem år siden den ble registrert. Bedriften kan ikke ha utbetalt utbytte, og den kan ikke være etablert gjennom en fusjon. 

Maksimalt støttebeløp er 0,8 millioner EUR (ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 22).

 

 

[2] For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta verifiseringsmidler fra FORNY2020, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet faller innenfor ESAs retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, kapittel 2.2.1 punkt 19 b). Artikkel 19 b) omtaler kunnskapsoverføringsaktiviteter som en del av en forskningsinstitusjons ikke-økonomiske aktivitet, under visse forutsetninger. Kunnskapsoverføringsaktivitetene må enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv (inkludert av dens avdelinger og datterselskaper), eller i samarbeid med eller for andre slike enheter. Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene skal reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. Støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene er under disse forutsetningene ikke å anse som statsstøtte. Aktivitetene mister ikke sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

 

Kontaktpersoner