Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 verifiseringsmidler 2015

Nystartede bedrifter basert helt eller delvis på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
03.09.2014 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen vil bli aktiv 23. juli - seks uker før søknadsfristen. Det vil ikke være mulig å opprette en elektronisk søknad før denne tid. Arbeidet med prosjektbeskrivelsen kan starte når det passer.

Merk at søknaden kan lagres og sendes inn på «Mitt nettsted» flere ganger. Så snart det foreligger en fullstendig versjon av søknaden, anbefaler vi at den lagres og sendes inn. Denne kan deretter endres helt frem til søknadsfristen. Det er kun den siste innsendte versjonen av søknaden som vil bli tilgjengelig for Forskningsrådets saksbehandler og som vil bli behandlet.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

45 – 50 mill. kroner, men er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for 2015.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting med ordningen

FORNY2020 er et av Forskningsrådets virkemidler for å bringe resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner fram til markedet - og et offentligvirkemiddel som skal styrke og skape nytt forskningsbasert næringsliv i Norge. Programmets viktigste oppgave er å stille til rådighet midler i tidlig fase av kommersialiseringsarbeidet og gjøre prosjektene investorklare. Programmet retter seg mot alle fag- og næringsområder.

FORNY2020s verifiseringsprosjekter skal være forretningsstyrt og ikke forskningsdrevet. Verifiseringsmidlene skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv og investorer vil gå inn og bidra til videre kommersialisering og industrialisering.

Prosjektene vil bli fulgt tett underveis i prosjektforløpet. Det åpnes for opp- og nedskalering eller terminering av bevilgningen, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.
 

Søker

FORNY2020s verifiseringsmidler kan søkes av nystartede bedrifter1 helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og av kommersialiseringsaktører2 som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Krav til prosjektet

Utlysningen gjelder nye prosjekter som ikke har eller har hatt finansiering fra FORNY2020 verifisering tidligere. (FORNY2020 åpner for videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter. Dette søkes gjennom en egen utlysing med løpende frist.)

Det forutsettes at

 •  prosjektets forretningskonsept er nytt på et internasjonalt marked
 • det er avklart hvem som er rettighetshavere
 • behovet og muligheten for rettighetsbeskyttelse er undersøkt uten at det er avdekket noe som kan være til hinder for kommersiell utnyttelse
 • det er utpekt en prosjektleder og etablert et tverrfaglig team som kan gjennomføre verifiseringsprosjektet

Det forutsettes videre at søker i søknaden

 • beskriver idégrunnlaget – hva prosjektet bygger på og hva som er innovasjonen
 • beskriver aktuelle fremtidige markeder, inngangsmarkedet og hovedmarkedet
 • beskriver utfordringen – hvilket problem som skal løses
 • beskriver forretningskonseptet og presenterer beregninger av det kommersielle potensialet, inkludert lønnsomhet og investeringsbehov
 • beskriver hvor langt man er kommet i dialogen med første kunde
 • redegjør for realiseringen av innovasjonen
 • beskriver selve verifiseringsprosjektet og suksesskriteriene for dette

Mer om organisering av prosjektteamet 

Sammensetningen av og kompetansen i prosjektteamet er et vesentlig moment i vurderingen av prosjektet: 

 • Kontraktspartner organiserer teamet og rekrutterer prosjektleder.
 • Prosjektteamet bør være multidisiplinært og kan inkludere fag-, forretningsutviklings-, finans/økonomi-, design- og annen relevant kompetansen avhengig av prosjektets natur og modenhet. Vi oppfordrer søkere til å tenke helhetlig slik at bruker- og kundeperspektivet kommer i fokus i tidlig fase.
 • Prosjektleder bør være en person med forretningsutviklingskompetanse og gjerne ledererfaring fra den aktuelle bransjen, og bør i de aller fleste prosjektene allokere en vesentlig del av sin tid til å drive prosjektet fremover.
 • Ved likeverdig kvalitet og relevans vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.

Se for øvrig malen for prosjektbeskrivelse og ledetekster i denne.

Prioriteringer

 FORNY2020 vil prioritere prosjekter som

 • har et reelt behov for risikoreduksjon (jf. målsettingen ovenfor)
 • har et konkret idégrunnlag og en høy innovasjonsgrad
 • har et stort kommersielt potensial eller stor forventet samfunnsnytte
 • viser forståelse for fremtidig markeds/kunders/brukers behov
 • involverer potensielle kunder og forankrer partnere tidlig i verifiseringsprosjektet
 • har definert klare suksesskriterier og målbare milepæler
 • er bemannet med de ressurser og den kompetansen som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Støtteverdige aktiviteter

Verifiseringsmidler skal benyttes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på spørsmålene som en industripartner, investor eller offentlig aktør vil ha svar på før beslutning tas om å investere i utvikling av produktet, tjenesten eller prosessen. Eksempler på slike aktiviteter:

Bekrefte eller avkrefte konseptets anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 • verifiserer kunden, markedet og utviklingstendenser
 • verifisere forretningskonseptet opp mot reelle kunders behov og krav
 • skissere en kommersialiseringsstrategi
 • identifisere inngangsbarrierer i de aktuelle markedene
 • identifisere konkurrerende løsninger, både de direkte og indirekte
 • videreutvikle kalkyler for utviklingskostnader, investeringer, andre kostnader ved produksjon, distribusjon og salg og markedsføring, samt estimater på marginene

Verifisere idéens innovasjonsgrad og muligheten for å oppnå beskyttelse

 • vurdere behovet for og eventuelt etablere en strategi for beskyttelse av rettigheter gjennom patentering og andre former for beskyttelse
 • avklare "freedom to operate" og behovet for tilgang til andres immaterielle rettigheter
 • sikre immaterielle rettigheter

Verifisere teknologien

 • avklare gjennom utvikling av pilot, prototype eller demoversjon om teknologien fungerer tilfredsstillende og kan levere det kunden har behov for
 • identifisere kompletterende teknologier eller tjenester som er nødvendig for å realisere konseptet
 • avklare produserbarhet
 • avklare at myndighetskrav oppfylles

Avklare behovet for kompetanse og etablere nettverk av partnere og leverandører

 • definere kompetansebehovet og identifisere personer som er avgjørende for vellykket gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i dag og i fremtiden
 • definere behovet for partnere, rådgivere, leverandører og distributører og starte arbeidet med inngåelse av avtaler med disse

Realisering

 • verifisere de planlagte aktivitetene og prosjektets resultater fortløpende mot samarbeidspartneres og kapitalaktørers behov og krav
 • sikre videre finansiering 

Kriterier for vurdering av prosjekter

Søknadene vil bli vurdert ut fra vurderingskriterier som definert i vedlegg til utlysingen (se høyre marg) samt ut fra følgende seleksjonskriterier:

 • addisjonalitet
 • etikk
 • kjønnsbalanse i prosjektet
 • miljøkonsekvenser 

Fotnoter:

1I denne sammenheng er en nystartet bedrift en bedrift som faller inn under EUs definisjon av mikrobedrift(Commission Recommendation 2003/361/EC), som har eksistert i under seks år på tidspunktet for tildeling av støtte og som har kostnader til FoU som utgjør minimum 15% av samlede driftskostnader i minst ett av de tre årene før støtten blir gitt. Støtten til nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den er vurdert å falle innenfor artikkel 35 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008, publisert i Den Europeiske Unions tidende 9.8.2008, L 214/3 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907). I løpet av de første tre årene etter at støtten er gitt, kan prosjektansvarlig bedrift ikke motta annen støtte som er unntatt i henhold til ovennevnte forordning, med unntak av støtte som er unntatt i henhold til artiklene 29 og 31-37. [tilbake]
2For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta verifiseringsmidler, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet kan karakteriseres som ikke-økonomisk aktivitet i henhold til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sine retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, punkt 3.1.1, siste avsnitt. [tilbake]
 

Kontaktpersoner