Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 - Strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving

FORNY2020 finansierer tiltak for å stimulere til strukturforbedring, nettverksbygging og kompetanseheving hos kommersialiseringsaktører i Norge.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
21.05.2014 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

inntil 10 millioner kroner

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsettingen med ordningen

Tiltakene som finansieres gjennom denne ordningen skal bidra til å nå FORNY2020s målsetting om å stimulere til profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. 

Målgruppe

Søker må være kommersialiseringsaktør som definert i FORNY2020s programplan1. Kommersialiseringsaktørens mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting (se forskningsradet.no/forny2020) 

Hva finansieres?

Utlysningen retter seg mot tiltak for å utvikle og vedlikeholde egen kompetanse, erfaringsutveksling med andre aktører og tiltak for å utvikle og vedlikeholde nettverk mot næringsliv, kunder, kapitalaktører og andre samarbeidspartnere. 

Prioriteringer

FORNY2020 vil prioritere:

 • prosjekter som skal styrke kommersialiseringsaktørenes kontakt med næringslivet
 • prosjekter som i størst grad bidrar til målsettingen for utlysningen – å stimulere til profesjonelle, effektive og spesialiserte kommersialiseringsaktører tilknyttet offentlig finansierte forskningsinstitusjoner
 • prosjekter der FORNY2020s finansiering har størst addisjonalitet
Søknadsbehandling

Som en prøveordning trekkes søkerne inn i prioritering av søknadene. Med dette ønsker vi å oppnå følgende:

 • trekke på søkernes kompetanse når det gjelder hvilke tiltak som best kan bidra til at målsettingen nås
 • en transparent vurderingsprosess
 • læringseffekt ved at alle ser hva de andre planlegger å gjennomføre
Vi legger opp til følgende prosess:
 • FORNY2020s administrasjon gjennomgår søknadene og avklarer om søker er innenfor målgruppen, og om søknaden er innenfor utlysningens formål og rammer.
 • Legitime søkere gis tilgang til søknadene gjennom Forskningsrådets nettløsning.
 • Søkere får tilbud om å sende inn sin prioritering av alle søknadene bortsett fra de(n) de selv er involvert i.
 • FORNY2020s administrasjon utarbeider en innstilling basert på søkernes prioriteringer og egen vurdering.
 • Beslutning tas av FORNY2020s programstyre i juni 2014.
   
Fotnoter:

1 En kommersialiseringsaktør defineres her som en organisasjon helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater generert av denne. Disse organisasjonene skal legge til rette for å spre kunnskap om muligheter for anvendelse av forskningsresultater, forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og videreutvikle potensielt kommersialiserbare resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser. Kommersialiseringsaktørenes mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting.

Dokumenter

Kontaktpersoner