Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 Mentorordning

Bedrifter med opprinnelse fra offentlig finansiert forskning og prosjektledere fra kommersialiseringsaktører (KAer) kan gjennom FORNY2020 få kostnadsfri tilgang til Connect Norges mentornettverk.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det gis ikke midler direkte til dem som søker, men det er budsjettert med at 15 søkere kan få tildelt mentor innen juni 2014.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting
Mentorordningen skal være med på å øke suksessraten for kommersialiseringsprosjekter som er støttet av FORNY2020. Mentorene som stilles til disposisjon vil bidra med bransjeerfaring og -nettverk, og innehar relevant næringslivskompetanse. Samlet vil dette styrke prosjektets eller selskapets fremdrift og bidra til raskere vei til markedet.

Ordningen skal også bidra til å styrke relasjonen mellom KAene, nystartede bedrifter og etablert næringsliv.

 

Målgruppe
Ordningen er øremerket for prosjektledere og -team hos kommersialiseringsaktører (KAer)1 og nystartede bedrifter2.

For hver mentor settes det av 50 000 kroner, tilsvarende 50 timer, og mentorprosessen vil normalt vare i tre til fem måneder.

Dokumentet kalt søknadsskjema (se høyre marg) fylles ut og sendes inn til forny@forskningsradet.no. Søknadsskjemaet skal være på maksimalt én side.
 

Behandlingsprosedyre
Så snart FORNY får søknaden i hende vil programmet vurdere om søker er innenfor målgruppen. Hvis ja, vil den bli videresendt Connect Norge for videre behandling. Mentor vil så bli valgt i samråd mellom søker og Connect.

 

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen
Innen tre uker etter innsendelse, med forbehold om lenger saksbehandlingstid i ferier.

 

 

Fotnoter:

1En KA defineres her som et selskap helt eller delvis eiet av en eller flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner eller som i henhold til avtale på vegne av slike institusjoner forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og ideer generert av disse. Se for øvrig FORNY2020s programplan. Det er en betingelse at prosjektet det søkes for har fått midler fra FORNY, enten direkte i form av verifiseringsmidler eller indirekte gjennom kommersialiseringsaktøren.

 2I denne sammenheng er en nystartet bedrift en bedrift som er helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og som er etablert ved hjelp av midler fra FORNY eller FORNY2020. Det vil i de aller fleste tilfeller si at en kommersialiseringsaktør med finansiering fra FORNY har stått bak etableringen. Bedriften må ha eksistert i under seks år i det den søker om mentor fra FORNY2020. 

Dokumenter

Kontaktpersoner