Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 lokale prosjektmidler for 2014 og 2015

Kommersialiseringsaktører (KAer) som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak kan søke midler til å kommersialisere forskningsresultater og ideer fra disse institusjonene.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
16.10.2013 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

40 millioner kroner pr år, avhengig av statsbudsjettene for 2014 og 2015 som legges frem for Stortinget i oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting
De lokale prosjektmidlene styres og forvaltes av hver enkelt KA. Midlene skal brukes til å bringe gode forskningsresultater og ideer fra norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak raskt til markedet. Midlene kan brukes til alt som har med prosjektutvikling å gjøre, fra idébearbeiding til forretning.

Midlene kan ikke brukes til driftsutgifter som ikke er prosjektrelaterte.

Denne utlysningen gjelder både 2014 og 2015.

 

Målgruppe
Målgruppe for denne utlysningen er KAer som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og universitetssykehus /helseforetak.

En KA defineres her som et selskap helt eller delvis eiet av en eller flere offentlig finansierte forskningsinstitusjoner eller som i henhold til avtale på vegne av slike institusjoner forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater og ideer generert av disse. Se for øvrig FORNY2020s programplan.

For at en KA skal kunne tildeles lokale prosjektmidler, er det en forutsetning at KAens arbeid med kommersialisering av offentlig finansierte forskningsresultater kan karakteriseres som ikke-økonomisk aktivitet i henhold til EFTAs overvåkningsorgans (ESA) retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon (State Aid Guidelines, Part III, Aid for Research and Development and Innovation, seksjon 3.1.1).

Søker vil bli vurdert ut fra følgende kriterier:

 • Evne til å drive fram kommersialiseringsprosjekter effektivt. 
 • Tilgang til relevante forskningsmiljøer.
 • Forståelse og evne til å se potensialet i forskingsresultater og kommersialiserbare ideer.
 • Evne til å bemanne prosjektene med relevant teknisk og kommersiell kompetanse fra et rekrutteringsnettverk eller fra egen stab. 
 • Kunde- eller industrielt nettverk for å koble prosjektene til relevante kunder og kundeutfordringer.
 • Godt nettverk med finansieringsaktører for å kunne forsyne prosjektene med kapital.

Søkers mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting (se www.forskningsradet.no/forny2020).

Søknaden
Søknaden kan omfatte 2014 og 2015 og må inneholde:

 1. Mål for anvendelsen av den lokale prosjektpotten/-støtten
 2. Prestasjonsevne
  a) Beskrive kapasitet og evne til å skape og håndtere idetilfanget
  b) Beskrive kapasitet for å håndtere prosjekter i arbeid og evnen til å drive fram prosjektene innenfor de sektorer søker prioriterer.
 3. Budsjett
 4. Prosessbeskrivelse med beslutningspunkter, hvordan man involverer ekstern kompetanse og hvordan man trekker inn kunder og investorer.
 5. Historiske data fra de siste tre årene som støtter søknaden (KAer som tidligere har rapportert resultater til FORNY2020 gjennom MRS-skjemaet trenger ikke beskrive/vedlegge dette)

Prioriteringskriterier

 • Potensial - Basert på en vurdering av mål, prestasjonsevne og resultater/avkastning sett i forhold til historiske data.
 • Gjennomføringsevne – Basert på en vurdering av prestasjonsevne og budsjett sett i forhold til historiske data.
 • Kvalitet – Basert på en vurdering av mål, prestasjonsevne og prosessen for kommersialisering sett i forhold til historiske data fra de siste tre årene.

Utvalgte søkere vil bli bedt om å presentere søknaden for et ekspertpanel, og alle søkerne bes derfor foreløpig sette av datoene 28., 29. og 30 oktober d.å.

 

Dokumenter

Kontaktpersoner