Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 verifiseringsmidler 2014

Nystartede bedrifter basert på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
04.09.2013 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

45 – 50 mill. kroner, men er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for 2014. Dette legges frem for Stortinget i oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målsetting med ordningen


FORNY2020 skal støtte konkrete prosjekter som, dersom de lykkes, vil resultere i at ny kunnskap og ny teknologi blir overført fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner til eksisterende eller nystartede bedrifter eller blir tatt i bruk i offentlig sektor.


FORNY2020s verifiseringsprosjekter skal være forretningsstyrt, og ikke forskningsdrevet. Verifiseringsmidlene skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter ved potensielt kommersialiserbare prosjekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv og kapitalaktører vil ta over ansvaret for videre kommersialisering og industrialisering, og føre idéen frem til markedet eller til anvendelse i form av nye produkter, prosesser og tjenester.


Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder. Prosjektene vil bli fulgt tett underveis i prosjektforløpet. Det åpnes for opp- og nedskalering eller terminering av bevilgning, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.


Søker


FORNY2020s verifiseringsmidler kan søkes av nystartede bedrifter1 helt eller delvis basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og av kommersialiseringsaktører2 som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.


Krav til prosjektet


Utlysningen gjelder nye prosjekter som ikke har eller har hatt finansiering fra FORNY2020 verifisering tidligere.  FORNY2020 åpner for videreføring eller oppskalering av pågående eller avsluttede verifiseringsprosjekter. Dette søkes gjennom en egen utlysing med løpende frist. Søknader mottatt før 1. november behandles i første programstyremøte det påfølgende året, søknader mottatt før 1. mars behandles i siste programstyremøte før sommeren, og søknader mottatt innen 1. juli behandles innen 1. november.

Det forutsettes at

 •  prosjektets forretningskonsept er nytt på et internasjonalt marked
 • det er avklart hvem som er rettighetshavere
 • muligheten for rettighetsbeskyttelse er undersøkt uten at det er avdekket noe som kan være til hinder for kommersiell utnyttelse
 • det er utpekt en prosjektleder og etablert et team med tverrfaglig intern og ekstern kompetanse som kan gjennomføre verifiseringsprosjektet

Det forutsettes videre at søker i søknaden

 • beskriver forretningskonseptet og kunden
 • beskriver idégrunnlaget – hva prosjektet bygger på og hva som er innovasjonen
 • beskriver markedet og estimerer det kommersielle potensialet
 • redegjør for realiseringen av konseptet
 • beskriver selve verifiseringsprosjektet

Se for øvrig malen for prosjektbeskrivelse og ledetekster i denne.

Prioriteringer
 

FORNY2020 vil prioritere prosjekter som

 • har et reelt behov for risikoreduksjon (jf. målsettingen ovenfor)
 • har et konkret idégrunnlag og høy innovasjonsgrad
 • har et stort kommersielt potensial eller stor forventet samfunnsnytte
 • viser forståelse for kundenes behov og involverer kunder tidlig
 • har definert klare, målbare milepæler
 • er bemannet med de ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Støtteverdige aktiviteter

Verifiseringsmidler skal benyttes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på de åpne spørsmålene som en industripartner, investor eller offentlig aktør vil ha svar på før beslutning tas om å investere i utvikling av produktet, tjenesten eller prosessen. Eksempler på slike aktiviteter er:

Bekrefte eller avkrefte konseptets anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 • beskrive kunden, markedet og utviklingstendenser
 • verifisere forretningskonseptet opp mot reelle kunders behov og krav
 • skissere en kommersialiseringsstrategi
 • identifisere inngangsbarrierer i de aktuelle markedene
 • identifisere konkurrerende løsninger, både de direkte og indirekte

Verifisere ideens innovasjonsgrad og muligheten for å oppnå beskyttelse

 • etablere og videreutvikle en strategi for beskyttelse av rettigheter gjennom patentering og andre former for beskyttelse
 • avklare "freedom to operate" og behovet for tilgang til andres immaterielle rettigheter
 • sikre immaterielle rettigheter

Verifisere teknologien

 • avklare om teknologien fungerer tilfredsstillende gjennom utvikling av pilot, prototype eller demoversjon og kan levere den kvalitet som kunden har behov for
 • dentifiserer kompletterende teknologier eller tjenester som er nødvendig for å realisere konseptet til et produkt eller tjeneste som dekker kundens behov
 • avklare produserbarhet
 • avklare at myndighetskrav oppfylles

Avklare behovet for kompetanse og nettverk, samt legge til rette for videre finansiering

 • definere kompetansebehovet og identifisere personer som er avgjørende for vellykket gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i dag og i fremtiden
 • definere behovet for partnere, rådgivere, leverandører og distributører og starte arbeidet med oppbygging av dette nettverket
 • verifisere de planlagte aktivitetene og prosjektets resultater fortløpende mot reelle samarbeidspartnere og kapitalaktørers behov og krav

Kriterier for vurdering av prosjekter

 

Søknadene vil bli vurdert ut fra formelle krav som definert i vedlegg til utlysingen, se høyre spalte.
 

Andre krav til organisering av prosjektet

Kontraktspartner organiserer prosjektteamet og rekrutterer prosjektleder. Prosjektleder bør være en person med forretningsutviklingskompetanse og gjerne ledererfaring fra den aktuelle bransjen. Ved likeverdig kvalitet og relevans, vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.
 

Fotnoter:

1I denne sammenheng er en nystartet bedrift en bedrift som faller inn under EUs definisjon av mikrobedrift(Commission Recommendation 2003/361/EC), som har eksistert i under seks år på tidspunktet for tildeling av støtte og som har kostnader til FoU som utgjør minimum 15% av samlede driftskostnader i minst ett av de tre årene før støtten blir gitt. Støtten til nystartede bedrifter utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61. Den er vurdert å falle innenfor artikkel 35 i Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008, publisert i Den Europeiske Unions tidende 9.8.2008, L 214/3 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907). I løpet av de første tre årene etter at støtten er gitt, kan prosjektansvarlig bedrift ikke motta annen støtte som er unntatt i henhold til ovennevnte forordning, med unntak av støtte som er unntatt i henhold til artiklene 29 og 31-37. [tilbake]


2For at en kommersialiseringsaktør skal kunne motta verifiseringsmidler, er det en forutsetning at kommersialiseringsaktørens arbeid med prosjektet kan karakteriseres som ikke-økonomisk aktivitet i henhold til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) sine retningslinjer for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, punkt 3.1.1, siste avsnitt. [tilbake]
 

Kontaktpersoner