Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 verifiseringsmidler 2013

Nystartede bedrifter basert på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Søknadsfrist:
05.09.2012 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

25-30 mill. kroner, men er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for 2013. Dette legges frem for Stortinget i oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Målsetting med ordningen

FORNY2020 skal støtte konkrete prosjekter som, dersom de lykkes, vil resultere i at ny kunnskap og ny teknologi blir overført fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner til eksisterende eller nystartede bedrifter eller blir tatt i bruk i offentlig sektor.

FORNY2020s verifiseringsmidler finansierer ikke forskning, men skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter ved potensielt kommersialiserbare prosjekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv, kapitalaktører eller offentlige aktører vil ta over ansvaret for videre kommersialisering og industrialisering, og føre ideen frem til markedet eller til anvendelse i form av nye produkter, prosesser og tjenester.

Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder.

Prosjektene vil bli fulgt tett underveis i prosjektforløpet. Det åpnes for opp- og nedskalering eller terminering av bevilgning, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.

Søker

FORNY2020s verifiseringsmidler kan søkes av nystartede bedrifter basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og av kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

I denne sammenheng er en nystartet bedrift en bedrift som faller inn under EUs definisjon av mikrobedrift (Comission Regulation (EC) No 70/2001, Annex I), som er yngre enn 6 år på søknadstidspunktet (EU 2006/C 323/01, 5.4 a) og som har utgifter til FoU på minimum 15% av samlede driftsutgifter.

Krav til prosjektet 

Det forutsettes at:

 • Prosjektets forretningskonsept er nytt på et internasjonalt marked.
 • Det er avklart hvem som er rettighetshavere.
 • Muligheten for rettighetsbeskyttelse er undersøkt uten at det er avdekket noe som kan være til hinder for kommersiell utnyttelse.
 • Det er utpekt en prosjektleder og etablert et team med tverrfaglig intern og ekstern kompetanse som kan gjennomføre verifiseringsprosjektet.

Det forutsettes videre at søker har satt opp hypoteser i forhold til følgende punkter og beskriver dette i søknaden:

 • Hvem har behov for produktet, tjenesten eller prosessen og hvilket problem skal løses?
 • Hvem anses å være kunde?
 • Hvordan skal problemet løses og hva skal tilbys kunden?
 • Hva er det som gjør produktet, tjenesten eller prosessen unik og mer nyttig for kunden enn konkurrerende løsninger?
 • Hvordan vil prosessen for utvikling av konseptet være, inkludert verifisering, utvikling, produksjon og distribusjon frem til kunden? 

Prioriteringer

FORNY2020 vil prioritere prosjekter som:

 • Har et konkret idégrunnlag og høy innovasjonsgrad.
 • Har et stort kommersielt potensial eller stor forventet samfunnsnytte.
 • Har definert klare, målbare milepæler.
 • Viser forståelse for kundenes behov.
 • Kommer fra et eller flere forskningsmiljøer som har evne og vilje til å delta i kommersialiseringsprosjektet.
 • Er bemannet med de ressurser og den kompetanse som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Har et reelt behov for risikoreduksjon (ref. målsettingen ovenfor).

Støtteverdige aktiviteter

Verifiseringsmidler skal benyttes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på de åpne spørsmålene som en industripartner, investor eller offentlig aktør vil ha svar på før beslutning tas om å investere i utvikling av produktet, tjenesten eller prosessen. Eksempler på slike aktiviteter er:

Bekrefte eller avkrefte hypotesene om konseptets anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 • identifisere kunden, beskrive markedet og utviklingstendenser
 • verifisere konseptet opp mot reelle kunders behov og krav
 • skissere en kommersialiseringsstrategi
 • identifisere inngangsbarrierer i de aktuelle markedene
 • identifisere konkurrerende løsninger, både de direkte og indirekte

Verifisere ideens innovasjonsgrad og muligheten for å oppnå beskyttelse

 • etablere og videreutvikle en strategi for beskyttelse av rettigheter gjennom patentering og andre former for beskyttelse
 • avklare "freedom to operate" og behovet for tilgang til andres immaterielle rettigheter
 • sikre immaterielle rettigheter

Verifisere teknologien

 • avklare om teknologien fungerer tilfredsstillende gjennom utvikling av pilot, prototype eller demoversjon og kan levere den kvalitet som kunden har behov for
 • identifiserer kompletterede teknologier eller tjenester som er nødvendig for å realisere konseptet til et produkt eller tjeneste som dekker kundens behov 
 • avklare produserbarhet 
 • avklare at myndighetskrav oppfylles

Avklare behovet for kompetanse, nettverk og legge til rette for videre finansiering

 • definere kompetansebehovet og identifisere personer som er avgjørende for vellykket gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i dag og i fremtiden
 • definere behovet for partnere, rådgivere, leverandører og distributører og starte arbeidet med oppbygging av dette nettverket
 • verifisere de planlagte aktivitetene og prosjektets resultater fortløpende mot reelle samarbeidspartnere og kapitalaktørers behov og krav  

Kriterier for vurdering av prosjekter


Søknadene vil bli vurdert ut fra formelle krav som definert over og ut fra følgende kriterier:

 • Er dette et verifiseringsprosjekt?
 • Kommersielt potensial
 • Samfunnsnytte
 • Innovasjonsgrad 
 • Kundeforståelse
 • Prosjektkvalitet
 • Gjennomføringsevne
 • Realisering av resultatene
 • Addisjonalitet 
 • Etikk, miljø og kjønnsbalanse
 • Relevans for programmets mål og utlysningen

Andre krav til organisering av prosjektet


Kontraktspartner organiserer prosjektteamet og rekrutterer prosjektleder. Dette bør være en person med kompetanse fra den aktuelle bransjen og erfaring fra forretningsutvikling.  

Ved likeverdig kvalitet og relevans, vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.
 

Kontaktpersoner