Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 Verifiseringsmidler 2012

Nystartede bedrifter basert på resultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner og kommersialiseringsaktører som representerer offentlig finansierte forskningsinstitusjoner kan søke midler til forretningsmessig og teknologisk verifisering av forskningsresultater.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
12.10.2011 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

25-30 mill. kroner, men er avhengig av bevilgningene i statsbudsjettet for 2012. Dette legges frem for Stortinget i oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

An English version of this call will be made available as soon as possible

Målsetting med ordningen

Hovedmålet for FORNY2020 er å bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet.

Programmet skal støtte konkrete prosjekter som, dersom de lykkes, vil resultere i at ny kunnskap og ny teknologi blir overført fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner til eksisterende eller nystartede bedrifter eller blir tatt i bruk i offentlig sektor.

FORNY2020 Verifisering skal bidra til å avklare spørsmål knyttet til kommersielle, konseptuelle og teknologiske aspekter ved potensielt kommersialiserbare prosjekter. Målsettingen med verifiseringsaktivitetene er å redusere risikoen i prosjektet tilstrekkelig til at næringsliv, kapitalaktører eller offentlige aktører vil ta over ansvaret for videre kommersialisering og industrialisering, og føre ideen frem til markedet eller til anvendelse i form av nye produkter, prosesser og tjenester.

Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder.

Prosjektene vil bli fulgt tett underveis i prosjektforløpet. Det åpnes for opp- og nedskalering eller terminering av bevilgning, avhengig av de resultatene som oppnås underveis i prosjektet.

Krav til prosjektet

I denne sammenheng er en nystartet bedrift en bedrift som faller inn under EUs definisjon av mikrobedrift (Comission Regulation (EC) No 70/2001, Annex I) og som er yngre enn 6 år på søknadstidspunktet (EU 2006/C 323/01, 5.4). I FORNY2020 er det også en forutsetning at bedriften er basert på immaterielle rettigheter fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Det forutsettes at:

 • Prosjektet skal bygge på konkrete forskningsresultater.
 • Prosjektets forretningskonsept er nytt på et internasjonalt marked.
 • Det er et reelt behov for gjennomføring av verifiseringsaktiviteter (ref. målsettingen ovenfor).
 • Prosjektet kommer fra et eller flere forskningsmiljøer som har evne og vilje til å delta i kommersialiseringsprosjektet.
 • Det er avklart hvem som er rettighetshavere.
 • Muligheten for rettighetsbeskyttelse er gransket uten at det er identifisert noe som kan være til hinder for kommersiell utnyttelse og/eller det er søkt om patent, varemerke eller design.
 • Det er etablert et team med tverrfaglig kompetanse som kan gjennomføre verifiseringsprosjektet.

Det forutsettes videre at søker i forkant av verifisering har satt opp hypoteser i forhold til følgende og beskriver dette i søknaden:

 • Hvem har behov for konseptet og hvilket problem skal konseptet løse?
 • Hvordan skal problemet løses og hva skal tilbys kunden?
 • Hva er det som gjør konseptet unikt og mer nyttig for kunden enn konkurrerende løsninger?
 • Hvordan vil prosessen for utviklinig av konseptet være, inkludert verifisering, utvikling, produksjon og distribusjon frem til kunden?

Støtteverdige aktiviteter

Verifiseringsmidler skal benyttes til å gjennomføre aktiviteter som gir svar på de åpne spørsmålene som en industripartner, investor eller offentlig aktør vil ha svar på før beslutning tas om å investere i utvikling av produktet, tjenesten eller prosessen. Eksempler på slike aktiviteter er:

Bekrefte eller avkrefte hypotesene om konseptets anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 • identifisere kunden, beskrive markedet og utviklingstendenser
 • verifisere konseptet opp mot reelle kunders behov og krav
 • skissere en kommersialiseringsstrategi
 • identifisere inngangsbarrierer i de aktuelle markedene
 • identifisere konkurrerende løsninger, både de direkte og indirekte

Verifisere ideens innovasjonsgrad og muligheten for å oppnå beskyttelse

 • etablere og videreutvikle en strategi for beskyttelse av rettigheter gjennom patentering og andre former for beskyttelse
 • avklare "freedom to operate" og behovet for tilgang til andres immaterielle rettigheter
 • sikte immaterielle rettigheter

Verifisere teknologien

 • avklare om teknologien fungerer tilfredsstillende og kan levere den kvalitet som kunden har behov for
 • identifiserer kompletterede teknologier eller tjenster som er nødvendig for å realisere konseptet til et produkt eller tjeneste som dekker kundens behov 
 • avklare produserbarhet 
 • avklare at myndighetskrav oppfylles

Avklare behovet for kompetanse, nettverk og legge til rette for videre finansiering

 • definere kompetansebehovet og identifisere personer som er avgjørende for vellykket gjennomføring av de ulike delene av prosjektet i dag og i fremtiden
 • definere behovet for partnere, rådgivere, leverandører og distributører og starte arbeidet med oppbygging av dette nettverket
 • verifisere de planlagte aktivitetene og prosjektets resultater fortløpende mot reelle samarbeidspartnere og kapitalaktørers behov og krav  

Kriterier for vurdering av prosjekter


Søknadene vil bli vurdert ut fra formelle krav som definert over og ut fra følgende kriterier:

 • Verdiskaping og annen samfunnsnytte
 • Innovasjonsgrad 
 • Prosjektkvalitet
 • Gjennomføringsevne
 • Utnyttelse og realisering av resultatene
 • Addisjonalitet
 • Etikk, miljø og kjønnsbalanse
 • Relevans for programmets målsetting og utlysningen

Andre krav til organisering av prosjektet


Ledelse og sammensetning av prosjektteamet vil bli tillagt stor vekt. Det forutsettes at prosjektleder eller prosjektteamet har forretningsutviklingskompetanse innen den aktuelle bransjen. Kontraktspartner avgjør hvordan prosjektteamet skal organiseres, herunder hvem som skal være prosjektleder. Dette kan være en av forskerne bak ideen, en prosjektleder hos kommersialiseringsaktøren, daglig leder i den nystartede bedriften eller en innleid medarbeider med spisskompetanse i forhold til de aktivitetene som skal gjennomføres.

Ved likeverdig kvalitet og relevans, vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.
 

Kontaktpersoner