Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 basisbevilgning for 2012 og 2013

Kommersialiseringsaktører (KAer) som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak kan søke midler til å fremme nyskaping ved offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge.

Søknadsfrist:
12.10.2011 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

45-50 millioner kroner pr år, avhengig av statsbudsjettene for 2012 og 2013 som legges frem for Stortinget i oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting
Basisfinansieringen skal bidra til innovasjon og teknologi- og kunnskapsoverføring i bred forstand, herunder også samarbeid mellom forskningsmiljøer og næringsliv. Virkemiddelet skal styrke KAenes driftsmidler og anvendes etter de prioriteringer og planer som deres eiere og styrende organer legger for virksomheten.

Denne utlysningen gjelder både 2012 og 2013. Den neste utlysningen for basismidlene vil komme høsten 2013.

Målgruppe
Målgruppe for basisfinansieringen er kommersialiseringsaktører som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og universitetssykehus/helseforetak.

En kommersialiseringsaktør defineres her som en enhet helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater generert av denne. Disse enhetene skal:

• Legge til rette for og spre kunnskap om muligheter for anvendelse av forskningsresultater.

• Forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsmiljøer.

• Videreutvikle potensielt kommersialiserbare resultater for å få frem nye og forbedrede produkter, tjenester og prosesser.

Kommersialiseringsaktørenes mål og strategier må være helt eller delvis sammenfallende med FORNY2020s målsetting (se www.forskningsradet.no/forny2020).

Vurderingskriterier
Søkerne skal beskrive/oppgi

  • Sin interne kompetanse og kapasitet (CVer skal legges ved) samt tilgang på eventuell komplementær ekstern kommersialiserings- og industrialiseringskompetanse
  • Sin strategiske og finansielle forankring i forskningsinstitusjonenes virksomhet
  • Sitt samarbeid om innovasjon med andre FoU-institusjoner/KAer, såkornfond, venturefond og øvrig næringsliv, også internasjonalt. Herunder skal det beskrives hvilke resultater samarbeidet har gitt
  • Egne mål og strategier for 2012 og 2013
  • I hvilken grad KAen har oppnådd egne mål de siste tre årene
  • Hvilke tematiske satsingsområder de har og hvilke næringer de retter seg mot
  • Eventuelle vesentlige endringer i antall forskerårsverk som de representerer sammenlignet med basismiddelsøknaden for 2011.

I tillegg vil søkerne bli vurdert ut fra følgende elementer som allerede er tilgjengelige for FORNY2020:

  • Forskningsbevilgninger til forskningsinstitusjonene, herunder offentlige midler og EU-midler
  • Resultater, herunder oppnådde resultater innenfor FORNYs incentivsystem i årene 2006-2010 og rapportering gjennom FORNYs MRS-system

En andel av basisbevilgningen til KAene vil bli gitt utelukkende basert på oppnådde resultater. Denne tildelingen vil være årlig. For 2012 vil dette arte seg som en tilleggsbevilgning for oppnådde verifiseringsprosjekter, etter samme mal som i 2011. Det vil si en tildeling tilsvarende 20 % (oppad begrenset til 400 000 kroner pr. innvilget prosjekt) av bevilgningene til et verifiseringsprosjekt. For 2013 vil dette kriteriet kunne bli supplert med andre indikatorer. De årlige resultattildelingene forbeholdes KAer som får midler gjennom denne utlysningen.

Nye aktører - søknadsskisse
Aktører som ikke har fått midler fra FORNY2020 i 2011 inviteres til å sende en søknadsskisse på ikke mer enn tre sider innen 14. september klokken 13:00. I tillegg til en kortfattet beskrivelse av overnevnte kulepunkter bør skissen inneholde en oversikt over de fem siste års resultater fra forskningsmilljøenes innovasjonsarbeid, f.eks. nye produkter, tjenester og prosesser samt miljøenes eventuelle inntekter fra innovasjonsvirksomheten. Forskerårsverk skal være fordelt på naturvitenskapene (dvs matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og helsefag, landbruks- og fiskerifag samt veterinærmedisin) og samfunnsvitenskap/humaniora. Søkerne skal oppgi offentlige rapporterte tall, brutt ned på de enkeltinstitusjonene som de representerer. Forskerårsverk hos sykehusene kan samles på regionale helseforetaknivå.
 

Skissen skal også inneholde et antatt kostnadsoverslag for 2012 og 2013. Dette overslaget vil ikke være bindende for en eventuell søknad.

Søknadsskissen sendes til forny@forskningsradet.no. Skisser sendt inn etter nevnte frist vil ikke bli vurdert. I løpet av en uke vil FORNY2020 gi tilbakemelding på om skissen bør utvides til en søknad eller om det ikke anbefales å søke om basisbevilgning for 2012 og 2013. Det vil også bli gitt tilbakemelding på hva som eventuelt må beskrives bedre i en søknad.

 

 

 

 

 

Dokumenter

Kontaktpersoner