Gå direkte til innhold
 

FORNY2020 basisbevilgning 2011

FORNY2020s basisfinansiering skal brukes for å fremme nyskaping ved offentlig finansierte forskningsinstitusjoner i Norge. Legitime søkere er kommersialiseringsaktører (KA) som representerer norske universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og helseforetak.

Søknadsfrist:
13.10.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Avhengig av statsbudsjettet som presenteres 5. oktober.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

 

Målsetting
FORNY2020 skal finansiere et kommersialiseringsapparat tilknyttet offentlig finansierte forskningsmiljøer og stimulere til profesjonalisering, effektivisering og spesialisering av dette. I dette ligger det også kompetanseheving, bedre prosedyrer og seleksjonsmekanismer samt forbedret oppfølging av prosjekter, noe som i sum skal gi et mer effektivt kommersialiseringssystem.

Målgruppe
Målgruppe for basisfinansieringen vil være kommersialiseringsaktører eller sammenslutninger av disse som representerer norske

 • Universiteter
 • Høyskoler
 • Forskningsinstitutter
 • Helseforetak

En kommersialiseringsaktør defineres som en organisasjon helt eller delvis eiet av en offentlig finansiert forskningsinstitusjon eller som i henhold til avtale på vegne av en slik institusjon forvalter rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater generert av denne institusjonen, og som har som oppgaver å:

 • Legge til rette for og spre kunnskap om muligheter for kommersialisering av forskningsresultater
 • Sikre og forvalte rettigheter til kommersiell utnyttelse av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsmiljøer
 • Videreutvikle potensielt kommersialiserbare ideer for å få frem nye eller forbedrede produkter, tjenester og prosesser
 • Styrke samarbeidet mellom forskningsinstitusjoner og næringslivet

Vurderingskriterier
Søkerne skal beskrive/oppgi

 • Sin tilgang på intern og ekstern kommersialiserings- og industrialiseringskompetanse (CV skal legges ved)
 • Sin strategiske og finansielle forankring i forskningsinstitusjonenes virksomhet
 • Sitt samarbeid om innovasjon med andre FoU-institusjoner/KAer, såkornfond, venturefond og øvrig næringsliv
 • Egne målsetninger for 2011
 • Hvilke faglige satsingsområder de har og hvilke næringer de retter seg mot
 • Antall forskerårsverk fordelt på naturvitenskapene (dvs matematikk, naturvitenskap, teknologi, medisin og helsefag, landbruks- og fiskerifag samt veterinærmedisin) og samfunnsvitenskap/humaniora. Søkerne skal oppgi offentlige rapporterte tall, brutt ned på de enkeltinstitusjonene som de representerer. Forskerårsverk hos sykehusene kan samles på regionale helseforetaknivå.

I tillegg vil søkerne bli vurdert ut fra følgende elementer som allerede er tilgjengelige for FORNY2020:

 • Forskningsbevilgninger til forskningsinstitusjonene, herunder offentlige midler og EU-midler
 • Resultater, herunder oppnådde resultater innenfor FORNYs incentivsystem i årene 2006-2009, rapportering gjennom FORNYs MRS-system og innvilgede verifiseringsprosjekter

Kontaktpersoner