Gå direkte til innhold
 

FORNY Verifiseringsmidler 2011 – 1. utlysning

Aktører som mottok basisbevilgning fra FORNY i 2010 kan søke støtte til teknologisk verifisering og sikring av immatrielle rettigheter for forskningsbaserte idéer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
13.10.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Vil være avhengig av statsbudsjettet som legges frem 5. oktober 2010.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Aktører som mottar basisbevilgning fra FORNY i 2010 kan søke støtte til teknologisk verifisering og sikring av immatrielle rettigheter for forskningsbaserte idéer fra universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak.

Målsetting med ordningen
FORNY Verifisering er en konkurransebasert finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsbaserte ideer. Kommersialiseringsprosessen er omfattende og inneholder mange ulike elementer. I enkelte prosjekter er det behov for å teste ut og verifisere den tekniske løsningen eller deler av den som et ledd i prosessen.

Målsettingen med denne ordningen er å støtte den teknologiske verifiseringen for å redusere teknisk og kommersiell risiko i prosjektet tilstrekkelig til at eksisterende næringsliv eller kapitalaktører vil ta over og føre ideen frem til markedet i form av nye produkter, prosesser og tjenester.

Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder.

Krav til prosjektet

Prosjektet skal bygge på konkrete forskningsresultater som er klare for verifisering. Prosjektets ide må kunne resultatere i et produkt, en prosess eller tjeneste som er ny på et internasjonalt marked. Prosjektet må komme fra et eller flere forskningsmiljøer som har evne og vilje til å delta i verifiseringsarbeidet.

Det forutsettes at søker

- i forkant av prosjektet har definert produktet, prosessen eller tjenesten og har sannsynsliggjort at det er et markedspotensial.

- parallelt med den tekniske verifiseringen, gjennomfører forretningsmessige aktiviteter for å avklare anvendelseområder og det kommersielle potensialet, herunder arbeid med forretningsmodell, partnersøk og etablering av avtaler i relasjon til prosjektet. Disse aktivitetene skal beskrives i søknaden, men forutsettes finansiert fra søkers basisfinansiering mottatt fra FORNY, samt fra tilleggsbevilgningen på inntil kr. 400.000 som FORNY vil tildele søker for hvert innvilget verifiseringsprosjekt.
 

Spørsmål om eierskapet til ideen og eventuelle immatrielle rettigheter skal være avklart. Prosjekter der de immatrielle rettighetene er helt eller delvis eiet av en samarbeidende kommersiell bedrift vil ikke være kvalifisert. Disse henvises til Forskningsrådets andre programmer.

Støtteverdige aktiviteter
Verifiseringsmidler skal benyttes til følgende aktiviteter:

  • uttesting av det forskningsbaserte konseptet og teknologien
  • eventuell sikring av rettigheter

 

Kriterier for vurdering av prosjekter
Søknadene vil bli vurdert ut fra formelle krav som definert over.

Søknadene vil deretter bli vurdert av et panel bestående av eksterne eksperter med industriell erfaring og faglig kompetanse ut fra følgende 4 kriterier:

  • Kommersielt potensial og planer for kommersialisering (30%)
  • Teknologi eller idégrunnlag (30%)
  • Prosjektplan med milepæler (15%)
  • Gjennomføringsevne (25%)

Kriteriene er ytterligere spesifisert i veiledning for bedømmelse av søknader som du finner i margen til høyre.

Andre krav til organisering av prosjektet
En kommersialiseringsaktør (KA) som mottok basisbevilgning fra FORNY-programmet i 2010 må stå som administrativt ansvarlig og vil være kontraktspartner.

Ledelse og sammensetning av prosjektteamet vil bli tillagt stor vekt. Det forutsettes at prosjektleder eller prosjektteamet har forretningsutviklingskompetanse innen den aktuelle bransjen. Kontraktspartner avgjør hvordan prosjektteamet skal organiseres, herunder hvem som skal være prosjektleder. Dette kan være en av forskerne bak ideen, en prosjektleder i KA eller en innleid medarbeider med spisskompetanse i forhold til de aktivitetene som skal gjennomføres.

Ved likeverdig prosjektkvalitet og relevans, vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.
 

Kontaktpersoner