Gå direkte til innhold
 

FORNY Verifiseringsmidler 2010 – 2. utlysning

Aktører som mottar basisbevilgning fra FORNY i 2010 kan søke støtte til teknologisk og forretningsmessig verifisering av forskningsbaserte idéer.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
21.04.2010 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca. 20 MNOK

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Aktører som mottar basisbevilgning fra FORNY i 2010 kan søke støtte til teknologisk og forretningsmessig verifisering av forskningsbaserte idéer fra universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak.

Målsetting med ordningen
FORNY Verifisering er en konkurransebasert finansieringsordning rettet mot potensielt kommersialiserbare forskningsbaserte ideer fra universiteter, institutter, høgskoler og helseforetak. Verifiseringsprosjektet skal ha som formål å gjennomføre forretningsmessig og teknisk verifisering av et konsept.

Målsettingen med verifiseringsprosjektet skal være å redusere teknisk og kommersiell risiko i prosjektet tilstrekkelig til at eksisterende næringsliv eller kapitalaktører vil ta over og føre ideen frem til markedet i form av nye produkter, prosesser og tjenester.

Ordningen retter seg mot alle fag- og næringsområder.

Krav til prosjektet

Prosjektet skal bygge på konkrete forskningsresultater som er klare for verifisering. Prosjektets ide må kunne resultatere i et produkt, en prosess eller tjeneste som er ny på et internasjonalt marked. Prosjektet må komme fra et eller flere forskningsmiljøer som har evne og vilje til å delta i verifiseringsarbeidet. 

Spørsmål om eierskapet til ideen og eventuelle immatrielle rettigheteret skal være avklaret. Prosjekter der de immatrielle rettighetene er helt eller delvis eiet av en samarbeidende kommersiell bedrift vil ikke være kvalifisert. Disse henvises til Forskningsrådets andre programmer.

 

Støtteverdige aktiviteter
Verifiseringsmidler skal benyttes til følgende aktiviteter i prosjektet:

 • uttesting av det forskningsbaserte konseptet eller teknologien
 • avklaring av anvendelsesmuligheter og markedspotensial

 

I tillegg kan verifiseringsmidler benyttes til:

 • utvikling av forretningsmodell
 • sikring av rettigheter
 • partnersøk og etablering av samarbeidsavtaler
 • lisensiering
 • kjøp av tjenester og kompetanse
 • ledelse og administrasjon av prosjektet

 

Kriterier for vurdering av prosjekter

Søknadene vil bli vurdert ut fra formelle krav.

Søknadene vil deretter bli vurdert av et panel bestående av eksterne eksperter med industriell erfaring og faglig kompetanse ut fra følgende 4 kriterier:

 • Kommersielt potensial og planer for kommersialisering (30%)
 • Teknologi eller idégrunnlag (30%)
 • Prosjektplan med milepæler (15%)
 • Gjennomføringsevne (25%)

Kriteriene er ytterligere spesifisert i veiledning for bedømmelse av søknader som du finner i margen til høyre.

Andre krav til organisering av prosjektet
En kommersialiseringsaktør (KA) som mottar basisbevilgning fra FORNY-programmet i 2010 må stå som administrativt ansvarlig og vil være kontraktspartner.

Ledelse og sammensetning av prosjektteamet vil bli tillagt stor vekt. Det forutsettes at prosjektleder eller prosjektteamet har forretningsutviklingskompetanse innen den aktuelle bransjen. Kontraktspartner avgjør hvordan prosjektteamet skal organiseres, herunder hvem som skal være prosjektleder. Dette kan være en av forskerne bak ideen, en prosjektleder i KA eller en innleid medarbeider med spisskompetanse i forhold til de aktivitetene som skal gjennomføres.

Ved likeverdig prosjektkvalitet og relevans, vil prosjekter med deltakelse av kvinner i sentrale roller prioriteres.
 

Kontaktpersoner