Gå direkte til innhold
 

FORNY verifiseringsmidler 2010

Verifiseringsmiddelordningen støtter kommersialiserbare prosjekter basert på forskningsresultater fra universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak. Ved hjelp av verifiseringsmidlene skal det gjennomføres avgrensede, anvendte FoU-aktiviteter for å utvikle et produkt, prosess eller tjeneste.

Søknadsfrist:
02.09.2009 13:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca 30 millioner kroner. Det tas forbehold om at nødvendige bevilgninger til programmet blir vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Verifiseringsmiddelordningen støtter kommersialiserbare prosjekter basert på forskningsresultater fra universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak. Ved hjelp av verifiseringsmidlene skal det gjennomføres avgrensede, anvendte FoU-aktiviteter for å utvikle et produkt, prosess eller tjeneste. Dessuten kan midlene brukes til markedsavklaring og utvikling av forretningsmodell. Det forutsettes at prosessen frem til kommersialisering tydelig er gjort rede for, og at søknaden har en klar milepælsplan. Søknadene skal ha som hovedmål å avklare om et forskningsresultat kan introduseres i et marked og hvordan dette kan skje.

 

Støtteperioden er 24 måneder, og maksimalt støttebeløp er 2 MNOK. For prosjekter med varighet inntil 12 måneder er maksimal støtte 1 MNOK. Inntil 100% av godkjente prosjektkostnader kan støttes. Søknadene må gjelde prosjekter som har blitt vurdert og bearbeidet av FORNYs kommersialiseringsmidler gjennom de kommersialiseringsaktørene (KAene) som FORNY har støttet (se oversikt på programmets hjemmeside), og det er bare disse KAene som kan sende inn søknader om verifiseringsmidler for 2010. Programmet behandler ikke søknader som kommer direkte fra forskere, og bedriftsprosjekter støttes ikke. Søkende KA skal stå som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, en av de ansatte i KAen skal være administrativt ansvarlig, mens en av forskerne bak søknaden skal stå som prosjektleder.

 

I tillegg til denne utlysningen planlegges det ytterligere en utlysning for prosjekter med oppstart i 2010; 21. april 2010.

 

Støtteverdige aktiviteter

Støtten kan brukes til FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere anvendelsen av det teknologiske og forretningsmessige konseptet. Det understrekes at midlene ikke skal brukes på videre grunnforskning.

 

Godkjente prosjektkostnader

 • Materiell/utstyr nødvendig for verifiseringen. Utstyr som må kjøpes inn skal etter prosjektslutt tilhøre rettighetshavende FoU-institusjon. Om det er flere rettighetshavende institusjoner skal disse selv avklare hvordan eventuelt utstyr skal fordeles.
 • Personalkostnader knyttet til aktivitetene i prosjektet, herunder
  • Frikjøp av forskere
  • Innleie av personell
  • Kjøp av tjenester fra underleverandører (herunder kjøp av tjenester fra Innovasjon Norges utekontorer)
 • Initielle og etterfølgende patentkostnader innenfor prosjektperioden.

 

Ordningen dekker ikke overheadkostnader.


Kriterier ved vurdering av prosjekter

 • Kommersielt potensial og planer for kommersialisering (40 %)
  • Markedsbehov og -størrelse
  • Internasjonalt potensial
  • Planer for å bringe produktet til markedet
  • Vil en eventuell etablering eller lisensavtale bidra til å utvikle norsk næringsliv?
 • Teknologi (40 %)
  • Metodegrunnlaget
  • Hvor sannsynlig er det at teknologien vil virke?
  • Innovasjons- og nyhetsgrad
 • Prosjektplan med milepæler (10 %)
  • Kvalitet på prosjektplanen
  • Står budsjettet i rimelig forhold til de aktiviteter som skal gjennomføres?
  • Er milepælene realistiske?
 • Gjennomførbarhet/kompetanse (10 %)
  • Kommersialiseringskompetanse i teamet
  • Teknologisk kompetanse i teamet

Kontaktpersoner