Gå direkte til innhold
 

FORNY verifiseringsmidler

Verifiseringsmiddelordningen støtter kommersialiserbare prosjekter basert på forskningsresultater fra universiteter, høgskoler, institutter og helseforetak.

Søknadsfrist:
02.09.2009 12:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca 30 millioner kroner. Det tas forbehold om at nødvendige bevilgninger til programmet blir vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2010.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Ordningen støtter kommersialiserbare ideer innenfor alle fagområder i UoH- institutt- og helsesektoren og vil kunne støtte inntil 100% av godkjente prosjektkostnader. Maksimal prosjektperiode for søknader som kommer inn innen 3.9.08 er 12 måneder. Ved særlig behov kan prosjektperioden etter søknad utvides med ytterligere seks måneder.

For å styrke kommersialisering innen bioteknologi/life science, nanoteknologi/materialteknolog, energisektoren og IKT, har FORNY inngått samarbeid med hhv FUGENanomatRenergi og Verdikt. Dette samarbeidet innebærer at de nevnte programmene vil kunne bidra med finansiering av verifiseringsmidlene.

Verifiseringsmiddelordningen fokuserer på å gjennomføre avgrensede anvendte FoU-aktiviteter for å utvikle et produktkonsept og/eller en forretningsidé gjennom en milepælsplan. Det forutsettes at prosessen frem til kommersialisering tydelig er gjort rede for, og at målet er å nå et marked enten gjennom en lisensiering eller ved en selskapsetablering.

Før budsjettsituasjonen for 2009 er avklart, er det ikke gitt hvor mange utlysninger verifiseringsmidlene vil ha for 2009. Det er derfor usikkert om det blir flere enn én.

 

Støtteverdige aktiviteter

Støtten kan brukes til FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere det teknologiske konseptet. Det understrekes at målet er å bekrefte kommersiell anvendelse, og at støtten ikke skal brukes på videre grunnforskning.

 

Godkjente prosjektkostnader

 • Material/driftskostnader
 • Utstyr nødvendig for verifiseringen
 • Personalkostnader knyttet til aktivitetene i prosjektet (også innleie av personell eller kjøp av tjenester fra underleverandører)
 • Andre utgifter

Ordningen dekker ikke overheadkostnader og patentkostnader.


Kriterier ved vurdering av prosjekter

 • Teknologi (40 %)
  • Metodegrunnlaget
  • Er det sannsynlig at teknologien er gjennomførbar?
  • Innovasjonsgrad/nyhetsgrad
 • Kommersielt potensial (30 %)
  • Markedets størrelse
  • Relevans/behov i markedet
 • Planer for kommersialisering (10 %)
  • Er planene konkrete?
  • Vil kommersialiseringen bidra til norsk industriutvikling?
 • Prosjektplan m/milepæler (10 %)
  • Kvalitet på prosjektplanen
  • Er søknadens budsjett i rimelig forhold til de aktiviteter som skal gjennomføres?
 • Gjennomførbarhet/kompetanse (10 %)
  • Kommersialiseringskompetanse i team
  • Teknologisk kompetanse i team

 

Kontaktpersoner