Gå direkte til innhold
 

Pilotprosjekt for kommersialisering av forskningsideer fra sykehusene

FORNY presenterer en utlysning av midler til to pilotprosjekter for å utfordre kommersialiseringsaktørene (KAene) som har samarbeid med, eller ambisjoner om, et tettere samarbeid med helseforetakene til å skissere en ny samarbeidsmodell for å kommersialisere forskningsresultater.

Søknadsfrist:
03.09.2008 12:00 CEST

Meldinger:

Søknadsfristen for innsending av obligatorisk skisse på e-post
FORNY@forskningsradet.no er 2008.08.15 kl 12.00
Aksepterte skisser vil måtte videreføres til elektronisk søknad innen fristen 2008.09.03 kl 12.00

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Rammen for utlysningen er 2 mill kroner, fordelt på to prosjekter.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

FORNY lyser ut midler til to pilotprosjekter for å:

  • utvikle eller forbedre en samarbeidsmodell mellom helseforetak og kommersialiseringsaktørene i FORNY
  • igangsette en kommersialiseringsprosess etter den foreslåtte modellen

Bakgrunn og mål

Resultatene fra FORNY viser at det er mange vellykkede prosjekter innen en rekke sektorer og i samarbeid med ulike forskningsmiljøer og institusjoner. Men det viser seg at samarbeidet med både universitetssykehusene og sentral- og lokalsykehusene har vært minimale i forhold til det potensialet som ligger innen denne sektoren.

FORNY-programmet har derfor begrensede resultater å vise til på dette felt. Dette kan skyldes mange og ulike grunner. Fra de bevilgende myndigheter er det en målsetning å øke aktivitetene for få brakt forskningsresultater fra både forskningsmessige og kliniske miljøer ved sykehusene fram til kommersialisering.

FORNY ønsker derfor å utfordre de kommersialiseringsaktørene (KAene) som har samarbeid med, eller har ambisjoner om, et tettere samarbeid med helseforetakene til å skissere en ny og kanskje utvidet samarbeids- og prosjektmodell for å kommersialisere forskningsresultater med stort forretningsmessig potensial. 

FORNY presenterer derfor en tilleggsutlysning av midler til to pilotprosjekter for å frambringe nye modeller og teste ut disse ved gjennomføring av en kommersialiseringsprosess etter den foreslåtte modellen.

Målgruppe

Målgruppen er kommersialiseringsaktører som har mottatt kommersialiseringsmidler fra FORNY for budsjettåret 2008. KAene kan søke om midler til pilotprosjektet og gjennomføre det enkeltvis eller i samarbeid med flere KAer og helseforetak[1]. Søknaden må basere seg på et formalisert samarbeid mellom KA(ene) og helseforetak(ene). 

 

[1]Med helseforetak menes norske helseforetak (HF) og regionale helseforetak (RHF).


 

Se også

Kontaktpersoner