Gå direkte til innhold
 

FORNY verifiseringsmidler

Søknadsfrist:
10.10.2007 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca 30 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Ordningen støtter kommersialiserbare ideer innenfor alle fagområder i UoH- institutt- og helsesektoren og vil kunne støtte inntil 100% av godkjente prosjektkostnader. Maksimal prosjektperiode for søknader som kommer inn innen 10.10.07 er 12 måneder. Ved særlig behov kan prosjektperioden etter søknad utvides med ytterligere seks måneder.

For å styrke kommersialisering innen bioteknologi/life science, nanoteknologi/materialteknolog, energisektoren og IKT, har FORNY inngått samarbeid med hhv FUGENanomatRenergi og Verdikt. Dette samarbeidet innebærer at de nevnte programmene bidrar med finansiering av verifiseringsmidlene.

Verifiseringsmiddelordningen fokuserer på å gjennomføre avgrensede anvendte FoU-aktiviteter for å utvikle et produktkonsept og/eller en forretningsidé gjennom en milepælsplan. Det forutsettes at prosessen frem til kommersialisering tydelig er gjort rede for, og at målet er å nå et marked enten gjennom en lisensiering eller ved en selskapsetablering.

Utlysningen er per 7. september utvidet med 3 millioner kroner øremerket verifisering innen bioprospektering. Verifiseringsprosjektet må tydelig vise til en bioprospekteringsaktivitet / prosjekt som ligger til grunn for søknaden. Midlene utlyses åpent, men det forventes at de prosjekter som har vært støttet innen Forskningsrådets bioprospekteringssatsing (2002 – 2006) er aktive mot denne utlysningen. Søknadsprosessen følger de prosedyrer FORNY har for dette virkemidlet.

Bioprospekteringsrelevans vil bli vurdert ut fra om verifiseringsbehovet er et resultat av at marine eller andre organismer er undersøkt for å finne interessante molekyler eller egenskaper som kan utnyttes i en kommersiell sammenheng.

Støtteverdige aktiviteter og godkjente prosjektkostnader
Støtten kan brukes til FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere det teknologiske konseptet. Det understrekes at målet er å bekrefte kommersiell anvendelse, og at støtten ikke skal brukes på videre grunnforskning.

Godkjente prosjektkostnader:

 • Material/driftskostnader
 • Utstyr nødvendig for verifiseringen
 • Personalkostnader knyttet til aktivitetene i prosjektet (også innleie av personell eller kjøp av tjenester fra underleverandører)
 • Andre utgifter

Ordningen dekker ikke overheadkostnader og patentkostnader.


Kriterier ved vurdering av prosjekter:

 • Teknologi (40 %)
  • Metodegrunnlaget
  • Er det sannsynlig at teknologien er gjennomførbar?
  • Innovasjonsgrad/nyhetsgrad
 • Kommersielt potensial (30 %)
  • Markedets størrelse
  • Relevans/behov i markedet
 • Planer for kommersialisering (10 %)
  • Er planene konkrete?
  • Vil kommersialiseringen bidra til norsk industriutvikling?
 • Prosjektplan m/milepæler (10 %)
  • Kvalitet på prosjektplanen
  • Er søknadens budsjett i rimelig forhold til de aktiviteter som skal gjennomføres?
 • Gjennomførbarhet/kompetanse (10 %)
  • Kommersialiseringskompetanse i team
  • Teknologisk kompetanse i team