Gå direkte til innhold
 

Kommersialiseringsstipend for forskere

En frikjøpsordning for vitenskapelig ansatte der arbeidsgivers kostnader dekkes "krone for krone" i 20-100 % av stillingen i inntil ett år.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Det er satt av 2 MNOK til kommersialiseringsstipend for 2009. Midlene vil bli delt ut fortløpende, frem til de er brukt opp.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kommersialiseringsstipend for forskere er en frikjøpsordning for vitenskapelig ansatte der arbeidsgivers kostnader dekkes "krone for krone" i 20-100 % av stillingen i inntil ett år. Med "stillingen" menes her den ansattes ordinære stilling ved institusjonen, og det er aktiviteter tilknyttet denne den ansatte kan kjøpes fri fra. Utbetaling skjer som en refusjon av kostnader utbetalt til den enhet som betaler lønnen til forskeren(e). Med kostnader menes her de kostnader som fremkommer på den ansattes lønns- og honorarspesifikasjon, det vil si direkte lønn og sosiale utgifter. Overhead dekkes ikke.

Målgruppen for ordningen er vitenskapelig ansatte i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus som er tilknyttet prosjekter gjennom en kommersialiseringsaktør i FORNY.

Målgruppen søker sammen med aktuell kommersialiseringsaktør direkte til Forskningsrådet på prosjektbasis. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet og en redegjørelse for hvordan stipendet skal brukes. Det vil si:

  • Hvem søkes det for?
  • Hva forventes det at forskeren/forskerne skal tilføre prosjektet?
  • Fra når skal den/de vitenskapelig ansatte kjøpes fri?
  • Hvor lenge søkes det for?
  • Hvor stor andel av den faste stillingen søkes det for?
  • Prosjektets historikk mht finansiering fra bl.a. FORNY

Søknaden må dokumentere at arbeidsgiver har gitt sin tilslutning.

Kommersialiseringsstipendet er ment brukt på de beste prosjektene som er under bearbeiding hos KAene. Forskningsrådet foretar normalt ingen substansvurdering av stipendsøknadene og anser det i utgangspunktet som godt nok at prosjektet er prioritert gjennom rammebevilgningen til KA/TTO. Men om et prosjekt har søkt FORNYs verifiseringsmidler og fått avslag med en karakter dårligere enn 5 (av 7), vil Forskningsrådet forbeholde seg retten til å avslå stipendsøknaden tilknyttet prosjektet også.

Prosjektene må tilfredsstille de generelle kravene for prosjekter i FORNY. Det kan ikke bevilges midler til eksisterende selskaper. Kontraktspartner med Forskningsrådet er kommersialiseringsaktører med rammebevilgning fra FORNY. Utbetaling skjer etterskuddsvis med bakgrunn i regnskapsrapport.

Hvert prosjekt som har et stipend tilknyttet seg må levere en sluttrapport ved slutten av stipendperioden. Rapporten brukes til kommunikasjon og/eller årsrapportering i Forskningsrådet.

En god og effektiv bruk av kommersialiseringsstipendet vil inngå i den helhetlige vurderingen som gjøres av en KA når rammebevilgningen for kommende år skal bevilges. God og effektiv bruk innebærer at KAen viser edruelighet i hvilke prosjekter det søkes om, og at stipendet har den effekten for prosjektet som søknaden skisserer.

 

Kontaktpersoner