Gå direkte til innhold
 

FORNY verifiseringsmidler

Søknadsfrist:
21.02.2007 18:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca 8 millioner kroner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Ordningen støtter kommersialiserbare ideer innenfor alle fagområder i UoH- og instituttsektoren og vil kunne støtte inntil 100% av godkjente prosjektkostnader. Maksimal prosjektperiode for søknader som kommer inn innen 21.2.07 er 12 måneder. Innvilgede søknader for bevilgning ut 2007 og tilsagn for den delen av prosjektperioden som går inn i 2008. Ved særlig behov kan prosjektperioden etter søknad utvides med ytterligere seks måneder.

For å styrke kommersialisering innen bioteknologi/life science, nanoteknologi/materialteknolog og energisektoren, har FORNY inngått samarbeid med hhv FUGENanomat og Renergi. Dette samarbeidet innebærer at de nevnte programmene bidrar med finansiering av verifiseringsmidlene.

Verifiseringsmiddelordningen fokuserer på å gjennomføre avgrensede anvendte FoU-aktiviteter for å utvikle et produktkonsept og/eller en forretningsidé gjennom en milepælsplan. Det forutsettes at prosessen frem til kommersialisering tydelig er gjort rede for, og at målet er å nå et marked enten gjennom en lisensiering eller ved en selskapsetablering.

Støtteverdige aktiviteter og godkjente prosjektkostnader
Støtten kan brukes til FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere det teknologiske konseptet. Det understrekes at målet er å bekrefte kommersiell anvendelse, og at støtten ikke skal brukes på videre grunnforskning.

Godkjente prosjektkostnader:

 • Material/driftskostnader
 • Utstyr nødvendig for verifiseringen
 • Personalkostnader knyttet til aktivitetene i prosjektet (også innleie av personell eller kjøp av tjenester fra underleverandører)
 • Andre utgifter

Ordningen dekker ikke overheadkostnader og patentkostnader.


Kriterier ved vurdering av prosjekter:

 • Teknologi (40 %)
  • Metodegrunnlaget
  • Er det sannsynlig at teknologien er gjennomførbar?
  • Innovasjonsgrad/nyhetsgrad
 • Kommersielt potensial (30 %)
  • Markedets størrelse
  • Relevans/behov i markedet
 • Planer for kommersialisering (10 %)
  • Er planene konkrete?
  • Vil kommersialiseringen bidra til norsk industriutvikling?
 • Prosjektplan m/milepæler (10 %)
  • Kvalitet på prosjektplanen
  • Er søknadens budsjett i rimelig forhold til de aktiviteter som skal gjennomføres?
 • Gjennomførbarhet/kompetanse (10 %)
  • Kommersialiseringskompetanse i team
  • Teknologisk kompetanse i team