Gå direkte til innhold
 

FORNY verifiseringsmidler

Søknadsfrist:
08.06.2006 18:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 15 millioner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Ordningen vil kunne støtte kommersialiserbare ideer innenfor alle fagområder i UoH- og instituttsektoren og vil kunne støtte inntil 100% av godkjente prosjektkostnader.For å styrke kommersialisering innen bioteknologi/life science, har FORNY og FUGE inngått et samarbeid som kan utløse midler fra FUGE innen disse teknologiområdene (om samarbeidet).

Ordningen fokuserer på å gjennomføre avgrensede anvendte FoU- aktiviteter for å utvikle et produktkonsept og/eller en forretningsidé gjennom en milepælsplan. Det forutsettes at prosessen frem til kommersialisering tydelig er gjort rede for, og at målet er å nå et marked enten gjennom en lisensiering eller ved en selskapsetablering.

Støtteverdige aktiviteter og godkjente prosjektkostnader
Støtteverdige aktiviteter kan beskrives som følger:

 • FoU som er nødvendig for å utvikle og verifisere det teknologiske konseptet (bekrefte kommersiell anvendelse, ikke videre grunnforskning)
 • Aktiviteter som bidrar til verifisering av den kommersielle verdien til teknologien

Gjennom disse aktivitetene sikrer man at tre sentrale behov dekkes:

1. Videre finansiering for prioriterte prosjekter selektert gjennom FORNYs kommersialiseringsmidler.
2. Redusere mest mulig risiko med minst mulig kostnadspådrag i en kritisk fase av kommersialiseringsprosessen.
3. En naturlig "link" mellom FORNY og såkornfond 

Det forutsettes at sentrale spørsmål knyttet til IPR er avklart før prosjektet settes i gang.


Godkjente prosjektkostnader:

 • Material/driftskostnader
 • Utstyr nødvendig for verifiseringen
 • Personalkostnader knyttet til aktivitetene i prosjektet (også innleie av personell eller kjøp av tjenester fra underleverandører)
 • Andre utgifter

Ordningen dekker ikke overheadkostnader og patentkostnader.


Kriterier ved vurdering av prosjekter:

 • Teknologi (50 %)
  - Metodegrunnlaget
  - Er det sannsynlig at teknologien er gjennomførbar
  - Innovasjonsgrad/Nyhetsgrad
 • Kommersielt potensial (30 %)
  - Markedets størrelse
  - Relevans/behov i markedet
 • Prosjektplan m/milepæler (10 %)
  - Kvalitet på prosjektplanen
  - Er søknadens budsjett i rimelig forhold til de aktiviteter som skal gjennomføres

Gjennomførbarhet/kompetanse (10 %)
- Kommersialiseringskompetanse i team
- Teknologisk kompetanse i team