Gå direkte til innhold
 

Kommersialiseringsstipend for forskere

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

8 millioner kroner. Om det viser seg at det i løpet av den første uken etter 15. mars har kommet søknader for mer enn 8 millioner, vil FORNY foreta en regional fordeling.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Kommersialiseringsstipend for forskere er en frikjøpsordning for vitenskapelig ansatte der arbeidsgivers kostnader dekkes "krone for krone" i 20-100 % av stillingen i inntil ett år. Med "stillingen" menes her den ansattes ordinære stilling ved institusjonen, og det er aktiviteter tilknyttet denne den ansatte kan kjøpes fri fra. Utbetaling skjer som en refusjon av kostnader utbetalt til den enhet som betaler lønnen til forskeren(e). Med kostnader menes her de kostnader som fremkommer på den ansattes lønns- og honorarspesifikasjon. Målgruppen for ordningen er vitenskapelig ansatte i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus som er tilknyttet prosjekter gjennom en kommersialiseringsaktør i FORNY.

Hele målgruppen (universitet, universitetssykehus, høgskolene og instituttene) søker sammen med aktuell kommersialiseringsaktør direkte til Forskningsrådet på prosjektbasis. Søknaden må inneholde en beskrivelse av prosjektet og en redegjørelse for hvordan stipendet skal brukes. Det vil si:

  • Hvem søkes det for?
  • Fra når skal den vitenskapelig ansatte kjøpes fri?
  • Hva forventes det at forskeren skal tilføre prosjektet?
  • Hvor lenge søkes det for?
  • Prosjektets historikk mht finansiering fra bl.a. FORNY

Søknaden må dokumentere at arbeidsgiver har gitt sin tilslutning. Forskningsrådet foretar ingen substansvurdering av prosjektene som får et stipend tilknyttet seg og anser det som godt nok at prosjektet er prioritert gjennom rammebevilgningen til KA/TTO.

Prosjektene må tilfredsstille de generelle kravene for prosjekter i FORNY. Kontraktspartner med Forskningsrådet er kommersialiseringsaktører med rammebevilgning fra FORNY. Utbetaling skjer etterskuddsvis med bakgrunn i regnskapsrapport.

Hvert prosjekt som har et stipend tilknyttet seg må levere en sluttrapport ved slutten av stipendperioden. Dette til bruk i kommunikasjon og/eller årsrapportering. Samtidig skal KAene som administrerer stipendene komme sammen én gang i året for å utveksle erfaringer.

En god og effektiv bruk av kommersialiseringsstipendet vil inngå i den helhetlige vurderingen som gjøres av en KA når rammebevilgningen for kommende år skal bevilges. God og effektiv bruk innebærer at KAen viser edruelighet i hvilke prosjekter det søkes om, og at stipendet har den effekten for prosjektet som søknaden skisserer.

Ytterligere informasjon om stipendet og bakgrunnen for ordningen finner du her:
Kommersialiseringsstipend for forskere