Gå direkte til innhold
 

Utlysning av infrastruktur- og kommersialiseringsmidler for 2006

Søknadsfrist:
14.10.2005 12:00 CEST

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ca NOK 70-80 millioner.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Hovedprinsippene som ligger til grunn for utlysningen er i hovedsak de samme som i 2005:

Infrastrukturmidler

  • Målgruppen består som før av universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Det vil bli lagt vekt på søkerinstitusjonenes behov, slik at typen tiltak en institusjon kan få støtte til vil avhenge av hvor langt institusjonen har kommet i sitt kommersialiseringsarbeid.

Kommersialiseringsmidler (tidligere kalt prosjektmidler)

  • Legitime søkere er kommersialiseringsaktører som utvikler kommersialiseringsprosjekter på oppdrag fra rettighetshavende institusjon. Prosjektene/ideene som midlene brukes til å utvikle skal ha sin opprinnelse i universiteter, høgskoler, institutter og universitetssykehus/sykehus.
  • Fra og med 2006 kan det ikke settes i verk nye prosjekter fra etablert næringsliv og offentlig forvaltning. Aktørene har imidlertid anledning til å bruke av sin bevilgning for 2006 til å ferdigstille prosjekter som allerede er i arbeid fra disse målgruppene.
  • Universiteter, høgskoler, institutter, universitetssykehus og kommersialiseringsaktører (KA) inviteres som i fjor til å utarbeide en felles prosjektbeskrivelse for bruk av kommersialiseringsmidler i de respektive regioner.
  • Oppnådde resultater, prosjekter under bearbeidelse og idétilfang vil bli vektlagt sterkere enn tidligere. Målrettet samarbeid mellom rettighetshavere og kommersialiseringsaktører vil telle positivt ved fordelingen av midler. Det vil legges vekt på om regionen er inne i en konstruktiv utvikling når det gjelder organiseringen av kommersialiseringsvirksomheten.


Incentivmidler

  • FORNYs incentivordning er under revisjon. Vurderingskriteriene for tildeling av incentivmidler fastsettes først etter høstens høringsrunde.

Det er utarbeidet en søknadsveiledning som skal legges til grunn for søknaden.