Gå direkte til innhold
 

Inntil 20 millioner kroner til forskningsstøttet innovasjon i kommuner og fylkeskommuner

Vi lyser ut midler til prosjekter som skal ta utgangspunkt i viktige behov og utfordringer for kommunal sektor. Prosjektene skal inngå i kommunenes planer for utvikling og bygge på et reelt samarbeid mellom kommunen og FoU-miljøene. Kommuner og fylkeskommuner kan søke.

Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Velg
Søknadsfrist:
10.10.2018 13:00 CEST

Meldinger:

Utlysningen er tilgjengelig på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Vi lyser ut 20 millioner kroner totalt. Dere kan søke om mellom 3 og 7 millioner kroner fra Forskningsrådet. Maksimal støtte til prosjektet er begrenset til 75 % av de totale godkjente prosjektkostnadene.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Søknaden skal være i tråd med alle særskilte krav og føringer i utlysningen og med Generelle føringer for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.
Vi lyser ut midler til innovasjonsprosjekter som skal bidra til å nå målene i programplanen til FORKOMMUNE PDF - 521 KB .

Flere program lyser ut innovasjonsprosjekter i offentlig sektor til fristen 10. oktober og søknadsbehandlingen vil bli samordnet. Søknaden kan blir vurdert som aktuell for finansiering fra andre programmer. Dere må sende søknaden til det programmet søknaden er mest relevant for, og oppgi i søknadsskjemaet hvilke(t) eventuelle  andre programmer søknaden i tillegg er relevant for. Det er ikke anledning til å sende inn samme søknad til flere programmer til denne fristen.

Programmene som vil samordne søknadsbehandlingen er FORKOMMUNE, HELSEVEL, FINNUT og TRANSPORT. 

Hva kan det søkes om?

Innovasjonsprosjekter er prosjekter der kommunene samarbeider med forskningsmiljøer, brukere/borgere, tjenester på tvers av sektorer, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre om behovsdrevet og kunnskapsbasert innovasjon. Prosjektene skal ta utgangspunkt i erkjente behov og utfordringer i kommunene, inngå i virksomhetenes planer for utvikling av kommunene og bygge på et reelt samarbeid mellom kommunale virksomheter og FoU-miljøene.

Innovasjoner forstår vi her som nye eller vesentlig forbedrede varer, tjenester, prosesser, organisasjons- og styringsformer eller konsepter som tas i bruk for å oppnå verdiskaping og/eller samfunnsnytte.

Dere kan søke om midler til prosjekter innenfor alle kommunale og fylkeskommunale ansvars-/tjenesteområder.

Hvem kan søke?

Det er kommuner og fylkeskommuner som kan søke innovasjonsprosjekter i FORKOMMUNE, og det er de som står ansvarlige for prosjektet. Kommunene må samarbeide med en eller flere godkjente forskningsinstitusjoner som deltar i prosjektet. Andre offentlige virksomheter, bedrifter, interesseorganisasjoner og andre aktører som er relevante for prosjektet, kan også delta som samarbeidspartnere.

Finansiering

Dere kan søke om 3–7 millioner kroner fra Forskningsrådet. Forskningsrådets støtte gjelder kun FoU-aktiviteter. Krav til egenfinansiering er minimum 25 % av de totale prosjektkostnadene. Egenfinansiering kan være arbeidsinnsats og/eller kontantbidrag. Bekreftelse legges ved i eget vedlegg.

Krav til prosjektet

  • Prosjektansvarlig/søker skal være en kommune eller en fylkeskommune.
  • En eller flere godkjente FoU-institusjoner må være partner i prosjektet.
  • Søknaden må være strategisk forankret hos søkeren, jf. krav om egenfinansiering.
  • Prosjektet må ha minst én samarbeidspartner som er godkjent forskningsinstitusjon i tråd med Forskningsrådets retningslinjer.
  • Alle partnere må ha en tydelig beskrevet rolle i prosjektet.

Forutsetninger for støtte

Støtte til en forskningsorganisasjon skal gå til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Mer informasjon finner du her.

Slik vurderer vi søknadene

Prosjekter vurderes i ekspertpaneler etter våre vurderingskriterier for Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor.

Programstyret vil i sin endelige behandling legge vekt på:

  • om prosjekter gjennomføres i et forpliktende partnerskap med andre kommuner
  • om prosjekter har andre kommuner i målgruppen for kommunikasjon og formidling, og har konkrete tiltak for formidling mot kommuner
  • om prosjektene bidrar til spredning av innovasjoner på tvers av kommuner
  • om prosjektene er nyttige og relevante for kommunesektoren
  • om prosjektene gir varige bidrag til kunnskapen om innovasjon i offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt

Det er gitt støtte til 8 innovasjonsprosjekter i programmet.

Dokumenter

Kontaktpersoner