Gå direkte til innhold
 

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) med oppstart i 2016

Med grunnlag i den obligatoriske skisserunden (april 2015) inviterer Forskningsrådet til innsending av søknad om midler til Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) med oppstart i 2016.

Annen støtte Velg
Søknadsfrist:
25.11.2015 13:00 CET

Status:

Gjennomført

Antatt tilgjengelige midler:

Ambisjonen er å starte opp nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) i 2016. Det er forventet en årlig bevilgning fra Forskningsrådet til nye sentre på ca 160 mill. kroner. Rammen for utlysningen er satt med forbehold om Stortingets endelige vedtak av budsjettet for 2016.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Generell informasjon

Utlysningen foreligger på norsk og engelsk. Det er den norske utlysningsteksten som er juridisk bindende.

Det skal etableres nye forskningssentre innenfor miljøvennlig energi, utlysningen omfatter følgende tematiske områder:

  • Energisystem
  • Energibruk og konvertering
  • Fornybar energi
  • CO2-håndtering

De overordnede kriteriene for utvelgelse av FME er: Potensial for innovasjon og verdiskaping, søknadens vitenskapelige kvalitet  og søknadens relevans i forhold til spesielle strategiske og tematiske føringer i utlysningen.

Alle som oppfyller de overordnede kriteriene, kan søke. Dersom etablerte sentre/konsortier søker, må det være lagt vekt på potensiell nyskaping og originalitet i forhold til tidligere. En videreføring av et FME for en ny åtteårsperiode er ikke aktuelt.

Overordnede krav til et FME

En omtale og beskrivelse av hvilke krav som gjelder for et FME er gitt i dokumentet "Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) - krav og retningslinjer. Desember 2014."

Alle søkere må sette seg godt inn i de gjeldende krav og retningslinjer.

Søkere gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold:

  • Vertsinstitusjon for et FME kan være et universitet, en høgskole eller et forskningsinstitutt.
  • Et FME skal være forankret i vertsinstitusjonens forskningsstrategi.
  • Dersom vertsinstitusjonen selv ikke kan tildele doktorgrader, må forskerutdanningen bli tilfredsstillende ivaretatt gjennom samarbeid med universitet eller høgskole som har doktorgradsutdanning på feltet.
  • Et FME er et tidsbegrenset forskningssenter som kan etableres og finansieres for inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering etter om lag fire år vil danne grunnlag for en beslutning om videreføring i de siste tre årene av senterperioden. I tillegg til midtveisevalueringen, skal sentrene gjennomføre en selvevaluering etter ca to års drift. Selvevalueringen vil følge et felles opplegg utarbeidet av Forskningsrådet.
  • Veiledende økonomisk ramme for Forskningsrådets finansiering av et FME er 10 - 30 mill. kroner pr. år i inntil åtte år. Minst 50 prosent av senterets årlige budsjett skal dekkes av FME-konsortiet. Brukerpartnerne i konsortiet skal bidra med minst 50 prosent av Forskningsrådets finansiering.

Søknader som ikke tilfredsstiller de overordnede kravene til FME vil bli avvist.

Kontaktpersoner